پژوهشنامه عرفان، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1396

حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق/ شهرام پازوکی، زهرا زارع

دریافت مقاله

تاویلات عرفانی در آثار جامی بر اساس نظریه تجلی در عرفان نظری/ محمد خدادادی

دریافت مقاله

تحلیل رمزهای سه گانه در مصیبت نامه عطار/محمود عباسی، سبیکه اسفندیار

دریافت مقاله

نگاهی نو به معنای ولایت/ پروانه عروج نیا، شهرام صحرائی

دریافت مقاله

تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسلامی با تاکید بر آرای ابن عربی/رضا فیروزی

دریافت مقاله

زلف پریشان و کسب جمعیت: بازکاوی بحران نفی تناسب در جهان مدرن و راهکارهای مقابله با آن از منظر ادبیات عرفانی فارسی/ حسینعلی قبادی، سید علی قاسم زاده

دریافت مقاله

 

مقام خلافت انسانی با تاکید بر آرای امام خمینی در مصباح الهدایه/ محمد مهدی گرجیان، زهرا سادات کبیری

دریافت مقاله

 

بررسی ساختار روایت در رویت های ساختارشکنانه ی روزبهان بقلی/ عباس محمدیان، محمد نبی خیرآبادی

دریافت مقاله

 

جهان بینی عرفانی در اشعار عفیف الدین تلمسانی/ سید مهدی مسبوق، مدینه کریمی بروجنی

دریافت مقاله

 

علم باطن در تصوف و نسبت آن با امام علی علیه السلام/ محمد نصیری، سعید کریمی

دریافت مقاله

 

نقش تجلی در مقامات سلوک/ مهدی نوریان، هاشم باقرزاده

دریافت مقاله

 

کارکردهای عقل در استنباط از آیات و روایات عرفانی و اخلاقی/ مصطفی همدانی

دریافت مقاله

 

اندکی صبر نمایید...