پژوهشنامه عرفان، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1396

زیبایی عرفانی درمرصادالعباد/محمد مهدی اسماعیل پور

دریافت مقاله

 

تاویل آیات قرآن به معرفت در متون عرفان و تصوف فارسی، چرایی و چگونگی/زهره اله دادی دستجردی، سعید واعظ

دریافت مقاله

اخلاق عرفانی قرآن با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی/رضا الهی منش، سعید حضوری

دریافت مقاله

ابن عربی و اجتماع نقیضین در عرصه خیال/نفیسه اهل سرمدی، جعفر شانظری

دریافت مقاله

تمایز میان نار و نور در قرآن و عرفان اسلامی و تاثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری اسلامی ایرانی/ حسن بلخاری قهی

دریافت مقاله

انتظام هستی براساس حب و قهر در نزد سهروردی و ملاصدرا/حمیدرضا سروریان، علی فرضی

دریافت مقاله

بررسی تحلیلی اهداف و ویژگی های معنویت در اندیشه فلسفی و عرفانی  متفکران مسلمان/ سید احمد غفاری قره باغ

دریافت مقاله

جایگاه فطرت در منظومه معرفتی حکیم شاه آبادی/محمد غفوری نژاد

دریافت مقاله

تعالی معنوی در عرفان سینوی/ امیر غنوی

دریافت مقاله

 

تاملی در محتوا و مضمون رسائل فارسی پیر هرات با تاکید بر دو مفهوم "عشق و محبت"  و "جایگاه انسان کامل"/ فاطمه کوپا

دریافت مقاله

 

رودولف اتو، ماده ی امر قدسی و صورت های آن/ هادی وکیلی، هادی جعفری امان آبادی

دریافت مقاله

 

پارادوکس سازش و ستیز با درد در تصوف/سید محمود یوسف ثانی، سید یحیی موسوی

دریافت مقاله

 

اندکی صبر نمایید...