امام محمد باقر (ع) فرمودند :خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.
امام علی(ع) فرمودند: هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش آگاه شود.
امام رضا علیه السلام فرمودند:آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
حقیقت بندگی دو خصلت است: آن کنی که او پسندد و آن پسندی که او کند.
بندگی خویشتن نادیدن است
بندگی کردن کاری آسان است، اما بنده بودن کاری عظیم.
الهی، از پای تا فرقم، در نور تو غرقم."یا نور السموات و الارض، انعمت فزد"
الهی، عارفان گویند "عرّفنی نفسک"، این جاهل گوید "عرّفنی نفسی"
خدمت کردن به طمع و خوف، خویشتن پرستیدن است نه حق پرستیدن
ابراهیم ادهم گفت:وقتی غلامی خریدم، گفتم چه نامی؟گفت تا تو چه خوانی؟گفتم چه خورتی؟گفت تا چه دهی.گفتم چه پوشی؟ گفت تا چه پوشانی.گفتم چه کنی؟گفت تا چه فرمایی.گفتم چه خواهی؟گفت بنده را با خواست چه کار؟

دیدگاه‌ها و نظرات