انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

کارگاه خویشتنداری

بیشتر ...

حضور طرح معنویت برای کودکان در نمایشگاه کرامت (مدرسه عالی شهید مطهری)

نمایشگاه «کرامت» به منظور معرفی فعالیت های انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در حوزه کودکان و نوجوانان در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار گردید

بیشتر ...