هدف آفرینش نوشته محمد داداش پور

در کتاب حاضر مبحث هدف آفرینش از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا هدف خلقت از منظر علم کلام بررسی شده و دیدگاه اشاعره، معتزله و شیعه در این خصوص مطرح شده است. سپس هدف آفرینش از منظر فلسفه و فیلسوفان بیان شده و دیدگاه حکمت مشاء، اشراق و متعالیه در این خصوص گفته شده است. در ادامه از منظر عرفانی به هدف خلقت نگاه شده و از دید عرفا هدف آفرینش بیان شده است. در نهایت هدف خلقت از منظر آیات و روایات آورده شده و بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء مختلف نیز آورده شده است.
اندکی صبر نمایید...