انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)

آگهی دعوت نوبت دوم

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران(موسسه غیرتجاری)

شماره ثبت: 19667        شناسه ملی: 10103056773

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته محترم انجمن علمی عرفان اسلامی ایران( موسسه غیرتجاری) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که در تاریخ 1401/9/14 راس ساعت 17 در محل قانونی انجمن تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

انتخاب بازرسین

انتخاب اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن

اندکی صبر نمایید...