انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

شرح کتاب اسرار عبادات

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره حضوری

شرح کتاب اسرار عبادات(مبحث روزه)

تالیف دکتر فاطمه طباطبایی

مدرس: دکتر فاطمه طباطبایی

یکشنبه ها: 10.30-12

یک هفته در میان

اندکی صبر نمایید...