انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزارنمود.

نشست علمی نقد کتاب «پیش انگاره های هستی شناختی علم سلوک»

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، نشست نقد کتاب  «پیش انگاره های هستی شناختی علم سلوک» را برگزارنمود.

سخنرانان این نشست دکتر علی فضلی(نویسنده کتاب) ، دکتر مصطفی فرهودی(ناقد) و دکتر محمد رودگر(ناقد) بودند.

این نشست روز چهارشنبه 17 آبان ماه، ساعت 13:00 در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و هم زمان بصورت پخش زنده برگزار گردید.

اندکی صبر نمایید...