انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره مجازی وحی و عصب‏ شناسی الهیات

دوره مجازی وحی و عصب‏ شناسی الهیات

با تدریس دکتر علی اکبر ضیایی

دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی

اندکی صبر نمایید...