شاخصه‌های عرفان‌های کاذب

کتاب حاضر چکیده‌ای از کتاب «درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب» است و در آن مهم‌ترین شاخصه‌های عرفان‌ها و عارفان دروغین چون نادیده‌گرفتن خدا به عنوان هدف غایی، شادمانگی به عنوان هدف‌غایی، فردستیزی و منطق‌گریزی، شریعت‌گریزی و فقه‌گریزی، نگرش تک بعدی به انسان، انکار معاد و طرح مسئله تناسخ و استادپرستی معرفی و نقد شده است. همچنین نگارنده، شواهد و مستنداتی از عرفان‌هایی همچون اوشو، سای بابا، اکنکار، فالون‌دافا، دالا‌یی‌لاما، پائولوکوئیلو و عرفان‌های ساحری آورده و بیان نموده است که دقت در این شاخصه‌ها خوانندگان را قادر می‌سازد تا به راحتی دیگر عرفان‌ها و معنویت‌های دروغین را شناسایی کنند."

 
اندکی صبر نمایید...