درسهای عاشورا، دکتر فاطمه طباطبایی

منتخبی از بیانات دکتر فاطمه طباطبایی راجع به قیام عاشورا، برگرفته از کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

اندکی صبر نمایید...