حکمت عرفانی نوشته علی امینی نژاد

 

"پژوهشی در قلمرو «عرفان نظری» است. مباحث مطرح شده در این نوشتار که بهمنظور تدوین متن درسی در ابعاد گوناگون عرفان نظری تألیف شده، عبارت است از: گذری بر تطور تاریخی عرفان نظری، خداشناسی عرفانی که به مباحث وحدت شخصیه وجود از دیدگاه عرفا، چگونگی تحقق کثرات بر اساس وحدت شخصیه وجود، کاربردهای تمثیلی در تبیین وحدت شخصیه وجود، براهین اثبات و ویژگیها و لوازم وحدت شخصیه وجود پرداخته است، هستیشناسی عرفانی که مباحث: تعین اول و تعین ثانی، تعینهای خلقی، تجدد امثال، فقر دائم عالم، قوس نزول و صعود، صراط مستقیم و معاد را شامل شده است، انسانشناسی عرفانی که در آن خلافت انسان کامل، جایگاه انسان در هستیشناسی عرفانی و شئون انسان کامل مطرح شده است."

اندکی صبر نمایید...