دفاع مقدس در آینه عرفان اسلامی نوشته مژگان حری

نگارنده  با این هدف که بتواند ارزش‌های دفاع مقدس در جنگ تحمیلی عراق را با نگرش عرفان اسلامی بیان کند، ابتدا به بررسی مقام معرفت ربوبی می‌پردازد، سپس با ذکر مراتب این معرفت, جایگاه ارزش‌های دفاع مقدس را در این قالب تعیین می‌کند. وی برای این منظور, ویژگی‌های عرفانی رزمندگان را با این مشخصات بررسی کرده است: اشتیاق دیدار، نیایش، نماز، تلاوت قرآن، شجاعت، ایثار، صبر، تسلیم و رضا, آرامش، تواضع، نیت پاک, آگاهی، توسل، شکر، توکل، توبه، و یاد مرگ. نگارنده برای نمونه می‌گوید: "هر آینه رزمندگان اسلام با سر تسلیم نهادن بر فرمان الهی در دفاع از دین خدا به استقبال نوعی مرگ می‌روند که نتیجه‌ی آن فناء فی‌الله، وصل محبوب، و نظر به وجه‌الله است و اشتیاق به چنین مرگی، شرط عاشقی حضرت دوست است".

اندکی صبر نمایید...