انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره حضوری

شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

مدرس: دکتر فاطمه طباطبایی

یکشنبه ها: 10.30-12

یک هفته در میان

اندکی صبر نمایید...