نشست مبانی وجودی انسان کامل با حضور جناب آقای دکتر قائم مقامی

نشست "مبانی وجودی انسان کامل" با حضور آیه الله سید عباس قائم مقامی 25 آذر ماه 98 پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت ایشان با استقبال قابل توجه شرکت کنندگان، در انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار شد.

ایشان سخنان خویش را اینگونه آغاز نمودند که: مهم ترین پرسش پیرامون انسان، جستجو از تفاوتهای او با سایر موجودات است که در حوزه های مختلف علوم پاسخ متفاوتی به آن داده اند.

🔸در عرفان ، جامعیت و فراگیری وجودی انسان،  وجه تمایز بخش او شمرده می شود و لذا او را " کون جامع" می نامند.

🔸جامعیت، اقسامی دارد و منظور از "جامعیت" در انسان، مجموعه ای است که در آن پیوستگی و ارتباط اجزاء با یکدیگر به گونه ای است که " مجموعه" فراتر از اثر و کارکرد تک تک اجزاء ، دارای اثر و توانِ اختصاصی باشد، و در عین حال نباید با حضور اجزاء در مجموعه، از آنان هویت ستانی شود و کاملا در هویت مجموعه مضمحل شوند.

در ادامه گفتند: چنین پیوستگی و ارتباط میان اجزای یک مجموعه که بمعنای سازگاری تامّ و یگانگی آنها با یکدیگر می باشد معمولا در زبان اهل معرفت《 احدیّت 》 نامیده می شود.

🔸احدیت، عاملی است که مجموعه اسماء را با تمام کثرت و هویت مستقلی که دارند ، در سازگاری و تفاهم کامل با یکدیگر قرار می دهد، به گونه ای که می توانند " با هم " یک  "واحد" را تشکیل دهند. بنابر این منشاء این احدیت ، سرّ وجودی هر فردِ انسان است.

دکتر قائم مقامی  افزودند: جامعیتِ اسمائی ویژگی عامّ و مشترک همه افراد انسان است ولی " احدیت" ، بر آمده ی از فردیت و تفرّد انسان است. 

در واقع وقتی اسماء در نسبت با سرّ وجودی فرد انسان قرار می گیرد ، تعین و عینیّت پیدا می کنند.

 

🔸《 آدم》در زبان قرآن، انسان فردیت یافته است و آیه خلیفة اللهی را باید با توجه به این نکته تفسیر نمود 

 

🔸 بنابراین می توان در پاسخ به پرسش نخستین در مورد ویژه گی هویت بخش انسان چنین گفت : ویژگی تمایز بخش انسان از سایر موجودات نه صرفا در جامعیت او بلکه در 

" احدیت" و توانِ او در ایجاد سازگاری و تفاهم بخشی میان همه اجزای هستی و سایر موجودات جهان است

اندکی صبر نمایید...