دومین جلسه کارگاه هوش اخلاقی به روش نمایش

دومین جلسه کارگاه هوش اخلاقی به روش نمایش خلاق توسط انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، در تاریخ ۲ تیرماه در محل خانه کودکان ایرانی برگزار گردید
دراین جلسه  مفهوم خودشناسی  (سفربه دنیای خودم) که از مولفه های دهگانه کتاب سفر به خوبی ها می باشد، به روش قصه ونمایش به کودکان آموزش داده شد.

اندکی صبر نمایید...