انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

شرح و تفسیر دعای سحر حضرت امام خمینی(ره)

با تدریس استاد دکتر رضا الهی منش

اندکی صبر نمایید...