مسابقه قرآنی

سبع المثانی چیست

و منظور از سبع در قرآن چیست؟

پاسخ های منحصر بفرد به این دو سوال را به ایمیل 

maryam.pakideh@gmail.com

ارسال فرمایید

اندکی صبر نمایید...