فلسفه عرفان نوشته یحیی یثربی

کتاب حاضر، بررسی «فلسفه عرفان» است و نه بحث از عرفان نظری و یا عرفان عملی یعنی، هدف این کتاب، نه تعلیم اصول و مبانی جهان بینی عرفاست (عرفان نظری) و نه آموزش قواعد و قوانین سیرو سلوک (عرفان عملی)، بلکه منظور اصلی، تحلیل محتوای عرفان، مخصوصاً عرفان اسلامی است.
تلاش نویسنده، بر این است تا نشان دهد که اصول و مبادی و مسائل و نظریات عرفا بر اساس قوانین عقلی و اصول و مبادی فلسفی، تا چه اندازه قابل تبیین و تفسیر بوده و مورد قبول می‏تواند باشد.
از این جهت، این کتاب، نخستین کار رسمی و مستقل در باره فلسفه عرفان است.
واقعیت عرفان و رد و قبول عرفان و اراده و ریاضت یا تلاشی مستمر برای تولدی دیگر و عرفان و منطق و سلسله مراتب عرفان برخی از فصول این کتاب است.

اندکی صبر نمایید...