کتب عرفان اسلامی

‏سرشناسه : ک‍ارا دو وو، ب‍رن‍ار، ۱۹۵۲ - ۱۸۶۷
‎Carra de Vaux, Bernard‬
‏عنوان و نام پدیدآور : A. D. 1058 - 1111, Algazel: etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique,, et theologique d'Abou Hamid Mohammed al-Gazali, de Tous/ ‎Bernard Carra de Vaux‬
‏مشخصات نشر : ‎Amsterdam‬: ‎Phiol Perss‬, ‎1974 = 1353‬.
‏مشخصات ظاهری : ‎VIII‬، ص‌ ۳۲۲
‏فروست : (‎Les Grandes Philosophes‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ...‎Gazali, A. H. 450 - 55/A. D. 1058 - 1111, Algazel: etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique,, et theologique d'Abou Hamid Mohammed al-Gazali, de Tous‬
‏موضوع : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ع‍رب‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۵۴/۵۷‭/غ‌۴ک۲ ۱۳۵۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷ /۹۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۱۵۱۰‏سرشناسه : ، ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ و ن‍م‍ادپ‍ردازی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (۱۳۷۲: اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌)
‎Actes du Colloque international images et represntation en terre d'Islam (1994: Strasboury)‬
‏عنوان و نام پدیدآور : Actes du Colloque international images et representations en terre d'Islam, Universite des sciences Humaines, Departement d'etudes persanes/ ‎edite par Hossein Beikbaghban‬
‏مشخصات نشر : ‎Teheran‬: ‎Presses Universitaire d'Iran‬, ‎1997 = 1376‬.
‏مشخصات ظاهری : [۳]، ۲۶۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۸۳۱. ف‍ران‍س‍ه‌، ۱۹)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ و ن‍م‍ادپ‍ردازی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌ (ف‍ران‍س‍ه‌)، ۱۵ و ۱۶ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۲.
‏عنوان دیگر : ‎Actes du Colloque international images et representations en terre d'Islam‬
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (ادب‍ی‍ات‌) -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ و س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (ع‍رف‍ان‌) -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ص‍ور خ‍ی‍ال‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ک‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ - ، وی‍راس‍ت‍ار‎Beik Baghban, Hossein.‬
‏رده بندی کنگره : PIR۳۴۴۲‭/س‌۷ک‌۸ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۵‌ف‍ا‬۸ /۰۰۹۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۹۰۶‏سرشناسه : ، ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ و ن‍م‍ادپ‍ردازی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (۱۳۷۲: اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌)
‎Colloque international images et representations en terre d'Islam (1994: Strasbourg)‬
‏عنوان و نام پدیدآور : Actes du Colloque international images et representations en terre d'Islam, Universite des Sciences humaines de'partment d'etudes persanes/ ‎edite par Hossein Beik Baghban‬
‏مشخصات نشر : ‎Tehran‬: ‎Presses universitaires d'Iran‬, ۱۳۷۲ = ۱۹۹۴.
‏مشخصات ظاهری : س‍ه‌، ۲۶۳ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۸۳۱. ف‍ران‍س‍ه‌۱۹)
‏شابک : ‎9640100831‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ و ن‍م‍ادپ‍ردازی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌ (ف‍ران‍س‍ه‌) ۱۵ و ۱۶ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۲.
‏عنوان دیگر : ‎Actes du Colloque international image et representations en terre d'Islam‬
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (ادب‍ی‍ات‌) -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ و س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (ع‍رف‍ان‌) -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ص‍ور خ‍ی‍ال‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ک‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ، - ۱۳۱۳‎ .Beik Baghban, Hossein, 1934‬وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۴۴۲‭/س‌۷ک‌۸ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۵‌ف‍ا‬۸ /۰۰۹۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۲۹‏سرشناسه : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، - ۱۳۰۶
‎Ashtiyani, Jalaloddin‬
‏عنوان و نام پدیدآور : Anthologie des philosophes iraniens: depuis le XVII siecle jusqu'a nos jours/ ‎textes persans et arabes choisis et presentes par Jalaloddin Ashtiyani; Introduction analytique par Henri Corbin‬
‏مشخصات نشر : ‎Teheran‬: ‎departement d'iranologie, l'institut franco -iranien de recherche‬, ‎1971 = 1350‬.
‏فروست : (گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌؛ = ۱۸‎Bibliotheque iranien; 18‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌؛ "م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‍ی‌ از آث‍ار ح‍ک‍م‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ ای‍ران‌ از ع‍ص‍ر م‍ی‍ردام‍اد و م‍ی‍رف‍ن‍درس‍ک‍ی‌ ت‍ا زم‍ان‌ ح‍اض‍ر" در س‍ال‌ ۱۳۵۱ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏عنوان دیگر : ‎Anthologie des philosophes iraniens...‬
‏عنوان دیگر : م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ات‍ی‌ از آث‍ار ح‍ک‍م‍ه‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ ای‍ران‌ از ع‍ص‍ر م‍ی‍ردام‍اد و م‍ی‍رف‍ن‍درس‍ک‍ی‌ ت‍ا زم‍ان‌ ح‍اض‍ر. ف‍ران‍س‍ه‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۷۹ - ۱۹۰۳‎Corbin, Henri‬
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌‎Institut franco - iranien de recherche‬
‏رده بندی کنگره : BBR۶۰‭/‌ال‍ف‌‬۹آ۵ ۱۳۵۰
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹ /۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۴۶۷۲‏سرشناسه : ش‍ی‍م‍ل‌، آن‌م‍اری‌، ۱۹۳۲ - م‌
‎Schimmel, Annemarie‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ‎As through a veil: mystical poetry in Islam‬/ ‎Annemarie Schimmel‬
‏مشخصات نشر : ‎Oxford‬: ‎One World‬, ‎2001 = 1380‬.
‏مشخصات ظاهری : x، ۳۵۹ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎1851682740‬
‏وضعیت فهرست نویسی : old catalog
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۵]-۳۲۶
‏آوانویسی عنوان : از ت‍رو ا وی‍ل‌...
‏موضوع : ش‍ع‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ در ش‍ع‍ر
‏موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ۶۷۲-۶۰۴ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍ح‍م‍د (ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ -- ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -- ۱۱ ق‌. -- ش‍ع‍ر
‏رده بندی کنگره : PJ۸۲۷/ش‌۹‌ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۸۰۹/۱۹۳۸۲۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ی‌۱۷/۲۰‏سرشناسه : ای‍پ‍ش‍ی‍راوق‍ل‍و، م‍ظه‍ر ش‍وک‍ت‌
‎Ipsiroglu, Mazhar Sevket‬
‏عنوان و نام پدیدآور : Das bild im Islam/ ‎M.S. Ipsiroglu‬
‏مشخصات نشر : ‎Wien‬: ‎Verlag Anton Schroll‬, ‎1971 = 1350‬.
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۴ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۴ - ۱۷۲
‏عنوان دیگر : ‎Das Bild im Islam‬
‏آوانویسی عنوان : )ب‍ی‍ل‍د ای‍م‌ اس‍لام‌}(...{
‏موضوع : ن‍ق‍اش‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ن‍ق‍اش‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- زم‍ی‍ن‍ه‌ و م‍وض‍وع‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ و ه‍ن‍ر
‏رده بندی کنگره : ND۲۹۵۵‭/‌ال‍ف‌‬۸۷ب‌۹ ۱۳۵۰
‏رده بندی دیویی : ۷۵۹ /۹۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۶۶۵۵‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ران‍س‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Le livre des bons usages en matiere de mariage/ ‎Ghazali; trad. par L. Bercher et C. H. Bousquet‬
‏مشخصات نشر : ‎Paris‬: ‎A. Maisonneuve; Oxford: J. Thornton and son‬, ‎1953 = 1232‬.
‏فروست : (‎Bibliotheque de la faculte de droit d'Alger; 17‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ‎Le livre des bons usages en matiere de mariage‬
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ (ف‍ران‍س‍ه‌)،‎Ihya, Ulum el -din‬
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : زن‍اش‍وی‍ی‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ب‍رش‍ه‌، ل‍ئ‍ون‌،‎Bercher, Leon‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍وس‍ک‍ه‌، ژرژ ه‍ان‍ری‌،‎Bousquet, Georges-Henri‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۴۹۴ ۱۳۳۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷ /۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۰۷۱۰‏سرشناسه : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳۷۰
‎Ebn Sina, Hossein ebn Abdollah‬
‏عنوان قراردادی : [الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ف‍ران‍س‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : livre des directives et remarques (Kitab Al. Isarat wa - L - Tanbihat/ ‎Ibn sina (Avicenne); traduction avec in intriduction et notes Par A. H. Goichon‬
‏مشخصات نشر : ‎Beyrouth‬: ‎Commission international pour la traduction des chefs -d'oeuvre‬, ‎1951 = 1330‬.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۵۲
‏فروست : (‎Collection d'oeuvres arabes de l'Unesco‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ‎livre des directives et remarques (Kitab Al. Isarat‬
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ف‍ران‍س‍ه‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ال‍ه‍ی‍ات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : گ‍واش‍ون‌، آم‍ل‍ی‌ م‍اری‌، ، - ۱۸۹۴‎ .Goichon, Amelie Marie‬م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۴‭/آ۶گ‌۹ ۱۳۳۰
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹ /۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۹۰۸‏سرشناسه : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌.
‎Ebn Sina, Hossein ebn Abdollah‬
‏عنوان قراردادی : [الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Remarks and admenitions/ ‎Ibn Sina: translated from the orginal Arabic with an introduction and notes by Shams Constantine Inati‬
‏مشخصات نشر : ‎Toronto‬: ‎Pontifical Institute of Mediaeval Studies‬, -‎1984 - = 1362‬.
‏فروست : (‎Mediaval Sources in translation; 28‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۱] - ۱۶۲
‏مندرجات : ‎P. 1 Logie‬
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏عنوان دیگر : ‎Remarks and admenitions‬
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ . - ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ . - ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ . - ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ . - ۱۴
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‌ ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌‎Inati, Shams Constantine‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۴‭/آ۵ع‌۹
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹ /۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۸۶۳۴‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍ا ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ران‍س‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Revivification des sciences de la religion (le livre de l'amour)/ ‎Al -Ghazali; traduction et notes de A. Moussali‬
‏مشخصات نشر : ‎Lyon: Alif; Paris‬: ‎Emmour‬, [‎[19 = 13‬.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۰، ص‌ ۱۴۳
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ران‍س‍ه‌، ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ع‍رب‍ی‌: ام‍ام‌ ال‍غ‍زال‍ی‌. ک‍ت‍اب‌ الان‍س‌ و ال‍م‍ح‍ب‍ه‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌.
‏عنوان دیگر : ‎Revivification des sciences de la religion...‬
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌ (ف‍ران‍س‍ه‌)،‎Ihya' ulum -ad-din‬
‏عنوان دیگر : الان‍س‌ و ال‍م‍ح‍ب‍ه‌‎al ense wa'l Mahabba‬
‏موضوع : خ‍دا و ان‍س‍ان‌ (اس‍لام‌) -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍ص‍ل‍ی‌،‎Moussali, A.‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۴۹۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷ /۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۴۶۰‏سرشناسه : ت‍ق‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، - ۱۳۳۸
‎Taghi, Shokoufeh‬
‏عنوان و نام پدیدآور : The two wings of wisdom/ ‎by Shokoufeh Taghi‬
‏مشخصات نشر : ‎Uppsala‬: ‎Uppsala University Library‬, ‎2000 = 1379‬.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۸ ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (‎Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iran: Ca Upsaliensia; 4‬)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌:‎Risalat ut - Tair of Ibn Sina‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۲۸ - ۲۲۲
‏عنوان دیگر : ال‍طی‍ر. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ‎The two wings of wisdom: mysticsm...‬
‏عنوان دیگر : ‎Risalat ut - Tair of Ibn Sina‬
‏آوانویسی عنوان : )ت‍و وی‍ن‍گ‍ز آو وی‍زدم‌: م‍ی‍س‍ت‍ی‍س‍ی‍زم‌ ان‍د ف‍ی‍لاس‍ف‍ی‌}(...{
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا -- ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. ال‍طی‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. ال‍طی‍ر. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BBR۵۲۳‭/ت‌۷ت‌۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹ /۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۵۱۳۸‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. آل‍م‍ان‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Uber die guten sitten beim Essen und Trinken; das ist, das 11. Buch Von al -Ghazzalis Hauptwerk/ ‎Ubersetzung und Bearbeitung, als Zur Geschichte unserer Tischsitten, Von Hans Kindermann‬
‏مشخصات نشر : ‎Leiden‬: ‎E. J. Brill‬, ۱۳۴۳ = ۱۹۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ‎XXIX‬، ص‌ ۳۳۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۵] - ۴۹
‏عنوان دیگر : ‎Uber die guten sitten beim Essen Und Trinden; das ist, das 11. Buch Von al -Ghazzalis Hauptwerk‬
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. آل‍م‍ان‍ی‌
‏آوانویسی عنوان : (اوب‍ر دی‌ گ‍وت‍ن‌ زی‍ت‍ن‌ ب‍ای‍م‌ اس‍ن‌ اون‍د ت‍ری‍ن‍ک‍ن‌)
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ک‍ی‍ن‍درم‍ان‌، ه‍ان‍س‌، ، - ۱۹۰۲‎Kindermann, Hans‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۴۹۵۱۵۲ ۱۳۴۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷ /۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۴۳۸۸‏سرشناسه : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۸۳۴ - ۷۵۱ق‌. ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍س‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍م‍زه‌ ال‍ف‍ن‍اری‌؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ل‍م‍ی‍رزا ه‍اش‍م‌ الاش‍ک‍وری‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ ص‍ح‍ح‍ه‌ و ق‍دم‌ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌، ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ل‍ط، ۷۶۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۴۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌ ال‍ق‍ون‍وی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۷۳ - ۶۰۷ق‌. م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۷۳ - ۶۰۷ق‌. م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : اش‍ک‍وری‌ گ‍ی‍لان‍ی‌، ه‍اش‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌، - ۱۳۳۲ق‌. ش‍ارح‌
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/ص‌۴م‌۷۰۲۶ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۴۶۷‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌، ق‌۱۴۸ - ۸۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌/ ل‍لام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌، ۱۴۰۰ق‌. = ۱۹۸۰م‌. = ۱۳۵۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۸
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶ ۱۳۵۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۵۷۸‏سرشناسه : م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌: از ک‍ل‍م‍ات‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍د ب‍اب‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ارف‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و اخ‍لاق‌ و آداب‌ و س‍ن‍ن‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ص‍طف‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍طف‍وی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۹۶
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۱۴۸ - ۸ق‌. -- م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۱۴۸ - ۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۱۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۴۸۲۰‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۹۱۱ - ‏۹۶۶ق.‬
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه. فارسی .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه/ تالیف شهیدثانی؛ ترجمه عبدالرزاق گیلانی؛ تصحیح و تنظیم رضا مرندی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏‏تهران: ذکر مبین: پیام محراب‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۵۹۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-7789-24-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : جع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : گ‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌، ق‍رن‌ ۱۱ق‌.، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍رن‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۲۸ - ، مصحح
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۲۴۸‏‫‬‭/ج۷م۶۰۴۲۲۶ ۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۵‎۷‎۵‎۲‎۰‎۱‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ق‌۱۴۸ - ۸۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ (ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اآ
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌ : خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اآ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۱۶
‏شابک : ‎964-8378-06-1۳۵۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اآ
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۱ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷‭/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۳۱۷‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ق‌۱۴۸ - ۸۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ (ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع‌))/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ گ‍ی‍لان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍دوق‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۶۰۸ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ب‍ه‍م‍راه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ رس‍ال‍ه‌ "ن‍ی‍ت‌" از ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍دث‌ (ارم‍وی‌) اس‍ت‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۸۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ن‍ی‍ت‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : آق‍ا ج‍م‍ال‌ خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۱۲۵ق‌. رس‍ال‍ه‌ ن‍ی‍ت‌
‏شناسه افزوده : گ‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ق‍رن‌ ۱۱ق‌.، ش‍ارح‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍دث‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۵۸ - ۱۲۸۴، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸/ج‌۷م‌۶۰۲‭/گ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۳۴۳‏سرشناسه : گ‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌، ق‍رن‌ ۱۱ق‌.
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ گ‍ی‍لان‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ رض‍ا م‍رن‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ ح‍ق‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-5962-11-0‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال(چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫ : 978-964-5962-11-9‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍دوق‌، ۱۳۶۶
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۲.
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏موضوع : جع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍رن‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۲۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه . شرح
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۳۷ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۸۵۸۰‏سرشناسه : ض‍راب‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۸ -
‏عنوان و نام پدیدآور : معرفت شهودی از دیدگاه امام خمینی (س)/ احمد ضرابی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( س )، موسسه چاپ و نشر عروج‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۱ص.‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-212-143-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : واژه‌نامه. 
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : عرفان
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‮‬ ‭/ع۴‏‫‬‭م۵۷ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۲‎۷‎۲‎۳‎۰‏سرشناسه : م‍ح‍م‍ود، ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍م‍ع‍رف‍ه‌ وف‍ق‍ا ل‍ل‍م‍ن‍ه‍ج‌‌ال‍ع‍رف‍ان‍ی‌ ع‍ن‍د‌الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ / ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ح‍م‍ود.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر ت‍راث‌‌الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ال‍ش‍وون‌‌ال‍دول‍ی‍ه‌‏‫ ، ۱۴۲۷ق.‬‏‫ = ۲۰۰۶م.‬‏‫ = ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۰ ص.
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭‎964-335-377-X : ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ( چاپ دوم )
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : چاپ دوم .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۰۱ - ۲۰۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). معاونت ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۴/۵/ع۴‭م‌۶ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۲۵۲‏سرشناسه : ع‍ارف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ع‍م‍ولات‌ ی‍وم‍ی‍ه‌ ب‍ان‍ص‍اب‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر اص‍لاح‌ ن‍ف‍س‌/ ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ع‍ارف‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ س‍رب‍ازی‌
‏مشخصات نشر : چ‍اه‌ب‍ه‍ار: ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ س‍رب‍ازی‌، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : [۵۰] ص‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍رب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۸/۳‭/ع‌۲م‌۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۳۱۱۸‏سرشناسه : رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۳۵ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : معنا منهای معنا / علی‌اکبر رشاد.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏‫، ‏‫‬۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۱ ص.‬
‏فروست : عرفان؛ ۱۱.
‏شابک : ‏‫‏۲۱۰۰۰ ریال‬‏‫ :‏ ‫‭978-964-2982-78-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : نمایه.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. [۱۲۳]- ۱۲۵.
‏موضوع : ‏خمینی‏، روح الله ‏، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‏، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸‏. -- شعر
‏موضوع : خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان
‏موضوع : معنویت -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : تفکر دینی -- ایران -- قرن ۱۴ -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : طریقت و شریعت
‏شناسه افزوده : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BL۶۲۴‏‫‭/ر۵م۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۵‎۹‎۹‎۷‎۷‏سرشناسه : ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‏‫، ‏‫۱۳۳۹ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ف‍ت‍اح‌ ن‍ور: ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ات‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر‬‏‫، ۱۳۷۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۰ص.‬
‏فروست : دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر؛ ۴.
‏شابک : ‏‫۹۸۰ری‍ال‌‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۴۰.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ع‍رف‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. دفتر مطالعات دینی هنر
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭م۷ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۰۸۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۵۰۶۶‏سرشناسه : م‍ی‍رزاب‍اب‍اش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌، - ۱۲۸۶ق‌. ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ن‍اه‍ج‌ ان‍وارال‍م‍ع‍رف‍ه‌ در ش‍رح‌ و کشف و بیان اسرار کتاب م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ [اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ م‍ی‍رزاب‍اب‍اش‍ی‍رازی‌]؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اح‍م‍دی‌ ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ان‍س‌ ت‍ک‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۸۴۴] ص.
‏شابک : ‏‫‭‎9649408797
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ "م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌" م‍ن‍ص‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۱۷] - ۸۴۰.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۳ - ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲ق‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۳ - ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اح‍م‍دی‌ ت‍ه‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۱۸۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۱۱۰۵‏سرشناسه : م‍وس‍وی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ -
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ور ع‍ل‍ی‌ ن‍ور، ۱۴۲۳ق‌‏‫= ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۸ ص.
‏شابک : ‏‫۲۷۰۰۰ری‍ال‌‬:‏‫‬‭‎964-8016-00-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ و ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌" ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ آم‍ل‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۲۰ - ۷۸۲؟ق‌. اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳/۲‏‫‭/آ۸‮الف‌‬۵۰۲۳۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۸۶۹‏سرشناسه : س‍روی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ن‍ظوم‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ (م‍ن‍طق‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - ک‍لام‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ س‍روی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ق‍ش‌، ۱۳۸۰.
‏شابک : ‎964-91915-8-5‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-91915-8-5‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌
‏موضوع : م‍ن‍طق‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۱/۵‭/س‌۴م‌۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۴۵۷۱‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍ود ب‍دی‍ع‍ی‌. ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌/ از م‍ح‍م‍ود ن‍ج‍ف‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ از م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ت‍ح‍ری‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ت‍ش‍ی‍ع‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۸ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‫‭964-6399-24-x :‬‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‏‬
‏یادداشت : ‏‫چاپ چهارم : ۱۳۸۶.‬
‏یادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌. [۱۹۵] - ۱۹۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‫۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نامه‌ها
‏موضوع : عرفان -- اصطلاح‌ها و تعبیر‌ها
‏شناسه افزوده : ب‍دی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹ -
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌اب‍رن‍دآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۶ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬‭ /ع۴‏‫‬‮‭ن۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۲۹۹۹‏سرشناسه : ض‍راب‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۸ -
‏عنوان و نام پدیدآور : ن‍ص‍ای‍ح‌ اخلاقی امام خمینی سلام‌الله‌علیه / تالیف و تدوین اح‍م‍د ض‍راب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: پ‍ی‍ون‍د ب‍ا ام‍ام‌ (ره‌)‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۸ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : 964-8781-26-5‬
‏یادداشت : چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۷.
‏یادداشت : چاپ سوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خمینی ، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره اخلاق
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،‏‫‎۱۲۷۹ ‬- ‎۱۳۶۸‏‬‏ --پیام‌ها و سخنرانی‌ها
‏موضوع : نصیحت -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/‮الف‬۲۵‏‫‬‮‭ن۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۴‎۸‎۶‎۷‎۴‏سرشناسه : ض‍راب‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۸ -
‏عنوان و نام پدیدآور : ن‍ص‍ای‍ح‌ اخلاقی - عرفانی امام خمینی سلام‌الله علیه/ تالیف و تدوین اح‍م‍د ض‍راب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: پ‍ی‍ون‍د ب‍ا ام‍ام‌ (ره‌)‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (جلد شومیز)‬‏‫‭‎978-964-8781-26-7 : ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال (جلد گالینگور)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ چهارم)
‏یادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴ (فیپا).
‏یادداشت : چاپ چهارم.
‏یادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خمینی ، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره اخلاق
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،‏‫‎۱۲۷۹ ‬- ‎۱۳۶۸‏‬‏ --پیام‌ها و سخنرانی‌ها
‏موضوع : نصیحت -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/‮الف‬۲۵‏‫‬‮‭ن۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۷۴۵۲‏سرشناسه : بابارکن‌الدین شیرازی ، مسعودبن عبدالله، ‏‫ - ‏۷۶۹ق.‬
‏عنوان قراردادی : فصوص الحکم .فارسی.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص: شرح فصوص الحکم محی‌الدین ابن‌عربی/ از رکن‌الدین مسعود بن عبدالله شیرازی معروف به بابا رکنا؛ باهتمام رجبعلی مظلومی؛ به پیوست مقاله‌ای از جلال‌الدین همایی.
‏مشخصات نشر : تهران: ‏‫موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل: دانشگاه تهران‏‫، ۱۳۵۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱]، سی و یک، [۳۴۶] ص.‬
‏فروست : سلسله دانش ایرانی‏‫؛ ۲۵.‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏یادداشت : یادبود یکهزار و چهارصدمین سال هجرت رسول اکرم(ص).
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: ‭Rukn al-din Masud-i Shirazi. Nusus al-Khusus fi Ttarjamat al-Fusus.
‏یادداشت : این کتاب شرحی است بر کتاب « فصوص الحکم » اثر محی‌الدین ابن‌عربی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق. . فصوص الحکم -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : م‍ظل‍وم‍ی‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۶ - ۱۳۷۷.
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۷۸-۱۳۵۹.
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق . فصوص الحکم . شرح
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‏‫‬‭‬‭/‮الف‬۲ف۶۰۴۲۲۲ ۱۳۵۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۶‎۹‎۱‎۲‎۰‏سرشناسه : خلیل‌زاده مقدم، مریم، ‏‫۱۳۵۹ -‎
‏عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی اصول فلسفه و عرفان اسلامی مطابق با سرفصل‌های درسی.../ مولف مریم خلیل‌زاده‌مقدم.
‏مشخصات نشر : تهران: ارشد‏‫، ۱۳۸۹.‭‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۲ ص.‭‬‏‫: مصور، جدول‭‬‏‫؛ ۱۲×۱۷ س‌م.‭‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫‬‭978-600-115-766-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : عرفان -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷‏‫‬‭/خ۸ن۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۳‎۳‎۱‎۹‎۹‏سرشناسه : مهدوی سعیدی، سید حجت
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات . شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : نگاهی نو به «نمط نهم» کتاب‌الاشارات والتنبیهات ابوعلی‌سینا/سیدحجت مهدوی‌سعیدی.
‏مشخصات نشر : لاهیجان : ندای سبز شمال: پژوهش نوآوران شریف، ‏‫۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‭978-600-5474-06-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : مابعدالطبیعه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۵‏‫‬‭/م۹ن۸ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۲۰۷۸۸‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌‌ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
‏عنوان و نام پدیدآور : وح‍دت‌ وج‍ود در ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍ک‍م‍ای‌ اس‍لام‍ی‌/ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را‏‫‏، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‬‭9645866227:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۱ - ۱۲۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : وح‍دت‌ وج‍ود (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌).
‏موضوع : وح‍دت‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۵۵/و۳‏‫‬‭‭ب۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۹۴۳‏سرشناسه : م‍ی‍لان‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۸-
‏عنوان و نام پدیدآور : وح‍دت‌ ی‍ا ت‍وح‍ی‍د؟!/ ح‍س‍ن‌ م‍ی‍لان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: اع‍ج‍از‏‫‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۱۴۴ص.
‏شابک : ‏‫‏۷۰۰۰ریال‏‫:‎964-93575-5-6‬‭‭
‏یادداشت : ‏‫ص. پشت جلد به انگلیسی: Hasan Milani. unity 7 beiny (vahdat) or monotheism (to whid)‭‭?!
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : وح‍دت‌ وج‍ود
‏موضوع : ت‍وح‍ی‍د
‏موضوع : وح‍دت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : فلسفه اسلامی.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۵۵/و۳‏‫‬‭‭م۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۰۵۰‏سرشناسه : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۴-
‏عنوان و نام پدیدآور : وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینی رحمه‌الله: به ضمیمه چند مقاله دیگر در حوزه فلسفه، عرفان و کلام جدید / احمد بهشتی.
‏مشخصات نشر : قم: ‏‫بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)‬‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸۳ ص.‬
‏فروست : بوستان کتاب قم‏‫؛ ۱۳۵۰‬. کلام جدید‏‫؛ ۲۲‬. کلام و عقاید‏‫؛ ۱۲۷.‬
‏شابک : ‏‫۵۸۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‭9789643719920
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. لاتینی شده:‭Ahmad Beheshti. Vahyaniyyat va aqlaniyyat-e erfan az didgah-e imam Khomeini‭...
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۵۲۵] - ۵۳۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : اسلام -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : عرفان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : کلام -- مقاله‌‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۰/۵‏‫‭/ب۹۵و۳ ۱۳۸۴‬‮الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۳‎۶‎۴‎۹‎۸‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ. ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ورزش‌ و پ‍رورش‌ روح‌ در ت‍ه‍ذی‍ب‌ اخ‍لاق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از اس‍دال‍ل‍ه‌ ن‍اص‍ح‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍م‍دی‌، ۱۳۳۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۶ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۱۷س‌م‌
‏شابک : ۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: پ‍رورش‌ روح‌.
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ورزش‌ و پ‍رورش‌ روح‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌ اخ‍لاق‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ورزش‌ و پ‍رورش‌ روح‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌ اخ‍لاق‌.
‏عنوان عطف : پ‍رورش‌ روح‌.
‏عنوان دیگر : ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ. ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌
‏عنوان دیگر : پ‍رورش‌ روح‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ن‍اص‍ح‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۹۱ - ۱۰۰۶ق‌. ل‍ل‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ. ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۶۵‭/ف‌۹م‌۳۰۴۲۱۸ ۱۳۳۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۲۵۲‏سرشناسه : ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍داال‍ق‍ادرب‍ن‌ اب‍ی‌ص‍ال‍ح‌، ق‌۵۶۱ - ۴۷۱
‏عنوان و نام پدیدآور : وص‍ای‍ا و م‍ک‍ات‍ی‍ب‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر گ‍ی‍لان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ی‍ل‌اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍ب‍ی‍ب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د م‍ه‍دوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۰
‏شابک : ‎964-5956-82-x‬۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5956-82-x‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۹۹ - ۹۷
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏شناسه افزوده : ح‍ب‍ی‍ب‌، ج‍م‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌.‎Habib, Jamil Ibrahim‬
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌، ح‍م‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۲/۷‭/ع‌۲و۶ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۵۸۱‏سرشناسه : بهشتی‌پور، محسن، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : وقت طرب/ نویسنده محسن بهشتی‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران: طراحان پدیده چاپ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : [ ۳۲۱ ] ص.
‏شابک : ۴۰۰۰۰ریال‏‫:‏ ‫‬‭ 964-96876-2-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۲۰.
‏موضوع : خودسازی.
‏موضوع : موفقیت.
‏موضوع : اخلاق اسلامی.
‏موضوع : تفکر نوین.
‏موضوع : انسان (عرفان).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۶۳۷/خ۹‏‫‬‭ ب۹۵ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۳۵۸۳۲ ‏‏سرشناسه : خادمی، خیرالنساء، ‏‫۱۳۵۷ -‎‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ولایت انسان کامل ( از منظر عرفانی سید‌حیدر‌ آملی و امام‌خمینی (س)/ خیرالنساء خادمی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ک، ‏‫‏‏۱۹۲ ص.
‏شابک : ‏‫‏۲۷۰۰۰ریال:‏ ‫‬‮‭978-964-212-116-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۸۳ - ۱۸۴.
‏موضوع : خمینی، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره ولایت.
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍در ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‏‫، ۷۲۰‬-‏۷۸۲؟ق.-- نظریه درباره ولایت
‏موضوع : ولایت
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). موسسه چاپ و نشر عروج
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۲۸۷/۱‏‫‭/خ۲و۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۴‎۲‎۱‎۸‏سرشناسه : ک‍ی‍اش‍م‍ش‍ک‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ولای‍ت‌ در ع‍رف‍ان‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر آراآ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ (زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و م‍رات‍ب‌ وج‍ودی‌)/ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ک‍ی‍اش‍م‍ش‍ک‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ش‍ر دار ال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۰
‏شابک : ‎964-6240-09-7‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6240-09-7‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۷۰ - ۳۶۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۸۰ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۷/۱‭/ک‌۹و۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۴۸۷‏سرشناسه : ت‍╩ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۷۵ - ۱۲۸۲
‏عنوان و نام پدیدآور : ه‍ادی‌ ۱ [ی‍ک‌] ش‍ام‍ل‌: ه‍زار و ی‍ک‌ ک‍لام‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ةا.. م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ت‍ال‍ه‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)/ ج‍م‍ع‌آوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ت‍╩ل‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ه‍دی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۰ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-5902-99-1‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ه‍زار و ی‍ک‌ ک‍لام‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ا... م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ت‍ال‍ه‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)
‏موضوع : ت‍╩ل‍ه‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۷۵ - ۱۲۸۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ت‍ال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۰/۸‭/ت‌۲۵آ۲۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹۲۴‭ت‌۲۵۲/ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۶۲۱۷‏سرشناسه : رض‍ان‍ژاد، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ه‍دای‍ه‌ الام‍م‌، ی‍ا، ش‍رح‌ ک‍ب‍ی‍ر ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍ان‍ژاد "ن‍وش‍ی‍ن‌"
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍زه‍راآ(س‌)، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌. (ی‍ک‍ص‍د و ش‍ص‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌، ۱۳۲۸ ص‌.)م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-6069-24-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-6069-24-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-6069-24-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-6069-24-x‬(دوره‌) ؛ ‎964-6069-25-8‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-6069-26-6‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ ک‍ب‍ی‍ر ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۱۲ف‌۶۰۴۲۲۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۹۹۸‏سرشناسه : ن‍ج‍اری‍ان‌، ب‍ه‍روز، ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ه‍ف‍ت‌ پ‍رده‌.../ گ‍ردآورن‍ده‌ ب‍ه‍روز ن‍ج‍اری‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‌ ن‍ه‍ان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۰
‏شابک : ‎964-92560-2-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌) -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : خ‍ودس‍ازی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۸‭/ن‌۳ه‍۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۱۴۲۱
‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ی‍ازده‌ رس‍ال‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ن‍طق‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫‏، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ه‍ف‍ده‌، ۶۰۴ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‏۱۸۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‏: چاپ دوم‏‫:‭964-426-032-5‬‭‬‬
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Hassan Hassnzadih Amuli. Eleven treatises on philosophy, logic and mysticism‬
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : منطق -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : عرفان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۱۳۵۰/ح۵‬‍‭ی۲ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۸۹/۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۶۱۷۵‏سرشناسه : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ی‍ک‌ س‍اغ‍ر از ه‍زار: س‍ی‍ری‌ در ع‍رف‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌: م‍ق‍الات‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، خ‍اطرات‌/ ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۶۳
‏شابک : ‎964-335-369-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‎Fatima Tabatabai. yik saghar az hizar: = A goblet out‬.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۴۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : س‍ی‍ری‌ در ع‍رف‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌: م‍ق‍الات‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، خ‍اطرات‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۷۳ - ۱۳۲۴
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
‏رده بندی کنگره : DSR۱۵۷۷‭/ط۲ی‌۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۴۴‏سرشناسه : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ی‍ک‌ س‍اغ‍ر از ه‍زار: س‍ی‍ری‌ در ع‍رف‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌: م‍ق‍الات‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، خ‍اطرات‌/ ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ه‍، ص‌ ۵۶۳
‏شابک : ۱۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دی‍گ‍ر: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ۱۳۸۰
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Fatima Tabatabai. Yik Saghar az hizar = A goblet out of a thousand a survey of imam Khomeini's gnosticism‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : س‍ی‍ری‌ در ع‍رف‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌: م‍ق‍الات‌، س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، خ‍اطرات‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۷۳ - ۱۳۲۴
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۵۷۷‭/ط۲ی‌۸ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۱۲۳۵‏سرشناسه : رج‍ای‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶ -
‏عنوان و نام پدیدآور : یکصد نکته عرفانی از حضرت امام خمینی (س) / نویسنده غلامعلی رجایی.
‏مشخصات نشر : تهران: محراب قلم‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۸ ص.‬؛ ‏‫‎۲۰/۵×۱۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫‭978-964-323-801-8
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : به مناسبت نوزدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(س).
‏یادداشت : عنوان دیگر: یکصد نکته‌‌‌ی عرفانی از امام خمینی (س).
‏یادداشت : کتاب حاضر به سفارش معاونت فرهنگی ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی(س) و با حمایت معاونت امور فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۶۸.
‏عنوان دیگر : یکصد نکته‌ی عرفانی از امام خمینی (س).
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏شناسه افزوده : ‏‫ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)‏‫. معاونت فرهنگی
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬‭ /ع۴‭‏‫‭ر۳ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۰‎۰‎۴‎۱‎۳‏سرشناسه : فاطمی، میر‌مسعود، ۱۳۴۱-
‏عنوان و نام پدیدآور : یک هزار رخسار: کند و کاوی در باب شناخت حق و اسماء و صفات او در عرفان ابن عربی/ میر‌مسعود فاطمی.
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت نشر بهینه فراگیر‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۰ ص.
‏شابک : ‏‫‭978-964-9935-64-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۳۵- ۲۴۰؛ همچنین به‌صورت زیرنویس.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن علی،‏‫ ۵۶۰ - ۶۳۸ق.‏‬ -- عرفان
‏موضوع : خدا -- نامها
‏موضوع : خدا -- صفات
‏موضوع : ‏‫هستی‌شناسی (فلسفه اسلامی)‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۱۸‏‫‭/ف۲ی۸ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۱‎۳‎۹‎۱‎۰‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. روس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Воскрешение наук о вере
‏مشخصات نشر : م‍س‍ک‍و: ن‍ائ‍وک‍ا، ش‍ع‍ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ش‍رق‌, ۱۹۸۰ = ۱۳۵۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۵
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : روس‍ی‌ و خ‍لاص‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۶ - []۳۵۴
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌ (روس‍ی‌)
‏آوانویسی عنوان : )واس‍ک‍ری‌ ش‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ن‍ائ‍وک‌ آ وی‍ره‌(
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍وم‍ک‍ی‍ن‌، وی‍ت‍ال‍ی‌ وی‍اچ‍س‍لاووی‍چ‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۴۹۵ ۱۳۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۳۳۵۰‏سرشناسه : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳۷۰
‎Ebn Sina, Hossein ebn Abdollah‬
‏عنوان قراردادی : [ک‍ل‍ی‍ات‌. روس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : Избранные философские произведения/ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا؛ وی‍راس‍ت‍ار م‌. س‌. ع‍اص‍م‍وف‌
‏مشخصات نشر : م‍س‍ک‍و: ن‍ائ‍وک‍ا, ۱۹۸۰م‌. = ۱۳۵۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۵۰
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌، ت‍رج‍م‍ه‌ س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، "دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍لائ‍ی‌"، "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌" و "ک‍ت‍اب‌ ال‍ن‍ف‍س‌" اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏آوانویسی عنوان : )ای‍زب‍ران‍ی‍ه‌ ف‍ی‍لاس‍وف‍س‍ک‍ی‍ه‌ پ‍رای‍زوی‍دی‍ن‍ی‍ا(
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ال‍ه‍ی‍ات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ع‍اص‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، م‌۱۹۹۶ - ۱۹۲۰‎Osimi, Muhammad.‬، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : BBR۳۷۶ ۱۳۵۹
‏رده بندی دیویی : ‭۱۸۹ /۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۹۰۴۰
‏دسترسی و محل الکترونیکی : http://dl.nlai.ir/UI/7eb7cfe7-6ab1-48b9-a316-37c2cb5deade/Catalogue.aspx‏سرشناسه : کنگره اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی امام‌خمینی(۱۳۸۲:قم)
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫امام‌خمینی و اند‌یشه‌های اخلاقی-عرفانی: مقالات عرفانی(۲)‬ / به کوشش کنگره اندیشه های اخلاقی-عرفانی امام‌خمینی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی‏‫(س)‬‏‫، ۱۳۸۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸۰ص.‬: نمودار.
‏فروست : مجموعه آثارکنگره اندیشه‌های اخلاقی- عرفانی امام‌خمینی‏‫؛۵.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۰۵۰۰ ریال‬ : ‏‫‭964-335-599-3‬ ؛ ‏‫: ‭964-335-6L0-8‬‬‏‫(دوره)‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- اخلاق
‏موضوع : خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ناشر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۹۷۶/۲‏‫‬‭/ک۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۲‎۸‎۷‎۸‏سرشناسه : ‏‫کنگره اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی امام‌خمینی(۱۳۸۲:قم)‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫امام‌خمینی و اند‌یشه‌های اخلاقی-عرفانی: نامه‌های عرفانی/ به کوشش کنگره اندیشه‌های اخلاقی-عرفانی امام‌خمینی.
‏مشخصات نشر : تهران:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏‫(س)‬‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸۳ص.‬
‏فروست : مجموعه آثارکنگره اندیشه‌های اخلاقی- عرفانی امام‌خمینی‏‫‏‫؛۴.‬
‏شابک : ‏‫‬‭964-335-6LO-8‏‫(دوره)‬‬ ؛ ‏‫۲۰۵۰۰‬‏‫‬‭964-335-598-5:
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏یادداشت : ‏‫عنوان دیگر:‏‫امام‌خمینی و اند‌یشه‌های اخلاقی-عرفانی(مقالات عرفانی۱)‬‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص.۵۶۷؛همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫‫امام‌خمینی و اند‌یشه‌های اخلاقی-عرفانی(مقالات عرفانی۱)‬‬‬
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- کنگره ها
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۶/۲‭‏‫‬‭/ک۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۸‎۵‎۴‎۰‎۱‏سرشناسه : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌.
‏عنوان قراردادی : مصباح الأنس بین‌المعقول و المشهور فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود . فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍س‌، ی‍ا، پ‍ی‍ون‍د اس‍ت‍دلال‌ و ش‍ه‍ود در ک‍ش‍ف‌ اس‍رار وج‍ود ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍وی‌‮‬‏‫/ ح‍م‍زه‌ ف‍ن‍اری‌‮‬‏‫؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‮‬‏‫: م‍ول‍ی‌‮‬‏‫، ۱۴۱۶ق‌. = ۱۳۷۴.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫نود و دو، ۸۴۴ص.‮‬‏‫: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.‮‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‮‬ ؛ ‏‫چاپ دوم‮‬‏‫: 964-5996-77-5‮‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‮‬‏‫: چاپ سوم‮‬‏‫: 978-964-5996-77-0‮‬
‏یادداشت : ‏‫ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍رح‌ م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ ص‍درال‍دی‍ن‌‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌اس‍ح‍ق‌‌ال‍ق‍ون‍وی‌ اس‍ت‌‮‬
‏یادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴.‮‬
‏یادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۳۸۹.‮‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
‏عنوان دیگر : ‏‫ پ‍ی‍ون‍د اس‍ت‍دلال‌ و ش‍ه‍ود در ک‍ش‍ف‌ اس‍رار وج‍ود.‮‬
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌. . مفتاح‌الغیب -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳-، مترجم، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌.. مفتاح‌الغیب . شرح
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/ص‌۴م‌۷۰۴۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۴۶۵‏سرشناسه : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬
‏عنوان قراردادی : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م. فارسی-- برگزیده.
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ال‍ف‍ص‍وص‌‬‏‫/ اک‍ب‍رم‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌‬‏‫؛ [ت‍رج‍م‍ان‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ول‍ی‌]‏‫؛ نجیب مایل‌هروی.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: م‍ول‍ی‌‬‏‫، ۱۴۲۴ق‌.‬‬‏‫= ۱۳۸۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏س‍ی‌ و ش‍ش‌، ۵۲ ص.‬
‏فروست : ‏‫م‍ول‍ی‌‬‏‫؛ ۱۲۹.‬
‏شابک : ‏‫‏۱۱۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-5996-69-4‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‬‭978-964-5996-69-5 :
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۴۳۱ ق.= ۱۳۸۹.‬
‏یادداشت : ‏‫ن‍ق‍ش‌ال‍ف‍ص‍وص‌ ت‍ح‍ری‍ر و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ص‍وص‌ال‍ح‍ک‍م‌ اس‍ت‌.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۷۳۰؟-۸۳۴ق‌.، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۳۲۹-
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ،۵۶۰-۶۳۸ق‌. ف‍ص‍وص‌ال‍ح‍ک‍م‌. فارسی-- برگزیده.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳‭‮‬‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ن‌۷۰۴۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۰۶۷۵‏سرشناسه : ن‍ج‍م‌ رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۷۰؟-۶۵۴ق‌.
‏عنوان قراردادی : عشق و عقل
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫رس‍ال‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌ (م‍ع‍ی‍ارال‍ص‍دق‌ ف‍ی‌ م‍ص‍داق‌ال‍ع‍ش‍ق‌)‬/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍ضل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏‫، ۱۳۵۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۹ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌‏‫؛ ۲۵۸‬. مجموعه متون فارسی/ زیر نظر احسان یارشاطر‏‫؛ ۳۱.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: .‭ ‭‎Najm al-din Razi. Treatise on eshq o' aql‬
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ‏‫چاپ دیگر: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۷.‬
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان روی جلد : ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌.
‏موضوع : ‏‫عشق (عرفان)‬ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عقل (اسلام) -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏‏‏
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۶ -، مصحح
‏شناسه افزوده : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
‏رده بندی کنگره : ‭BP۲۸۶/۹‬‭/ن۳۳ع۵ ۱۳۵۲‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۸۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۴۱۱۳۴‏سرشناسه : ش‍اه‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۵ -
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الانس .شرح
مفتاح‌الغیب .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫رش‍ح‍ات‌ال‍ع‍رف‍ان‌‬: ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌الان‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ع‍ق‍ول‌ وال‍م‍ش‍ه‍ود‏‫/ م‍ح‍م‍د ال‍ش‍اه‌آب‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: م‍ه‍دی‌‌ی‍ار‬‏‫، ۱۴۲۳ق‌. ‬‎-‬‏‫= ۱۳۸۱‎-‬.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‬ (‏ج. ۱‬)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۲‬‏‫‬‭964-7643-46-2 : ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج. ۳‬‬‏‫: ‏‫‭964-7643-59-4‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ریال‏‫: ‏‫ج.۴: ‏‫978-964-9850-25-2
‏یادداشت : ‏‫ع‍رب‍ی‌.‬
‏یادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۲۶ ق.= ۱۳۸۵).‬
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "م‍ص‍ب‍اح‌الان‍س‌" م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍م‍زه‌‌ف‍ن‍اری‌ ک‍ه‌ آن‌ خ‍ود ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "م‍ف‍ت‍اح‌ال‍غ‍ی‍ب‌" ص‍درال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌اس‍ح‍ق‌ ق‍ون‍ی‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌ . مفتاح‌الغیب -- نقد و تفسیر
‏موضوع : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌ . مصباح‌الانس -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌. مفتاح‌الغیب . شرح
‏شناسه افزوده : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌ . مصباح‌الانس. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳‭‮‬‏‫‭/ص‌۴م‌۷۰۲۱۵ ۱۳۸۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۵۹۷‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫روح‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ روح‌ال‍ل‍ه‌: ش‍ام‍ل‌ ۳۱۳ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)‬/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا رم‍زی‌‌اوح‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۶۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-92008-5-1 :‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۵] - ۲۵۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : رم‍زی‌ اوح‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ -، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭ر۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۸۳۹۵‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫سلوک فیض(الحقایق)‏‫/ترجمه و تحقیق رضا جلیلی.
‏مشخصات نشر : تهران:لاهوت‏‫،۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۲۸ص.
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰۰ریال:‏‫978-600-5188-29-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫فارسی-عربی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : تصوف
‏موضوع : عرفان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۴۷/۶۵‏‫‬‮‭/ف۹س۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۹‎۹‎۵‎۱‎۹‏سرشناسه : س‍رو دل‍ی‍ر، ع‍ظی‍م‌، ‏‫۱۳۳۴ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫فرهنگ اصطلاحات عرفان و فلسفه‌ی اسلامی فارسی - انگلیسی، انگلیسی به فارسی‮‬‏‫/ عظیم سرودلیر‮‬‏‫؛ با مقدمه‌ی‌ محمد لگنهاوسن.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫مشهد‮‬‏‫: مرندیز‮‬‏‫، ۱۳۸۹.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۰۰ص.‮‬
‏شابک : 978-600-106-042-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : عرفان -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : عرفان -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- واژه‌نامه‌ها-- انگلیسی
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- واژه‌نامه‌ها-- فارسی
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏شناسه افزوده : ل‍گ‍ن‍ه‍اوزن‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : Legenhausen, Mohammad
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۷۴/۳‏‫‬‮‭/س۴ف۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۸۰۳‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۰‎۲‎۵‎۱‎۶‏سرشناسه : اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫، ۵۸۹‬-‏۶۶۴ق.
‏عنوان قراردادی : کشف‌المحجه لثمره‌المهجه .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫کشف‌المحجه لثمره‌المهجه‬‏‫/ سیدبن طاووس‬‏‫؛ ترجمه علی نظری‌منفرد.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: جلوه کمال‬‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۹ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‮‬‮‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-2794-23-2 :‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Sayyid ibn Tavoos mannerism : the wise advices ‭of Sayyid ibn Tavoos to his son‭.
‏یادداشت : ‏‫چاپ اول: ۱۳۸۶ .
‏یادداشت : ‏‫چاپ چهارم.‬
‏یادداشت : ‏‫عنوان روی جلد: ‏‫کشف‌المحجه لثمره‌المهجه‬: معارف و اخلاق سیدبن طاووس توصیه‌های معرفتی و اخلاقی سیدبن طاووس به فرزندش.‬
‏یادداشت : ‏‫عنوان عطف: معارف و اخلاق سیدبن طاووس.‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه به صورت زیرنویس.‬
‏عنوان روی جلد : ‏‫کشف‌المحجه لثمره‌المهجه‬: معارف و اخلاق سیدبن طاووس توصیه‌های معرفتی و اخلاقی سیدبن طاووس به فرزندش.‬‬
‏عنوان عطف : ‏‫معارف و اخلاق سیدبن طاووس.‬‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : اندرزنامه هامتون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ظری‌ م‍ن‍ف‍رد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ - ، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۲۴۷/۴۵‏‫‭‭/‮الف‬۲ک۵۰۴۱ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۱‎۰‎۸‎۶‎۱‏سرشناسه : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌.
‏عنوان قراردادی : مفتاح‌الغیب .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫ م‍ف‍ت‍اح‌ال‍غ‍ی‍ب‌‏‫/ لابی‌المعالی‌صدرالدین‌محمدبن‌اسحق القونوی‬‏‫. و شرحه مصباح‌الانس‬‏‫/ لمحمدبن‌حمزه الفناری‬‏‫؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ه‍اش‍م‌ الاش‍ک‍وری... [و دی‍گ‍ران‌]‬‏‫؛ ص‍ح‍ح‍ه‌ و ق‍دم‌ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: م‍ول‍ی‌‬‏‫، ۱۴۳۰ ق.‬‏‫= ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ل‍ط، ۷۶۸ ص‌.‬‏‫: ‬م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ‏‫ انتشارات مولی‬‏‫؛ ۷۹.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-5996-78-7 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫ عربی.‬
‏یادداشت : ‏‫ چاپ اول: ۱۳۸۲ (فیپا).‬
‏یادداشت : ‏‫ چاپ سوم.‬
‏یادداشت : ‏‫ نمایه.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫ م‍ص‍ب‍اح‌الان‍س‌.‬
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌. . مفتاح‌الغیب -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : اش‍ک‍وری‌ گ‍ی‍لان‍ی‌، ه‍اش‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌، -۱۳۳۲ق‌.
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳-
‏شناسه افزوده : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌.. مفتاح‌الغیب . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‏‫‬‭/ص۴م۷۰۲۱۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۸۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۲۱۹‏سرشناسه : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬
Ibn Arabi, Mohammad ibn Ali
‏عنوان قراردادی : شجره‌الکون. فرانسه
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫‬‭L'arbre du Monde‏‫‬‭/ Ibn Arabi‏‫‬‭; introduction traduction et notes par Maurice Gloton.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‭Paris‏‫‬‭: Les Deux Oceans‏‫‬‭, [19xx]‏‫‬‭= 13xx.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۳۵] ص.‬: جدول.
‏شابک : ‏‫‬‭978-2-86681-001-6
‏یادداشت : فرانسه.
‏یادداشت : واژه نامه.
‏یادداشت : کتابنامه: [۱۸۷]-۱۸۹ص.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ‏‫هستی‌شناسی (فلسفه اسلامی)‬
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍وت‍ون‌، م‍وری‍س‌ ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏شناسه افزوده : Gloton, Maurice
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳‭‏‫‭/‮الف‬۲ش۳۰۴۹۵۷ ۱۳۰۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۱‎۸‎۷‎۵‎۸‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
Mutahhari, Murtaza
‏عنوان قراردادی : آشنایی با علوم اسلامی .فرانسه .برگزیده
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫‭Le 'Irfan ou la gnose mystique‏‫‭/ Mortadha Motahhary‏‫‭; traduit, annote et edite parAbbas Ahmad al-Bostani.
‏مشخصات نشر : قم: دار‌التفسیر‏‫، ۲۰۱۰م.‬= ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۳ ص.‬
‏شابک : ‏‫978-964-535-239-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : فرانسه
‏یادداشت : کتاب حاضر بخشی از جلد سوم کتاب «آشنایی با علوم اسلامی» است.
‏یادداشت : کتابنامه 
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌اح‍م‍د، مترجم
‏شناسه افزوده : Bostani, ‏‫Abbas Ahmad‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۱۵‏‫‭/م۶آ۵۰۴۲۱۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۰‎۶‎۰‎۳‎۴‏سرشناسه : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق.
‏‫‏‏‭Ebn Sina, Hoseyn Ebn Abdollah
‏عنوان قراردادی : رسائل‌الشیخ فی‌ اسرارالحکمة‌المشرقیه. فارسی - عربی
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫‭Traits mystiques d'Abu Ali al Husain ibn Abdullah Ibn Sina ou ď Avicenne‏‫‭/ texte Arabe pubié Avec ľ explication en Francais par August Ferdinand Mehren.
‏مشخصات نشر : ‏‫‭Frankfurt‏‫‭: Johann Wolfgang Goethe University Institute for the History of Arabic - Islamic Science‏‫‬‭, 1999‏‫‬‭ = 1378.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱ ج. (بدون شماره‌گذاری).
‏فروست : ‏‫‭Islamic philosophy‏‫‭; v. 35.
‏وضعیت فهرست نویسی : ایرانشناسی
‏یادداشت : عربی - فرانسه.
‏یادداشت : ص. ع. به عربی: رسائل‌الشیخ‌الرئیس‌أبی‌علی‌‌بن‌سینا فی أسرارالحکمه‌المشرقیه/ مع ترجمه فرنسیه نشره میکائیل‌بنیحیی المهرنی (أوحبت فردناند مرن)
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیر‌نویس.
‏یادداشت : افست از روی چاپ ۱۸۸۹م.
‏عنوان روی جلد : ‏‫‏‏‭Traits mystiques d'Abu Ali al Husain ibn Abdullah ...
‏آوانویسی عنوان : ترتز میستیک د'ابوعلی‌الحسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا او آویسن
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- مجموعه‌ها.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : مهرن، آگوست‌فردیناند، ۱۸۲۲ - ۱۸۹۸م. Mehren, August Ferdinand ، گردآورنده و ویراستار
‏شناسه افزوده : اسلامیک فیلاسفی؛ ج. ۳۵.
‏‫‭Islamic philosophy‏‫‭; v. 35.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۹‏‫‭/‮الف‬۹ ۳۵.ج ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۶‎۵‎۰‎۵‎۳‏سرشناسه : چیتهام، تام
Cheetham, Tom
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫‭‭The world turned inside out Henry corbin and Islamic mysticism‏‫‭‭/ by Tom Cheetham.
‏مشخصات نشر : ‏‫‭‭Woodstock‏‫‭‭: Spring Journal Books‏‫‭‭‭‭ , 2003‏‫‭‭= 1382.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫xiii‏ ، 210ص.‬‬: مصور.
‏یادداشت : انگلیسی.
‏یادداشت : نمایه.
‏آوانویسی عنوان : ورلد ترند...
‏موضوع : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۰۳-۱۹۷۹م‌.
‏موضوع : Corbin, Henry
‏موضوع : اسلام شناسان -- سرگذشتنامه
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۵۷/۵/ک۹‏‫‭‭چ۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۹۹۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۰‎۵‎۱‎۹‎۸


‏سرشناسه : اک‍ب‍ری‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پدیدآور : آب‌ ح‍ی‍ات‌: «اذک‍ار اول‍ی‍اء و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رف‍اء» / گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اک‍ب‍ری‌س‍اوج‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: قائم آل‌ محمد(ص)‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۳ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰ریال‬‬‬‏‫ : ‫‬‭964-8911-05-3
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : چاپ قبلی: آل‌ علی(ع)، ۱۳۸۲.
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آب‌ ح‍ی‍ات‌ : دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد : آب‌ ح‍ی‍ات‌ : دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : اعمال الشهور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶‏‫ ‭/‮الف‬۶۳آ۷ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۷‎۴‎۶‎۵‎۳‏سرشناسه : اک‍ب‍ری‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : آب‌ ح‍ی‍ات‌: اذک‍ار اول‍ی‍اءو دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رف‍اء/ گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اک‍ب‍ری‌ س‍اوج‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: آل‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۳ص.‬
‏شابک : ‎964-7710-15-1‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آب‌ ح‍ی‍ات‌ : دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : آب‌ ح‍ی‍ات‌ : دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏عنوان دیگر : اذک‍ار اول‍ی‍اآ و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رف‍اآ
‏عنوان دیگر : آب‌ ح‍ی‍ات‌: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اع‍م‍ال‌ ال‍ش‍ه‍ور
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶‭/‮ال‍ف‌‬۶۳آ۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۶۹۳۰‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : آداب‌ ازدواج‌ در اس‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ی‍وس‍ف‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌: ی‍وس‍ف‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۲
‏شابک : ‎964-06-1438-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : زن‍اش‍وی‍ی‌ (اس‍لام‌) -- آداب‌ و رس‍وم‌
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۵۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۲۱۴۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۷۹۲‏سرشناسه : دشتبان، نیره،‏‫ ۱۳۵۴ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : آرای عرفانی عارف حکیم آیت‌الله‌ العظمی میرزامحمدعلی شاه‌آبادی (ره) در آثار امام خمینی (ره)/نیره دشتبان.
‏مشخصات نشر : تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫‏، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۲۵ ص.
‏شابک : ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال ‬: ‏‫‭‫‬‭978-964-7986-39-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Nayyereh Dashtban. Mystic viewpoints of gnostic sage grand ... .
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۱۲-۲۱۶ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : شاه آبادی، محمدعلی، ۱۲۵۳ - ۱۳۲۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : پژوهشکده امام خمینی ( ره) و انقلاب اسلامی. معاونت پژوهشی
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‭آ۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۰‎۴‎۳‎۵‎۴‏سرشناسه : ب‍رن‍ج‍ک‍ار، رض‍ا، ۱۳۴۲ -
‏عنوان و نام پدیدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌: ک‍لام‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ع‍رف‍ان‌/ رض‍ا ب‍رن‍ج‍ک‍ار.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (س‍م‍ت‌)؛ قم: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طه‌‏‫، ۱۳۷۸.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۴ ص.‬‏‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۳۷۷. ال‍ه‍ی‍ات‌ (ادیان و عرفان، فلسفه و کلام)‏‫؛ ۱۸.‏‬
‏شابک : ‏‫۴۶۰۰ ریال‬‏‫: ‎964-459-392-8‬‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ پنجم‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-459-392-5‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ ریال (چاپ ششم)‏‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‏‬
‏یادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی: ‭Reza Berenjkar. A companion to Islamic sciences: Kalam, philosophy, mysticim.‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲.
‏یادداشت : ‏‫چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۵.‮‬
‏یادداشت : چاپ ششم: تابستان ۱۳۸۷.
‏یادداشت : چاپ هفتم: زمستان ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : کلام
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۰۳‏‫‬‭‭/‮ب‌‬۴آ۵ ۱۳۷۸ ‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‌‏‫‬‭۲۹۷/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۸۳۳۸‏سرشناسه : دان‍ش‌پور ‌‍، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۶ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با کلیات علوم اسلامی / مولف علی دانشپور .
‏مشخصات نشر : تهران : دانشگاه پیام نور‏‫ ، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ بیست و چهار ،‏ ‫۲۳۷ص.
‏فروست : دانشگاه پیام نور ؛ ۱۴۷۰ . گروه الهیات‏‫ ؛ ۳۸/آ.‬
‏شابک : ‏‫‭978-964-387-492-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : چاپ قبلی : دانشگاه پیام‌نور : دلیل‌ما ، ۱۳۸۳ .
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- آموزش برنامه‌ای
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : ‏‫‭‭Philosophy, Islamic ‏‫‭-- Study and teaching (Higher)
‏موضوع : عرفان -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏موضوع : عرفان -- آموزش برنامه‌ای
‏موضوع : تصوف -- آموزش برنامه‌ای
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۷‏‫‭/د۲آ۵ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۲‎۷‎۳‎۱‎۷‏سرشناسه : دان‍ش‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌ (رش‍ت‍ه‌ ال‍ه‍ی‍ات‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ دان‍ش‍پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ی‌، ص‌ ۲۰۷
‏فروست : (دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور؛ ۵۲۴. گ‍روه‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ (۲۱/د))
(... س‍ری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌. طرح‌ درس‍ن‍ام‍ه‌)
‏شابک : ‎964-455-039-0‬۱۰۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ --راهنمای آموزشی(عالی)
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- راهنمای آموزشی
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- راهنمای آموزشی(عالی)
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷‏‫‬‭/د۲آ۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۹۰۱‏سرشناسه : دانشپور،علی
‏عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با کلیات علوم‌اسلامی فلسفه و عرفان (رشته الهیات)/مولف علی دانشپور.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه پیام‌نورقم: دلیل‌ما‏‫‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ی،۲۰۷ص.
‏فروست : دانشگاه پیام‌نور .گروه الهیات؛ ۵۲۴؛ (۲۱/د)
... سری انتشارات متون درسی. طرح درسنامه
‏شابک : ‏‫‏۱۲۷۰۰ ریال‫‭964-455-039-0:
‏یادداشت : چاپ قبلی: دانشگاه پیام‌نور،۱۳۸۱.
‏یادداشت : عنوان دیگر: آشنایی با کلیات علوم‌اسلامی (فلسفه و عرفان)
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- آموزش برنامه‌ای.
‏موضوع : عرفان -- آموزش برنامه‌ای.
‏موضوع : تصوف -- آموزش برنامه‌ای.
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷‏‫‬‭/د۲آ۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۶‎۶‎۴‎۳‎۱


‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ق‌۱۴۸ - ۸۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : آی‍ی‍ن‌ دی‍ن‌ ب‍اوری‌: ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ (م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ م‍ول‍ف‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ ش‍ق‍ی‍ق‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍خ‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ج‍لال‌ ب‍رن‍ج‍ی‍ان‌؛ [ب‍رای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ق‍ائ‍م‍ی‍ه‌ ت‍ه‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طور ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۷
‏شابک : ‎964-6674-04-6‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6674-04-6‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر را اث‍ر اب‍وع‍ل‍ی‌ ش‍ق‍ی‍ق‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍خ‍ی‌ ذک‍ر ک‍رده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۶۵] - ۲۶۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ش‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ل‍خ‍ی‌، ش‍ق‍ی‍ق‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ق‌۱۹۴
‏شناسه افزوده : ب‍رن‍ج‍ی‍ان‌، ج‍لال‌، ۱۳۳۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ه‍ی‍ات‌ ق‍ائ‍م‍ی‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۱ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۳۲۰۶‏سرشناسه : م‍رت‍ض‍ی‌ زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۲۰۵ - ۱۱۴۵ق‌، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ات‍ح‍اف‌ ال‍س‍ادة ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ش‍رح‌ اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ال‍س‍ی‍د م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍زب‍ی‍دی‌ ال‍ش‍ری‍ر ب‍م‍رت‍ض‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ، ۱۴۰۹ق‌. = ۱۹۸۹م‌. = ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ج‌۱۳
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‌ اس‍ت‌ "ب‍ر اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ "ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ غ‍زال‍ی‌
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ش‍رح‌
‏موضوع : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌، ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۲۱۷ ۱۳۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۴۴۴۲‏سرشناسه : م‍رت‍ض‍ی‌ زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۲۰۵ - ۱۱۴۵ق‌، ش‍ارح‌
‏عنوان قراردادی : [ات‍ح‍اف‌ ال‍س‍اده‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ات‍ح‍اف‌ ال‍س‍اده‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ش‍رح‌ اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍زب‍ی‍دی‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍م‍رت‍ض‍ی‌، [ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ی‍دروس‌ ب‍اع‍ل‍وی‌]
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : داراح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۹۹۴م‌. = ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۱۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌، ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍دروس‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ، ۱۰۳۸ - ۹۷۸ق‌ ، ش‍ارح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳۰۲۱۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۱۱۱۸‏سرشناسه : فیض‌کاشکانی، محمدبن‌شاه مرتضی، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ ق.
‏عنوان قراردادی : المحجه‌البیضاء فی تهذیب‌الاحیاء. برگزیده.
احیاء العلوم‌الدین. برگزیده.
‏عنوان و نام پدیدآور : احوال‌السالکین ‌الصبروالشکر - الرجاء و الخوف - الفقر و الزهد/الفیض الکاشانی.
‏مشخصات نشر : قم: ذوی‌القربی، ۱۳۸۴= ۲۰۰۶ م= ۱۴۲۶ ق.
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۹ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭964-518-017-1
‏یادداشت : کتاب حاضر برگزیده کتاب " المحجة‌البیضاء فی احیاء الاحیاء" که به " المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء " نیز مشهور می‌باشد است، که خود نیز برگزیده " احیاء العلوم " امام غزالی است.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : المحجه‌البیضاء فی احیاء‌الاحیاء.
‏موضوع : اخلاق اسلامی.
‏موضوع : اخلاق شیعه.
‏موضوع : تصوف.
‏موضوع : عرفان.
‏شناسه افزوده : غزالی، محمدبن‌محمد، ۴۵۰-۵۰۵ ق. احیاء‌العلوم الدین. برگزیده.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۶۵‏‫‬‭/ف۹م۳۰۱۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۳‎۴‎۱‎۷‎۳‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان قراردادی : احیاء علوم‌الدین .فارسی - عربی .برگزیده
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اء ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌/ اب‍وح‍ام‍دم‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ان‌ م‍ویدال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: بنیاد فرهنگ ایران‏‫، ۱۳ -
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۷۰، ۳۰۰‏‫، ۳۰۵‬. فلسفه و عرفان ایران؛ ۱۵‏‫، ۳۰‏‫، ۲۸۰.‬
‏یادداشت : فهرستنویسی بر اساس بخش دوم جلد چهارم.
‏یادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ ؟: ۱۴۰۱ق= زمستان ۱۳۵۹).‬
‏یادداشت : ج.۳ ( چاپ اول : ۱۳۵۲ ).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. رب‍ع‌ ع‍ب‍ادات‌-. ج‌. ۲. رب‍ع‌ ع‍ادات‌-. ج‌. ۳. رب‍ع‌ م‍ه‍ل‍ک‍ات‌-. ج‌. ۴. رب‍ع‌ م‍ن‍ج‍ی‍ات‌
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : خ‍وارزم‍ی‌، م‍ؤی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، مترجم
‏شناسه افزوده : خ‍دی‍وج‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۶ - ‏۱۳۶۵.‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‬‭‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۱ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۳‎۰‎۱‎۱‎۵‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اء ع‍ل‍وم‌‌الدین/ اب‍وح‍ام‍د م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍وی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۵۱ -‬
‏فروست : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫؛ ۹۵، ۱۵۴.‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰ریال (ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰ریال (ج.۳)‬
‏یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۶۴).
‏یادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ۱۳۵۱.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ربع عبادات .-- ج‌. ۲. رب‍ع‌ ع‍ادات‌.-- ج‌. ۳. رب‍ع‌ م‍ه‍ل‍ک‍ات‌.-- ج‌. ۴. رب‍ع‌ م‍ن‍ج‍ی‍ات‌
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : خ‍وارزم‍ی‌، م‍ؤی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، مترجم
‏شناسه افزوده : خ‍دی‍وج‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۶ - ‏۱۳۶۵.‬، مصحح
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۲۴۷/۳۵‬‏‫‬‭‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۶۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۶۳۹‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان قراردادی : احیاء علوم‌الدین .فارسی - عربی .برگزیده
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اء ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ اب‍وح‍ام‍دم‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍وی‍دال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۵ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏‫‬‭‎964-445-338-7‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰۰ ریال‬( دوره، جلد ۳، چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫ج. ۱‬‏‫‬‭‎964-445-034-5:‬‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬‏‫:‏‫‬‭‎964-445-035-3‬‬ ؛ ‏‫ج. ۳‬‏‫:‏‫‬‭‎964-445-337-9‬‬ ؛ ‏‫ج. ۴‏‫:‏‫‬‭‎964-445-156-2‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬ ‬(‏‫ج. ۳، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫(ج. ۴، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‏‫دوره، چاپ هفتم‬‬‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-445-338-0‬ ؛ ‏‫ج.۱، چاپ هفتم‬‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-445-034-1‬ ؛ ‏‫ج.۲، چاپ هفتم ‬‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-445-035-8‬ ؛ ‏‫ج.۳، چاپ هفتم ‬‏‫‬‭978-964-445-337-3:‬ ؛ ‏‫ج.۴ ، چاپ هفتم‬‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-445-156-0‬
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی ش‍ده :‭ A Gazzali.Ihya-e Ulum al-din‬
‏یادداشت : ج‌. ۳ - ۱ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۴).
‏یادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱).
‏یادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱).
‏یادداشت : ج ۱ و ۲ و ۳ (چاپ ششم: ۱۳۸۶) (فیپا).
‏یادداشت : ج. ۴ (چاپ پنجم: ۱۳۸۶) (فیپا).
‏یادداشت : ج.۱ تا ۴ ( چاپ هتفم: ۱۳۸۹) (فیپا).
‏یادداشت : ج.۳( چاپ هفتم: ۱۳۸۹).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. رب‍ع‌ ع‍ب‍ادات‌.-ج‌. ۲. رب‍ع‌ ع‍ادات‌.-ج‌. ۳. رب‍ع‌ م‍ه‍ل‍ک‍ات‌.-ج‌. ۴. رب‍ع‌ م‍ن‍ج‍ی‍ات‌.-
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : خ‍وارزم‍ی‌، م‍ؤی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، مترجم
‏شناسه افزوده : خ‍دی‍وج‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۶ - ‏۱۳۶۵.‬
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‭‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۱ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۶۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۲۹۱۹‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ال‍دی‍ن‌/ ل‍لام‍ام‌ ال‍غ‍زال‍ی‌؛ اع‍داد و دراس‍ه‌ اص‍لاح‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ال‍رف‍اع‍ی‌؛ اش‍راف‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍ب‍ور ش‍اه‍ی‍ن‌
‏مشخصات نشر : ق‍اه‍ره‌ : م‍رک‍ز الاه‍رام‌ ، ۱۹۸۸م‌. = ۱۴۰۸ق‌. = ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۹۸
‏فروست : (ت‍ق‍ری‍ب‌ ال‍ت‍راث‌؛ ۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۹۸ - ۳۹۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : رف‍اع‍ی‌، اص‍لاح‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۶۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۰۴۲۹‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰-۵۰۵ ق‌
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ اب‍ی‌ ح‍ام‍د م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍غ‍زال‍ی‌ و ب‍ذی‍ل‌ ال‍ص‍ف‍ح‍ات‌ ال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍دد ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار/ زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ف‍ض‍ل‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ع‍راق‍ی‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اآ / ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ی‍دروس‌ . الام‍لاآ ع‍دد اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ / لام‍ام‌ غ‍زال‍ی‌ ن‍ف‍س‍ه‌ . ع‍وارف‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ / ع‍ب‍دال‍ق‍اه‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ه‍روردی‌؛ ت‍ق‍دی‍م‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ص‍دق‍ی‌ م‍ح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌ ال‍ع‍طار
‏وضعیت ویراست : طب‍ع‍ه‌ ج‍دی‍ده‌ م‍ص‍ح‍ح‍ه‌ و م‍ع‍زوه‌ الای‍ات‌ و م‍ش‍ک‍ول‍ه‌ الاح‍ادی‍ث‌ و ال‍ش‍ع‍ر
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ف‍ک‍ر, ۱۴۲۳ق‌ = ۲۰۰۳ م‌ =۱۳۸۲ .
‏مشخصات ظاهری : ۵ج‌
‏وضعیت فهرست نویسی : old catalog
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍دد ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ارف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار
‏عنوان دیگر : ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اآ
‏عنوان دیگر : الام‍لاآ ع‍دد اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ
‏عنوان دیگر : ع‍وارف‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏شناسه افزوده : ح‍اف‍ظ ع‍راق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۷۲۵ -۸۰۶ ق‌. ال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍دد ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍دروس‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر. ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اآ
‏شناسه افزوده : ام‍ام‌ غ‍زال‍ی‌ ن‍ف‍س‍ه‌. الام‍لاآ ع‍دد اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ
‏شناسه افزوده : س‍ه‍روردی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ . ع‍وارف‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
‏شناسه افزوده : ع‍طار، ص‍دق‍ی‌ م‍ح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌ ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌ف‍۴۷‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰ - ۵۰۵ق‌
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ ل‍لام‍ام‌ ح‍ج‍ه‌ الاس‍لام‌ اب‍ی‌ ح‍ام‍د م‍ح‍م‍د ال‍غ‍زال‍ی‌ ال‍طوس‍ی‌ ؛ اع‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‍ه‌ و ض‍ب‍ط ک‍ل‍م‍ات‍ه‌ و ت‍خ‍رج‌ اح‍ادی‍ث‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍خ‍ال‍دی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : ش‍رک‍ه‌ دارالارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌ , [۱۴۱۸] ق‌ = [۱۹۹۸] م‌ = [۱۳۷۷].
‏مشخصات ظاهری : ج‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : old catalog
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏مندرجات : ج‌.۱ . ال‍ع‍ب‍ادات‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : خ‍ال‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۲۹۰‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ح‍ام‍د م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍غ‍زال‍ی‌
‏مشخصات نشر : اروم‍ی‍ه‌ : ظراف‍ت‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-96986-2-0۲۰۰۰۰۰ ری‍ال‌:(دوره‌): ؛ ‎964-96986-0-4(ج‌. ۱): ؛ ‎964-96986-1-2(ج‌. ۲):
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ -- ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۴۶۸۵‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ل‍م‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ل‍م‌/ اب‍ی‌ ح‍ام‍د ال‍غ‍زال‍ی‌؛ ب‍ت‍خ‍ری‍ج‌ ال‍ح‍اف‍ظ ال‍ع‍راق‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ اح‍م‍د ع‍م‍ر ه‍اش‍م‌
‏مشخصات نشر : ق‍اه‍ره‌ : دارال‍م‍ق‍طم‌ ، م‌۱۹۹۸‎ = .‬ق‌۱۴۱۸‎ = .‬۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹۵
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ل‍م‌.
‏عنوان عطف : ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ل‍م‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ح‍اف‍ظ ع‍راق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ق‌۸۰۶ - ۷۲۵
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‌، اح‍م‍د ع‍م‍ر ، ‎Hashim, Ahmad Umar‬
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۹۴۱۳‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان و نام پدیدآور : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د اب‍ی‌ ح‍ام‍د ال‍غ‍زال‍ی‌؛ ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍اف‍ظ ال‍ع‍راق‍ی‌. و ب‍ذی‍ل‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ الام‍لاآ ف‍ی‌ اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ‎ ... .‬ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اه‌/ ال‍ع‍ی‍د روس‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دارال‍خ‍ب‍ر، ق‌۱۴۱۷‎ = .‬م‌۱۹۹۷‎ = .‬۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۶ ج‌در ۵ م‍ج‍ل‍د
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ "ال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍ن‌ ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار" ت‍خ‍ری‍ج‌ و ه‍ام‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ "اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌" غ‍زال‍ی‌ ب‍ق‍ل‍م‌ ح‍اف‍ظ ع‍راق‍ی‌ اس‍ت‌
‏عنوان دیگر : ال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍ن‌ ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار
‏عنوان دیگر : ‎ ...‬ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اآ
‏عنوان دیگر : الام‍لاآ ف‍ی‌ اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ح‍اف‍ظ ع‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، - ۷۲۵ق‌. اال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ع‍ن‌ ح‍م‍ل‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ الاس‍ف‍ار ف‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ج‌ م‍ا ف‍ی‌ الاح‍ی‍اآ م‍ن‌ الاخ‍ب‍ار
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍د روس‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ، ق‌۱۰۳۸ - ۹۷۸‎ ... .‬ت‍ع‍ری‍ف‌ الاح‍ی‍اآ ب‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ الاح‍ی‍اآ
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍د روس‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ، ۱۰۳۸ - ۹۷۸ق‌. الام‍لاآ ف‍ی‌ اش‍ک‍الات‌ الاح‍ی‍اآ
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷‭/غ‌۴‌ال‍ف‌‬۳ ۱۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۷۸۹۰‏سرشناسه : غزالی، محمدبن محمد، ۴۵۰ - ۵۰۵ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : احیاء علوم الدینو بذیله کتاب المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاسفار» اسعاف العلحین بترتیب احادیث الحیا« و هوفهرس الاحادیث علی حروف المعجمتعریف الاحیاء بفضائل الاحیاءللامام الغزالی ....عوارف و المعارف/تصنیف ابی حامد محمدبن محمدالعزالی./زین الدین ابی الفضل عبدالرحیم بن حسین العراقی. واتماما.../عبدالقادرین شیخ بن عبدالله العید روس باعلوی. الاملاء عن اشکالات الاحیاء/الهروردی
‏مشخصات نشر : ارومیه: موسسه فرهنگی انتشاراتی ریمااروم، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲ج. (۲۱۶۳ ص)
‏شابک : ‏‫‬‭964-93301-9-4:(دوره) ؛ ‏‫‬‭964-93301-7-8:(ج. ۱) ؛ ‏‫‬‭964-93301-8-6:(ج. ۲)
‏یادداشت : زبان: عربی
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت به چاپ رسیده است
‏عنوان دیگر : عنوان: المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاسفار
‏عنوان دیگر : عنوان: اسعاف الملحین بترتیب احادیث الاحیاء
‏عنوان دیگر : عنوان: تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء
‏عنوان دیگر : عنوان: الاملاء عن اشکالات الاحیاء
‏عنوان دیگر : عنوان: عوارف و المعارف
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : حافظ عراقی، حسین بن عبدالرحمن، -۷۲۵ق. المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار
‏شناسه افزوده : عیدروس، عبدالقادربن شیخ، ۹۷۸ - ۱۰۳۸ق. تعریف الاحیا بفضائل الاحیاء
‏شناسه افزوده : غزالی، محمدبن محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ق. الاملاء عن الاشکالات الاحیاء
‏شناسه افزوده : سهروردی، عمربن محمد، ۵۳۹ - ۶۳۲ق. عوارف المعارف
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‭/غ۴‮الف‬۳ ۱۳۸۵‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۵-۳۱۱۲۹
‏سرشناسه : رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز
‏عنوان و نام پدیدآور : اخ‍لاق‌، ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ اس‍لام‍ی‌: ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و م‍وض‍وع‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زارش‌ ب‍ه‍روز رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۸۳
‏فروست : (س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌۱)
‏شابک : ‎964-472-150-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۷۸۳۵‭‬ ‭/‮الف‬۵‭ر۷۸
‏رده بندی دیویی : ۰۱۶/۲۹۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۸۰۶۱‏سرشناسه : ره‌پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲ -
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : اخلاق بندگی : شرح و توضیح باب عبودیت از کتاب مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الحقیقة منسوب به امام صادق (ع)/ حسن ره‌‌پیک.
‏مشخصات نشر : تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۲ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫‭978-600-114-082-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ص‍ب‍اح‌‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ علیه‌السلام است.
‏موضوع : جع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۴۸‏‫‬‭‏‫‭‬‭/ج۷م۶۰۴۲۳۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۲‎۶‎۷‎۰‎۴‏سرشناسه : اک‍ب‍ری‍ان‌، رض‍ا، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پدیدآور : اخ‍لاق‌ و ع‍رف‍ان‌/ رض‍ا اک‍ب‍ری‍ان‌؛ [ب‍رای‌] م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ران‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۸
‏فروست : (ج‍ن‍گ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌۱۶)
‏شابک : ‎964-430-781-x‬۳۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-781-x‬۳۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۸‭/‮ال‍ف‌‬۷‮ال‍ف‌‬۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۲۵۸۷‏سرشناسه : گ‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : اخ‍لاق‌ و ع‍رف‍ان‌ در وض‍و و ن‍م‍از/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ گ‍رام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۴
‏فروست : (اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌۲)
‏شابک : ‎964-90829-1-3‬ب‍ه‍ا:۴۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎salat‬)‎Mohammad Ali Gerami Morals and gnosis in ablution (vozoo) and prayer ‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۱۴۸ - ۸۰ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲ق‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍م‍از
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۱۴۸ - ۸۰ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۸‏‫‬‭/ج۷م۶۰۴۲۳۷ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۸۹۹‏سرشناسه : رودگ‍ر ک‍وه‍پ‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد
‏عنوان و نام پدیدآور : از آی‍ن‍ه‌ ت‍ا ج‍م‍ال‌: ب‍ا درن‍گ‍ی‌ ب‍ر آراآ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ (رض‍ا) و اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ (رض‍ا)/ م‍ح‍م‍دج‍واد رودگ‍ر
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: وث‍وق‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۸
‏شابک : ‎96-1-7250-47-9‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎96-1-7250-47-9‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از آی‍ن‍ه‌ ت‍ا ج‍م‍ال‌: ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۰۵] - ۲۰۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : از آی‍ن‍ه‌ ت‍ا ج‍م‍ال‌: ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌.
‏عنوان دیگر : از آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ا ج‍م‍ال‌: ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌
‏موضوع : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۸ - ۱۲۹۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۰ - ۱۲۸۱ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۷/۱‭/ر۹‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۳۴۴۰‏عنوان و نام پدیدآور : از بلندای عرفان: صد نکته عرفانی و اخلاقی از حکیم و عارف کامل حضرت امام خمینی ( سلام‌الله علیه )
‏مشخصات نشر : تهران: ستاد مرکزی برگزاری سال امام خمینی (س)‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴۶] ص.‬؛ ‏‫‎۲۰/۵×۱۰/۵ س‌م.
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه به صورت زیرنویس.‬
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸. -- پیام‌های اخلاقی و عرفانی
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- اخلاق
‏موضوع : خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- کلمات قصار
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۷‎۸‎۶‎۷‎۱‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‍ی‌، ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۵۸ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : از جبران تا سهراب / کریم فیضی.
‏مشخصات نشر : تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۶.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۷ ص.‮
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‮‬ : ‏‫‬‭9789643802561
‏یادداشت : کتابنامه به‌‌صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۶۵‏‫‬‭/ف۹۴‮الف‬۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۸‎۵‎۲‎۵‎۶‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍رار ش‍ری‍ع‍ت‌ و اطوار طری‍ق‍ت‌ و ان‍وار ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌/ اث‍ر ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍ادر، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۰
‏شابک : ‎964-91504-7-1‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91504-7-1‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۸؛ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا، ج‍واد، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۸۱۳‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍رار ش‍ری‍ع‍ت‌ و اطوار طری‍ق‍ت‌ و ان‍وار ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌/ اث‍ر ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: س‍ت‍رگ‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۰
‏شابک : ‎964-92221-1-1‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92221-1-1‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ق‍ادر، ۱۳۷۷
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا، ج‍واد، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۵۶۳‏سرشناسه : ب‍روج‍ردی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍لام‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍روج‍ردی‌؛ [وی‍رای‍ش‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ل‍س‍ان‌ال‍دی‍ن‌ رس‍ت‍گ‍ار ج‍وی‍ب‍اری‌]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ور الاص‍ف‍ی‍اآ، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۵ص
‏شابک : ‎964-5927-37-4‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‌. [۲۷۳] - ۲۷۵
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ق‍ل‌ و وح‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : رس‍ت‍گ‍ار، ع‍ل‍ی‌ل‍س‍ان‌ال‍دی‍ن‌، . - ۱۳۴۹
‏رده بندی کنگره : BBR۴۵‭/ب‌۴‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۱۵۹‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۲
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍وه‌ ح‍س‍ن‍ه‌: و ن‍ق‍د دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ رای‍ج‌ در م‍ورد ال‍گ‍وی‌ ب‍ش‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ش‍ر روح‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۴
‏شابک : ‎964-6790-07-0‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6790-07-0‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۳۷] - ۱۴۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (اس‍لام‌)
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۷/۲‭/ک‌۴‮ال‍ف‌‬۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۹۷۱۹‏سرشناسه : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ۴۲۸ق.‏
Avicenna
‏عنوان قراردادی : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌/ لاب‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا؛ م‍ع‌ال‍ش‍رح‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌؛ و ش‍رح‌ ال‍ش‍رح‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر ال‍رازی‌.
‏مشخصات نشر : [بی جا: بی نا]‏‫، ۱۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم.
‏یادداشت : ‏‫ج.۳(۱۳۷۹ه‍‬=۱۳۳۷‍‍‍‍‌‍‍‍‬ه‍‍‍‬.ش)
‏مندرجات : .-- ج‌. ۳. ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ق‍ب‍ل‌ ع‍ل‍م‌ ال‍طب‍ی‍ع‍ه‌.-
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ الاش‍ارات‌
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : کلام -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،‏‫ ‏‫۵۹۷ -‏۶۷۲ق.‬‏‬، شارح
‏شناسه افزوده : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۷۶ق‌.، شارح
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۶۷۹۴‏سرشناسه : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳۷۰
‏عنوان قراردادی : [الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌/ لاب‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا؛ م‍ع‌ال‍ش‍رح‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌ و ش‍رح‌ ال‍ش‍رح‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر ال‍رازی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۴۰۴ق‌. = ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۳
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍م‍ن‍طق‌ .-- ج‌. ۲. ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ .-- ج‌. ۳. ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ق‍ب‍ل‌ ع‍ل‍م‌ ال‍طب‍ی‍ع‍ه‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ الاش‍ارات‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ق‌۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ک‍لام‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲ - ۵۹۷ق‌. ش‍ارح‌
‏شناسه افزوده : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ال‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۷۶ - ۶۹۴ق‌.، ش‍ارح‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱‭‮ال‍ف‌‬۱۶۴‮ال‍ف‌‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۶۳۶‏سرشناسه : نصیرالدین‌طوسی، محمدبن‌محمد، ۵۹۷ - ۶۷۲ق.، شارح
‏عنوان قراردادی : شرح‌الاشارات و‌التنبیهات.
الاشارات والتنبیهات فی‌المنطق والحکمه. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : الاشارات و‌التنبیهات حکیم ابوعلی‌سینا/با شرح خواجه نصیرالدین‌طوسی و قطب‌الدین رازی ؛ با مقدمه منوچهر صدوقی‌سها ؛ تصحیح و تحقیق کریم فیضی.
‏مشخصات نشر : قم: مطبوعات دینی، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج.
‏شابک : دوره:‏‫‬‭964-8818-09-6 ؛ ج.۱:‏‫‬‭964-8818-06-1 ؛ ج.۲:‏‫‬‭964-8818-07-x ؛ ج.۳:‏‫‭964-8818-08-8
‏یادداشت : عربی.
‏موضوع : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق. الاشارات والتنبیهات فی‌المنطق‌والحکمه.-- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : کلام -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : صدوقی‌سها، منوچهر، ۱۳۲۷ - ، مقدمه‌نویس.
‏شناسه افزوده : فیضی، کریم، ۱۳۵۸ - ، مصحح.
‏شناسه افزوده : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق. الاشارات والتنبیهات فی‌المنطق‌والحکمه. شرح.
‏شناسه افزوده : قطب‌الدین‌الرازی، محمدبن‌محمد، ۶۹۴ - ۷۷۶ق. شرح‌الاشارات والتنبیهات فی‌المنطق والحکمه. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۴۱۵‏‫‭‭/ق۶‮الف‬۵ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۹‎۰‎۲‎۷‎۵

‏سرشناسه : ابویعقوب‌سجستانی، اسحاق‌بن‌احمد، قرن۴ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : الافتخار/تألیف ابویعقوب‌السجستانی ؛ تحقیق و تقدیم مصطفی غالب.-
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالأندلس، ۱۹م=، ۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۴ ص.
‏یادداشت : عربی.
‏یادداشت : کتابنامه: به صورت زیر‌نویس.
‏موضوع : اسلام-- عقاید.
‏موضوع : عرفان اسلامی.
‏شناسه افزوده : غالب، مصطفی.
‏شناسه افزوده : Ghalid, Mustafa
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭BP۲۱۱/۵‏‫‭/‮الف‬۲‮الف‬۷ ۱۳۰۰ی‏‫‭
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۳‎۵‎۷‎۸‎۹‏سرشناسه : ب‍ق‍ائ‍ی‌ م‍اک‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۳-
‏عنوان و نام پدیدآور : اق‍ب‍ال‌ و ده‌ چ‍ه‍ره‌ دی‍گ‍ر: ه‍وم‍ر، ح‍لاج‌، س‍ن‍ای‍ی‌، س‍ه‍روردی‌... ش‍م‍ی‍ل‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ق‍ائ‍ی‌ (م‍اک‍ان‌).
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: حکایتی دیگر.، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۱ص.
‏شابک : ‏‫۲۶۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‭964-96098-2-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Igbal other 10 features
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸م‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BBR۱۳۲۰‏‫‭/ب۷‮الف‬۷ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۱۰۵۸


‏سرشناسه : ب‍ال‍ی‌، م‍رق‍ت‌ ع‍زت‌
‏عنوان و نام پدیدآور : الات‍ج‍اه‌ الاش‍راق‍ی‌ ف‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ة اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رق‍ت‌ ع‍زت‌ ب‍ال‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ج‍ی‍ل‌ ، ۱۹۹۴م‌. = ۱۴۱۴ق‌. = ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۴۳
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳۸ - ۵۱۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۵۶۹‏‫‭/ب۲‮‮الف‬‬۲ ۱۳۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۱۲۳۳‏سرشناسه : آق‍ان‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر، ‏‫۱۲۶۲ - ‏۱۳۳۲ ق.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : الافاضات و منبع‌السعادات/ محمدتقی نجفی‌اصفهانی (آقا نجفی)؛ تصحیح رحیم قاسمی.
‏مشخصات نشر : اصفهان: آرما‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۶ ص.‬
‏فروست : ... مجموعه کتاب‌های همایش مرجع بیداری اسلامی؛ ۸.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-600-6077-10-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : عرفان -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
‏موضوع : شعر عرفانی -- مجموعه‌ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : قاسمی، رحیم، ‏‫۱۳۵۱ -‏، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۸۴/۳‏‫‭/آ۷‮الف‬۷ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۳‎۶‎۳‎۴‎۱‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ق‌. - ۱۳۶۸
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍ف‍ن‍اآ ف‍ی‌ ال‍ح‍ب‌ م‍ن‌ الادب‌ ال‍ع‍رف‍ان‍ی‌/ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‌ ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ن‌ ل‍ج‍ن‍ه‌ ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ والاع‍داد دارال‍ت‍ع‍ارف‌
‏مشخصات نشر : دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ، ۱۴ق‌. = ۱۹م‌. = ۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۱‎).‬ب‍دون‌ ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۷ - ۱۲۷۹ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۷ - ۱۲۷۹ -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۴۰‭/م‌۹۹ف‌۹ ی‌۱۳۰۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۲۶۱۳‏سرشناسه : بشیری، ابوالقاسم، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : الگوی انسان کامل با رویکردی روان‌شناختی/مولف ابوالقاسم بشیری.
‏مشخصات نشر : قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،انتشارات، ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۴ص.‬:مصور،جدول ،نمودار 
‏فروست : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ ۸۱۹ .روان‌شناسی؛ ۲۸.
‏شابک : ‏‫۴۲۰۰۰ ریال‬:‏‫‭978-964-4115-97-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏موضوع : روان‌شناسی اسلامی
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۷/۲‏‫‭/ب۵‮الف‬۷ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۵‎۴‎۹‎۹‎۵‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ اح‍ی‍اآ الاح‍ی‍اآ]
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍م‍ج‍م‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ال‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و اع‍داد م‍وس‍س‍ه‌ اح‍ی‍اآ ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌) ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۴
‏شابک : ‎964-8262-72-8(دوره‌) : ؛ ‎964-8262-72-2(ج‌. ۱): ؛ ‎964-8262-20-9(ج‌. ۲): ؛ ‎964-8262-21-7(ج‌. ۳): ؛ ‎964-8262-22-5(ج‌. ۴):
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌، ت‍ه‍ذی‍ب‌ و ت‍ح‍ری‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍راس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ غ‍زال‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌ ۱۳۶۲ - ۱۳۶۸
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ اح‍ی‍اآ الاح‍ی‍اآ
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ اح‍ی‍اآ ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۶۵‭/ف‌۹م‌۳ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۷۴۶۳‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پدیدآور : المنطق - الفلسفه/ مرتضی المطهری ؛ ترجمه حسن‌علی‌ الهاشمی ؛ مراجعه عبدالجبار الرفاعی ، علی المطر.
‏مشخصات نشر : قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۸ق. = ۲۰۰۷م.= ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ج.[در یک مجلد].
‏فروست : مدخل الی العلوم الاسلامیه؛ ۳،۲،۱
‏شابک : ‫‬‭978-964-465-026-0‬‬
‏یادداشت : چاپ چهارم.
‏یادداشت : چاپ قبلی : دارالکتاب الاسلامی ، ۱۳۸۵. ۱۶۲،۱۱۶ص.
‏یادداشت : عنوان روی جلد : المنطق ـ الفلسفه ـ الکلام - العرفان - الحکمة‌العملیه...
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان روی جلد : المنطق ـ الفلسفه ـ الکلام - العرفان - الحکمة‌العملیه...
‏موضوع : منطق
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : کلام
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌ مترجم.
‏شناسه افزوده : رف‍اع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار
‏شناسه افزوده : م‍طر، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ن‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BC۵۰‭‬‏‫‬‭‬‭/م۵۶م۸ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ۱۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۶‎۷‎۹‎۸‎۱‏سرشناسه : مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹-۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پدیدآور : المنطق - الفلسفه/مرتضی المطهری ؛ ترجمه حسن علی‌الهاشمی ؛ مراجعه عدالجبارالرفاعی.الکلام - العرفان - الحکمة‌العملیه ؛ مراجعه علی المطر.
‏مشخصات نشر : قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۳۸۵، = ۲۰۰۶ م، = ۱۴۲۷ ق.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۲، ۱۱۶ ص.
‏شابک : ‫‬‭964-465-026-3
‏یادداشت : چاپ سوم.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : منطق.
‏موضوع : فلسفه اسلامی.
‏موضوع : کلام.
‏موضوع : عرفان.
‏شناسه افزوده : هاشمی، حسن‌علی مترجم.
‏شناسه افزوده : رفاعی، عبدالجبار، ۱۳۳۳-
‏شناسه افزوده : مطر، علی‌حسن
‏شناسه افزوده : مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹-۱۳۵۸. الکلام - العرفان - الحکمة‌العملیه.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BC۵۰‭‬‏‫‬‭‬‭/م۵۶م۸ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۱۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۲‎۶‎۶‎۹‎۶‏عنوان و نام پدیدآور : الهیات: گرایش‌ها فقه و مبانی حقوق اسلامی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، ادیان و عرفان/مولفین خلیل خراسانی ... [و دیگران].
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات ساد، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۱۴ ص.؛۲۲×۲۹س‌م.
‏شابک : ‏‫‏۱۲۹۰۰۰ ریال:‏‫‭978-600-6046-25-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : مولفین خلیل خراسانی، محمد مزروعی، داوود نوروزی، دوستعلی پرمو، فاطمه مزیدآبادی.
‏یادداشت : بالای عنوان: هفت سال کنکور ارشد آزاد.
‏موضوع : دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها
‏موضوع : فقه -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬‬
‏موضوع : تمدن اسلامی‏‫-- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬
‏موضوع : ادیان -- آزمون‌ها وتمرین‌ها (عالی)
‏موضوع : عرفان -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬‬
‏موضوع : آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران
‏شناسه افزوده : خراسانی، خلیل، ‏‫۱۳۶۰ - ‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۲۳۵۳‏‫‭/ھ۷۱۵۶ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۸/۱۶۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۳‎۵‎۵‎۶‎۲‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ام‍ام‍ت‌ اور ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‌ ک‍ی‌ ن‍ظر م‍ی‍س‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍طی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ب‍ی‍ن‌ الاق‍وام‍ی‌ ام‍ور، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۴۲
‏شابک : ‎964-335-589-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : اردو.
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ام‍ام‍ت‌ و ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌/ [۴۰۳] - ۴۱۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ام‍ام‍ت‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ام‍ام‍ت‌
‏موضوع : ولای‍ت‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/‮الف‬۷۸۷‏‫‭‮الف‬۸۰۴۶ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۹۹۳۰‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ام‍ام‍ت‌ و ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)؛ ت‍دوی‍ن‌ ف‍روغ‌ال‍س‍ادات‌ رح‍ی‍م‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س)‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌، ۶۰۳ ص.‬
‏فروست : ت‍ب‍ی‍ان‌ آث‍ار م‍وض‍وع‍ی‌؛ دف‍ت‍ر چ‍ه‍ل‌ و دوم‌.
‏شابک : ۱۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ سوم‬ ‏‫‬‭978-964-3355-38-8 :
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۹۵] - ۶۰۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (عرفان)
‏موضوع : خمینی ، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره امامت
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره ولایت (عرفان)
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏موضوع : امامت
‏موضوع : ولایت
‏شناسه افزوده : رح‍ی‍م‌پ‍ور، ف‍روغ‌ال‍س‍ادات‌، گردآورنده
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). معاونت پژوهشی
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/‮الف‬۷۸۷‏‫‭‮الف‬۸ ۱۳۸۱‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۱-۱۲۹۹۷‬‏سرشناسه : رحیمی، امین، ۱۳۴۲ -
‏عنوان و نام پدیدآور : امام خمینی و عرفان اسلامی (تعاریف اصطلاحات عرفانی در آثار منثور امام و تطبیق با تعاریف عرفان پیشین)/امین رحیمی.
‏مشخصات نشر : تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۴۹۳ ص.
‏شابک : :‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭964-7986-21-1
‏یادداشت : فی‍پا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۸۷] - ۴۹۳.
‏عنوان دیگر : تعاریف اصطلاحات عرفانی در آثار منثور امام و تطبیق با تعاریف عرفای پیشین
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان .
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان.
‏موضوع : عرفان.
‏موضوع : عرفان -- اصطلاح‌‌‌ها و تعبیرها.
‏شناسه افزوده : پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی. معاونت پژوهشی.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۴/۵/ع۴‏‫‭‮الف‬۸ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۲۸۴۸۳‏سرشناسه : م‍ظاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : اندیشه ابن‌عربی/ عبدالرضا مظاهری.
‏مشخصات نشر : تهران: علم‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‬‭9789644058936
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون‌سپاری)
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن علی، ‏‫۵۶۰ - ۶۳۸ق.‏‬ -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : تصوف
‏موضوع : عارفان -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۸۳‭ /‮الف‬۲‏‫‭م۵۶ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۳‎۴‎۵‎۲‎۴‏سرشناسه : یوسفی‌ راد، مرتضی، ‏‫۱۳۴۱ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : اندیشه سیاسی علامه محمد‌تقی جعفری / مرتضی یوسفی‌راد؛ تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
‏مشخصات نشر : قم: ‏‫بوستان کتاب قم‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۵ ص.‬
‏فروست : بوستان کتاب قم‏‫؛ ۱۳۹۲‬. اندیشه سیاسی‏‫؛ ۶۳‬. سیاسی- اجتماعی‏‫؛ ۱۶۲.‬
کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‏‫؛ ۲۴۵.‬
کتاب‌های پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی‏‫؛ ۳۲.‬
‏شابک : ‏‫۱۸۵۰۰ ریال‬ ‏‫‬‭9789645485458 : ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬چاپ سوم: ‏‫‭978-964-09-0567-8 ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬: ‏‫‭964-09-0567-4
‏یادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی:‭ Morteza Yusefi- Ye Rad. The political thought of Allameh Mohammad Taghi- ye Ja'far i
‏یادداشت : ص.ع. به عربی: مرتضی یوسفی‌راد. الفکر السیاسی للعلامه محمد‌تقی الجعفری.
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۱۷] - ۲۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷ -- نظریه درباره شناخت(فلسفه اسلامی)
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍ری‌ تبریزی، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷ -- عرفان
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍ری‌‌ تبریزی ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷ -- نظریه‌های سیاسی و اجتماعی
‏موضوع : اسلام و سیاست
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۱۳۳۲‭‬‭ /ج۷‏‫‬‭ی۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۸‎۸‎۷‎۲‎۲‏سرشناسه : شجاری، مرتضی، ‏‫۱۳۴۱ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : انسان‌شناسی در عرفان و حکمت متعالیه/مرتضی شجاری.
‏مشخصات نشر : تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏م، ۴۱۵ ص.
‏فروست : انتشارات دانشگاه تبریز؛ ۴۹۸
‏شابک : ‏‫‏۹۰۰۰۰ ریال:‏‫‭978-600-5199-15-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه
‏موضوع : انسان (فلسفه)
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : حکمت متعالیه
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏شناسه افزوده : دانشگاه تبریز
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۵۵/‮الف‬۸۲‏‫‭ش۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۸‎۲‎۳‎۷‎۴‏سرشناسه : موسوی مقدم، سیدرحمت‌الله، ‏‫۱۳۴۴ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : انسان فرهیخته در منشور فکری امام‌خمینی (ره)/ مولف رحمت‌الله موسوی‌مقدم.
‏مشخصات نشر : ایلام: جوهر حیات‏‫، ۱۳۹۰.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۵ ص.‭‬
‏شابک : ‭978-600-92382-4-8‬
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (اسلام)
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (عرفان)
‏موضوع : انسان (اسلام)
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۷۴/۵‭‬ /‮الف‬۷۸۷‏‫‭‬‮‭‮الف‬۸ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۰‎۴‎۷‎۵‎۷‏سرشناسه : صادقی ارزگانی، محمدامین، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : انسان کامل: از نگاه امام خمینی ( ره)/ محمد‌امین صادقی‌ارزگانی؛ تهیه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی.
‏مشخصات نشر : قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۵ ص.‬: مصور.
‏فروست : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‏‫؛ ۹۳‬. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی‏‫؛ ۴۵.‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬:‏ ‫‬‭978-964-2636-95-2
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Mohammad Amin. Sadighi Orzegani. The Perfect Man (insan- e ‭kamil) from the Viewpoint of Imam Khomeyni.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۹۷]- ۲۰۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (عرفان)
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۷/۲‏‫‭/ص۲‮الف‬۸ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۷‎۳‎۲‎۱‎۱‏سرشناسه : ص‍ادق‍ی‌ارزگ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ و ع‍ارف‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ص‍ادق‍ی‌ارزگ‍ان‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۷۳ ص.
‏فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌؛ ش‍م‍اره‌ ک‍ت‍اب‌ ۱۲۱۶. آث‍ار م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۲۰۵.
‏شابک : ‎964-371-393-8‬۹۵۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ‎Mohammad Amin -Sadeqi Orzagani ensane kamel az negahe imam khomaini va arefane mosalman. = [The perfect human according to imam khomeiny‬.
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۷۱] - ۱۷۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۷/۲‭/ص‌۲‮ال‍ف‌‬۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۸۰۳‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌
‏عنوان قراردادی : [اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌/ ل‍م‍ول‍ف‍ه‌ ح‍ی‍در الام‍ل‍ی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ و ق‍دم‌ ل‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ور ع‍ل‍ی‌ ن‍ور‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۷۲
‏شابک : ۸۰۰۰۰ری‍ال‌‏‫‬‭‎964-8016-02-x:‬ ؛ ۱۰۰۰۰۰ریال: چاپ دوم‏‫‬‭978-964-8016-02-4:
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ " اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ " ن‍ی‍ز م‍ش‍ه‍ور م‍ی‌ب‍اش‍د.
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ از "م‍ح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌" م‍ی‌ب‍اش‍د.
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏عنوان دیگر : ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۳
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ و اس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. ان‍وار ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و اطوار ال‍طری‍ق‍ه‌ واس‍رار ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، ش‍ارح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳۰/۲‏‫‭/آ۸‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۱۴۹۵‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹؟ - ‌۱۰۵۰ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : ای‍ق‍اظ‌ال‍ن‍ائ‍م‍ی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍درال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌ (ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌)؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍وی‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۱.
‏مشخصات ظاهری : ‌ ۸۷ص.
‏شابک : ‏‫‏۲۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:‭‭‎Sadr -al-Din Shirazi (Mulla Sadra). Iqaz an-naimin (A wakening the sleepers‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۷] - ۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۰۶۸ ۱۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۲۰۹‏سرشناسه : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۷۹-۱۰۵۰ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : ایقاظ‌ النائمین/صدرالدین‌محمد شیرازی‌ملاصدرا ؛ به اشراف محمد خامنه‌ای ؛ تصحیح، تحقیق، مقدمه و تعلیق محمد خوانساری.
‏مشخصات نشر : تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : پنجاه و شش، ۲۲۰ ص.:نمونه.
‏شابک : ‏‫۴۶۰۰۰ ریال ‬‏‫‬‭9789647442944
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : عربی.
‏یادداشت : مقدمه و تعلیقات کتاب به فارسی است.
‏یادداشت : چاپ قبلی: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
‏یادداشت : نمایه.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۰۲] - ۲۰۴.
‏موضوع : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۷۹-۱۰۵۰ ق. ایقاظ‌النائمین -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : خامنه‌ای، محمد، ۱۳۱۴-
‏شناسه افزوده : خوانساری، محمد، ۱۳۰۰- ،محشی و مصحح.
‏رده بندی کنگره : ۱۳۸۶ ‏‫‬‭BBR۱۰۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۳‎۹‎۸‎۱‎۸‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : ای‍ه‍ا ال‍ول‍د/ امام‌محمد غزالی؛ ترجمه باقر غباری‌بناب.
‏مشخصات نشر : تهران: ‏‫جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)‬‬‬، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه‏‫، ۱۳۶۴.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۱ ص.‮‬
‏فروست : جهاد دانشگاهی؛ ۲۵۲.
‏شابک : ‏‫۱۵۰ ریال‮‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اندرزنامه ها
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : غباری بناب، باقر، ۱۳۳۸ -، مترجم
‏شناسه افزوده : جهاد دانشگاهی. دفتر مرکزی . واحد فوق برنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۶۳۰۷‭‏‫‭/غ۴‮الف‬۹ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۹۸/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۸‎۲‎۴‎۸‎۲‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ورن‍ژاد، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : با اندیشه‌ی امام خمینی/محمد منصورنژاد.
‏مشخصات نشر : تهران: جوان پویا، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲ج.؛‏‫‎۲۱/۵×۱۴/۵س‌م.
‏فروست : سلسله انتشارات جوان پویا؛ ‏‫‏۱۳۳.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:‏‫‬‭978-600-5404-44-9‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‬‏ج.۲‬‏‫:‏‫‬‭978-600-5404-39-5‬ ؛ ‏‫‬‏ج.۱‏‬‬: ‏‫‬‏۴۵۰۰۰ ریال‬: ‏‫‫‬‬‭978-600-5404-38-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج.۱. سیاست.-ج.۲. عرفان، فلسفه و اخلاق.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره سیاست و حکومت
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۵۷۶‏‫‭/م۸۱۴ب۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲‏‫‭‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۶‎۶‎۶‎۸‏سرشناسه : ج‍م‍ش‍ی‍دن‍ژاد، غ‍لام‍رض‍ا، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍ا غ‍زال‍ی‌ ت‍ا ب‍ه‍ش‍ت‌ [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ال‍ن‍ق‍ذ م‍ن‌ ال‍ض‍لال‌ و ال‍م‍وص‍ل‌ ال‍ی‌ ذی‌ ال‍ع‍زه‌ و ال‍ج‍لال‌ اث‍ر ام‍ام‌ اب‍و ح‍ام‍د م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌]/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ غ‍لام‍رض‍ا ج‍م‍ش‍ی‍دن‍ژاد اول‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۳
‏فروست : (ک‍ارن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌()۹۲)
‏شابک : ‎964-8084-49-1۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۹] - ۱۲۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌، ال‍م‍ن‍ق‍ذ م‍ن‌ ال‍ض‍لال‌ و ال‍م‍وص‍ل‌ ال‍ی‌ ذی‌ ال‍غ‍زه‌ و ال‍ج‍لال‌
‏رده بندی کنگره : BBR۷۸۳‭/ج‌۸ب‌۲
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹‭/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۷۱۷۳‏سرشناسه : ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍ذر م‍ش‍اه‍ده‌: ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ات‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍اج‍ر، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۲۰
‏شابک : ‎964-5943-47-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ات‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ع‍رف‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭ب۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۱۸۸۲‏سرشناسه : ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍ذر م‍ش‍اه‍ده‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در ح‍وزه‌ زب‍ان‌ ع‍رف‍ان‍ی‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اج‍دی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍اج‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۰۲
‏شابک : ‎964-5943-70-1‬۴۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5943-70-1‬۴۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ذر م‍ش‍اه‍ده‌: ن‍س‍ب‍ت‌ زب‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ب‍ذر م‍ش‍اه‍ده‌: ن‍س‍ب‍ت‌ زب‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).
‏عنوان دیگر : ب‍ذر م‍ش‍اه‍ده‌: ن‍س‍ب‍ت‌ زب‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌^f)
‏عنوان دیگر : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در ح‍وزه‌ زب‍ان‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭ب۴۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۶۷۸۰‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍ا ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍رگ‍زی‍ده‌ اح‍ی‍ء ع‍ل‍و‌م‌ال‍دی‍ن‌/ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ طوس‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ه‍ارون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وب‍ک‍ر ح‍س‍ن‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.
‏شابک : دوره‏‫‬‭964-6873-63-4 :‬ ؛ ج.۱‏‫‭‭964-6873-64-2 :‬
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ف‍روع‌ دی‍ن‌
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍ارون‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ن‌زاده‌، اب‍وب‍ک‍ر، ‏‫۱۳۱۷ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‬‭‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۲۱۸۵ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۹۹۵‏سرشناسه : رج‍ب‍ی‌، داود
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ا دی‍دار س‍ی‍م‍رغ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و اش‍ع‍ار ادب‍ی‌، ع‍رف‍ان‍ی‌، ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ و دوزخ‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ داود رج‍ب‍ی‌ (ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌) و طاه‍ره‌ ق‍م‍ری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ع‍ص‍ر ظه‍ور، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۳۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-6812-55-4‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6812-55-4‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Dauod Rajabi, Tahera Qamari. Ta Deedar -e-seemorgh: Ba Zamema-i Behish - o- Dozakh az deedgah -Imam khomaini‬.
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ دوزخ‌
‏شناسه افزوده : ق‍م‍ری‌، طاه‍ره‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۵۸‭/ج‌۳۵ت‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۴‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ر۳۷۲ت‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۷۳۴‏سرشناسه : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۴-
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات. برگزیده . شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : تجرید: شرح نمط هفتم از کتاب "الاشارات و‌التنبیهات" شیخ‌الرئیس ابن سینا / ترجمه و شرح احمد بهشتی.
‏مشخصات نشر : قم: بوستان کتاب قم‏‫، ۱۳۸۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۶۸ ص.‬
‏فروست : بوستان کتاب قم‏‫؛ ۱۴۱۶‬.‬
فلسفه اسلامی‏‫؛ ۶۶‬‏‫.فلسفه و عرفان‬‏‫؛ ۱۳۵.‬
آثار آیه‌الله دکتر احمد بهشتی‏‫؛ ۹.‬‬
‏شابک : ‏‫۴۷۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‭9789645488220 ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫:چاپ سوم‬‏‫:‏‫‭964-09-0608-5‬
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. لاتینی شده:‭Ahmad-e Beheshti. Tajrid: Shrh-e namat-e haftom az ketab-e esharat va tanbihat-e sheykh ur-rais Ebn-e sina‭...
‏یادداشت : ص. ع. به عربی:الترجمه و الشرح احمد بهشتی. التجرید: شرح‌النمط‌السابع‌لکتاب "الاشارات و‌ التنبیهات" للشیخ‌الرئیس‌ابن‌سینا.
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۳۳] - ۴۳۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : نفس -- تجرد
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۴۱۵‏‫‭‏‫‭‭/ب۹ت۳ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۳‎۸‎۵‎۸‎۲


‏سرشناسه : ارجمندی، عبدالمجید، ‏‫۱۳۴۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : تجلی عرفان در شعر امام خمینی(ره) و حافظ (مقایسه‌ی رموز عرفانی)/ مولف عبدالمجید ارجمندی.
‏مشخصات نشر : یاسوج : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج‏‫، ۱۳۸۸.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۹۰] ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‬: ‏‫‭978-964-223-247-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برونسپاری)
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Abdol majid arjomandi.Menifestation of mysticism in....
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[ ۱۸۷- ۱۸۹]؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان
‏موضوع : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق. -- عرفان
‏موضوع : عرفان در ادبیات
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد یاسوج . (یاسوج)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۸۶‏‫‭/‮الف‬۴ت۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۹‎۶‎۷‎۲‎۳‏سرشناسه : ص‍داق‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳ -
‏عنوان و نام پدیدآور : تحفه معلم در اخلاق ، عرفان ، سیر وسلوک/ علی‌اکبر صداقت.
‏مشخصات نشر : قم: رازبان‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۶ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-8483-72-9:‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : عرفان -- مسائل متفرقه
‏موضوع : آداب طریقت -- مسائل متفرقه
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- مسائل متفرقه
‏موضوع : احادیث اخلاقی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۶‏‫‭/ص۴ت۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۳‎۰‎۷‎۹‎۳‏سرشناسه : ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌ک‍اش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌ب‍ن‌‌ج‍لال‌‌ال‍دی‍ن‌، ‌۷۳۶ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ه‌‌الارواح‌ ب‍ح‍ق‍ائ‍ق‌‌الان‍ج‍اح‌/ ال‍م‍ن‍س‍وب‌ ال‍ی‌ ک‍م‍ال‌‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍ی‌ اوج‍ب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌‏‫‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌، [۳۴۷] ص‌.
‏شابک : ‏‫‬‭‎9648700060
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : عربی
‏یادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:‭‭‎Tahliyat al arwah Bihaqaiq Al - injah‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‌ [۳۴۳] - [۳۴۷].
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏شناسه افزوده : اوج‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۳ - ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۸۷۲/۵‭/ت‌۳ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹‭/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۰۰۱۵‏سرشناسه : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ش‍ی‍خ‌ رئ‍ی‍س‌ اب‍وع‍ل‍ی‌س‍ی‍ن‍ا؛ ب‍ام‍ق‍دم‍ه‌ و ح‍واش‍ی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اح‍س‍ان‌ ی‍ارش‍اطر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: انجمن آثار ملی‏‫، ۱۳۳۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۸، ۳۳۲ ص.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ی‍ارش‍اطر، اح‍س‍ان‌، ۱۲۹۹-، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۵‭‏‫‭/‮الف‬۲‮الف‬۵ ۱۳۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۳۶۶۱‏سرشناسه : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳۷۰
‏عنوان قراردادی : [الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ اش‍ارات‌ (ق‍س‍م‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‍ات‌ و ال‍ه‍ی‍ات‌)/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ت‍ق‍وی‌؛ م‍ص‍ح‍ح‌ طب‍س‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۱۶ ([ت‍ه‍ران‌]: م‍ج‍ل‍س‌).
‏مشخصات ظاهری : ک‌، [۲۲۶] ص‌.م‍ص‍ور
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ک‍لام‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍وی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۶ - ۱۲۴۵، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍ان‌ طب‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸ - ۱۲۵۸، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۴/آ۲‭ ۱۳۱۶
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۴۸۸‏سرشناسه : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏عنوان قراردادی : [الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌‏‫، ۱۳۶۳.‬
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱، زرک‍وب‌) ؛ ‏‫۸۰۰ ری‍ال‌(ج‌.۱، م‍ع‍م‍ول‍ی‌)‮‬ ؛ ‏‫۲۲۲۰ری‍ال‌ (ج‌.۲، ن‍رم‌) ؛ ‏‫۳۰۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۲، زرک‍وب‌)‮
‏یادداشت : ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۶۷).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج‌. ۲. م‍ن‍طق‌
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : مابعدالطبیعه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ش‍ارح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭‭BBR۴۱۵‏‫‬‭‭/م‌۷ت‌۴ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۱۱۳۴‏سرشناسه : م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌‏‫، ۱۳۰۷ -‏۱۳۸۷.
‏عنوان قراردادی : اش‍ارات‌ والت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌.
‏وضعیت ویراست : [ویراست۲]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)‏‫، ۱۳۶۸ - ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‌ ۲ج.
‏شابک : ‏‫۳۷۴۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۱‬‏‫: ‏‫‬‭‎9643760715‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال(ج.۱، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫ج.۱، چاپ پنجم‬‏‫: ‏‫‬‭9643764079‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ریال(ج.۲، چاپ سوم)‬ ؛ ۹۵۰۰۰ریال: دوره: ‏‫‬‭9643764060 ؛ ‏‫‬۹۵۰۰۰ ریال‬:‏‫دوره، چاپ چهارم‬‏‫‭9789463764067:‬
‏یادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ‎Hasan Malekshahi. Avicenna Isharat va Tanbihat‬
‏یادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲).
‏یادداشت : ج.۱(چاپ پنجم : ۱۳۸۵).
‏یادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲).
‏یادداشت : ج. ۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۵).
‏یادداشت : چاپ چهارم.
‏مندرجات : ج‌. ۱. طب‍ی‍ع‍ی‍ات‌، ال‍ه‍ی‍ات‌، ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌.-ج‌. ۲. م‍ن‍طق‌.
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌. الاش‍ارات‌ وال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۳۷۰-۴۲۸ق‌. الاش‍ارات‌ وال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۴۱۵‭/م‌۷ت‌۴ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۱۹۴‏سرشناسه : م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌‏‫، ۱۳۰۷ -‏۱۳۸۷.
‏عنوان قراردادی : الاش‍ارات‌ والت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ ( ص‍دا و س‍ی‍م‍ای جمهوری اسلامی ایران)‏‫،۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‌ ۲ج.
‏فروست : سروش ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ ۳۶۲ ،۳۱۰
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‬: دوره‏‫‭978-964-376-764-8:
‏یادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ‎Hasan Malekshahi. Avicenna Isharat va Tanbihat‬
‏یادداشت : چاپ ششم .
‏یادداشت : ج.۲ ( چاپ پنجم : ۱۳۸۸).
‏مندرجات : ج‌. ۱. طب‍ی‍ع‍ی‍ات‌، ال‍ه‍ی‍ات‌، ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌.-ج‌. ۲. م‍ن‍طق‌.
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‌. الاش‍ارات‌ وال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : الهیات -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : علوم طبیعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۳۷۰-۴۲۸ق‌. الاش‍ارات‌ وال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۴۱۵‭‬ ‭/م۷‭ت‌۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۲‎۷‎۳‎۲‎۰‏سرشناسه : ن‍ائ‍ی‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۸ -
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الانس .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ترجمه و شرح مصباح‌الانس حمزه فناری/ ترجمه و شرح محمد‌حسین نائیجی.
‏مشخصات نشر : قم: آیت اشراق‏‫، ۱۳۸۸‬-
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫دوره‬‬: ‏‫‬‭978-600-5321-37-1 ؛ ‏‫‬‭‫‬‭‬‭978-600-5321-32-6
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏یادداشت : این کتاب ترجمه کتاب ((مصباح‌الانس)) محمد‌بن‌حمزه فناری است که آن خود شرحی است بر کتاب ((مفتاح‌الغیب)) صدرالدین محمد‌بن‌اسحق قونوی.
‏یادداشت : کتابنامه به‌ صورت زیر‌نویس.
‏موضوع : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌ . مصباح‌الانس -- نقد و تفسیر
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌ . مفتاح‌الغیب -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ف‍ن‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، ۷۵۱-۸۳۴ق‌ . مصباح‌الانس. شرح
‏شناسه افزوده : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌. مفتاح‌الغیب . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‏‫‭/ص۴م۷۰۴۲۲۷ ۱۳۸۸‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۱‎۴‎۸‎۳‎۷‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌.
‏عنوان قراردادی : ک‍ت‍اب‌ال‍ف‍ک‍وک‌. ف‍ارس‍ی‌ـ عربی
فصوص الحکمه . شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ت‍ن‌ ک‍ت‍اب‌‌ال‍ف‍ک‍وک‌ ،ی‍ا، ک‍ل‍ی‍د اس‍رار ف‍ص‍وص‌‌ال‍ح‍ک‍م‌/ از اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍وی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۴۱۳ق‌‬‏‫= ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ص‍ت‌‌و ن‍ه‌، ۳۳۰ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰ ری‍ال‌‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : کتاب حاضر ترجمه و متن کتاب‌الفکوک است که خود شرحی بر فصوص‌الحکم اثر ابن‌عربی می‌باشد.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق. . فصوص الحکم -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳-، مترجم، مصحح
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق . فصوص الحکم . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۱۵۶ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۳۹۳۶‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اس‍ح‍اق،۶۰۷-۶۷۳ق. ش‍ارح‌
‏عنوان قراردادی : ک‍ت‍اب‌ال‍ف‍ک‍وک‌. ف‍ارس‍ی‌ـ عربی
فصوص‌الحکم.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ت‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ف‍ک‍وک‌، ی‍ا، ک‍ل‍ی‍د اس‍رار ف‍ص‍وص‌ال‍ح‍ک‍م‌/صدرالدین قونوی؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و تعلیق م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌، ۱۴۲۷ق‌. = ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : هفتاد و چهار، ۲۷۹ص‌.:م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : : چاپ دوم‏‫‭‎964-5996-80-5:‬۵۵۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : کتاب حاضر ترجمه و متن کتاب‌الفکوک است که خود شرحی است بر فصوص‌الحکم اثر ابن عربی.
‏یادداشت : چاپ دوم
‏یادداشت : چاپ قبلی: مولی، ۱۳۷۱(شصت و نه،۳۳۰ص.)
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: فکوک
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏یادداشت : نمایه
‏عنوان عطف : ف‍ک‍وک‌.
‏عنوان دیگر : ک‍ل‍ی‍د اس‍رار ف‍ص‍وص‌ال‍ح‍ک‍م‌
‏موضوع : ‏‫اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌۵۰۶-۶۳۸ق. ف‍ص‍وص‌ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ‏‫
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ‏‫
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : ‏‫اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌،۵۶۰-۶۳۸ق.ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌.ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۱۵۶ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۴‎۵‎۹‎۰‎۰‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان قراردادی : [ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ال‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‍ال‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ و ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌، ۱۴۰۷ق‌. = ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۶۰ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ چ‍ه‍ارص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ول‍د م‍ول‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۸] - ۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/‮ال‍ف‌‬۲ک‌۵۰۱۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۶۹۵‏سرشناسه : اب‍ن‌ طاووس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان قراردادی : [ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍س‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍ح‍ج‍ة ف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ة ل‍ث‍م‍رة ال‍م‍ه‍ج‍ة/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍ال‍ف‍ی‍ض‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ام‍د ال‍خ‍ف‍اف‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌) اح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ ، ۱۹۹۳م‌.= ۱۴۱۳ق‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۸
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌:ص‌. ۷۶ - ۷۳
‏عنوان دیگر : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : زن‍دگ‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ش‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
‏شناسه افزوده : خ‍ف‍اف‌، ح‍ام‍د
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/‌ال‍ف‌‬۲ک‌۵۰۱۷ ۱۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۸۱۱۱‏سرشناسه : دل‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، - ۱۳۰۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ص‍وی‍ر ع‍دد در آی‍ی‍ن‍ه‌ ع‍رف‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر دل‍ف‍ی‌
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۲۱] - ۲۲۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اعدا(علوم غریبه)
‏موضوع : عرفان-مسائل متفرقه
‏موضوع : علوم غریبه اسلامی
‏موضوع : جفر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۱۸۹۱/‮الف‬۶‏‫‬‭د۸ ۱۳۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۳۱۵۴‏سرشناسه : معمارزاده، محمد، ۱۳۲۷ -
‏عنوان و نام پدیدآور : تصویر و تجسم عرفان در هنرها‌ی اسلامی/محمد معمارزاده.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۹۰ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭964-6366-95-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : عرفان و هنر.
‏موضوع : امر قدسی در هنر.
‏موضوع : هنر اسلامی -- زمینه و موضوع.
‏موضوع : سمبولیسم در هنر.
‏شناسه افزوده : دانشگاه الزهرا. معاونت پژوهشی.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭N۷۲/ع۴‏‫‬‭م۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۰۰/۴۸۲۹۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۶‎۲‎۸‎۴‏سرشناسه : رضوی‌پور، غفار، ‏‫۱۳۳۴ - ‬
‏عنوان و نام پدیدآور : تعالی انسان در آثار امام خمینی/گردآوری و تدوین غفار رضوی پور.
‏مشخصات نشر : شیراز: شاه چراغ، ‏‫‬‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۴۱ص.
‏شابک : :‏‫‬‏978-964-2632-19-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (عرفان)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۷۴/۵/‮الف‬۷۸۷‏‫‬‭ر۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۲‎۲‎۳‎۷‎۸‏سرشناسه : رضوی‌پور، غفار، ‏‫۱۳۳۴ - ‬
‏عنوان و نام پدیدآور : تعالی انسان در آثار امام خمینی(ره) بانضمام وصیت‌نامه سیاسی-الهی/گردآوری و تدوین غفار رضوی‌پور.
‏وضعیت ویراست : [ویراست]۲
‏مشخصات نشر : شیراز: شاه چراغ، ‏‫‬‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۸۸ص.
‏شابک : ‏‫‏۲۳۰۰۰ریال:‫‭978-964-2632-20-6
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره انسان (عرفان)
‏موضوع : خمینی، روح‌الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‏‫ ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸‬ -- وصیتنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۷۴/۵/‮الف‬۷۸۷‏‫‬‭ر۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۶‎۷‎۵‎۸‎۷‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷.‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : تکاپوی اندیشه‌ها ( مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و گفتگوهای شخصیت‌های خارجی )/ نویسنده محمد‌تقی جعفری؛ تدوین و تنظیم علی رافعی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸۵ص.‬
‏فروست : موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری؛ ۴۴.
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-6608-51-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : اسلام -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : عرفان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏شناسه افزوده : راف‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‏‫،-۱۳۳۷‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۰‏‫‬‭/ج۷ت۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۳‎۰‎۸‎۰‎۳‏عنوان و نام پدیدآور : تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س) / تدوین گروه معارف اسلامی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۷۷ ص.‬‬
‏فروست : تبیان آثار موضوعی؛ دفتر چهل و چهارم .
‏شابک : ‏‫۹۳۰۰۰ ریال ‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-335-999-7 :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏یادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۷(فیپا).
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،‏‫۱۲۷۹ - ۱۳۶۸‏ -- نظریه درباره تقوا
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : تقوا
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). گروه معارف
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ت۷‏‫‬‭ت۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۵‎۹‎۷‎۰‎۰‏سرشناسه : مهربان، صدیقه، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : جاذبه‌های معنوی عرفان در تمثیلات شیخ اشراق/ مولف صدیقه مهربان.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات اساتید ایران، ‏‫‏۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۴۸۰۰۰ ریال‬ :‏ ‫‬‭978-964-6386-14-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : اشراق (فلسفه)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷۷۱‏‫‬‭/م۹۳ج۲ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۲‎۷‎۸‎۶‎۵‎۶‬‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، سیدح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۷۲۰ - ‏۷۸۲؟ ق.‬
‏عنوان قراردادی : جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار/ سیدحیدر آملی؛ ترجمه محمدرضا جوزی.
‏مشخصات نشر : تهران: هرمس‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۸۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-964-363-778-1‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : هستی‌شناسی
‏شناسه افزوده : ج‍وزی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۲۷ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳/۲‏‫‭/آ۸ج۲۰۴۱ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۷‎۱‎۷‎۰‎۶‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌
‏عنوان قراردادی : ج‍ام‍ع‌‌الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌‌الان‍وار
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ام‍ع‌‌الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌‌الان‍وار. ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د‌ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌‌ال‍وج‍ود/ ب‍ات‍ص‍ح‍ی‍ح‍ات‌ و دوم‍ق‍دم‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ ک‍رب‍ی‍ن‌، ع‍ث‍م‍ان‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ی‍ح‍ی‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ه‍ا از ج‍وادطب‍اطب‍ائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‍ادو دو، ۹۰۲ ص.
‏شابک : ‎964-445-632-1 ؛ ‏‫(چاپ چهارم)‬‏‏‫‭978-964-445-335-0
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۴
‏یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶ (فیپا).
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‌‌الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌‌الان‍وار
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د‌ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌‌ال‍وج‍ود
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍د‌ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌‌ال‍وج‍ود
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ -- ت‍اق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ت‍وح‍ی‍د.
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ی‍ح‍ی‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ، م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ج‍واد
‏شناسه افزوده : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. ن‍ق‍دال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌‌ال‍وج‍ود.
‏شناسه افزوده : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌ ، ۱۹۷۹ - ۱۹۰۳م‌ ، ‎ ،Corbin, Henry‬م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳/۲‭/آ۸ج‌۲۰۴۱ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۰۷۱۳

‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان قراردادی : [ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار ل‍ل‍م‍ع‍ارف‌ ال‍م‍ت‍ال‍ه‌ ال‍ول‍ی‌/ ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍ادر، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۸۱
‏شابک : ‎964-91504-3-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91504-3-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار.
‏عنوان روی جلد : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار.
‏عنوان دیگر : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا، ج‍واد، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸ج‌۲۰۴۱ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۸۱۴‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان قراردادی : [ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار ل‍ل‍م‍ع‍ارف‌ ال‍م‍ت‍ال‍ه‌ ال‍ول‍ی‌/ ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: س‍ت‍رگ‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۸۱
‏شابک : ‎964-92221-0-3‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ق‍ادر، ۱۳۷۷
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار).
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار.
‏عنوان روی جلد : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار.
‏عنوان دیگر : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا، ج‍واد، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸ج‌۲۰۴۱ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۵۶۴‏سرشناسه : ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ ع‍رف‍ای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ح‌. ا. ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا ، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : [۶ ، ۳۲۰] ص‌. : ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : مجموعه‌ی ت‍خ‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌ ؛ XI.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ریال‬‏‫‬‭‎964-8023-09-3 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎H. A. Tanhai. Mystical sociology in Moslem mysticists and sufists perspectives‭. ‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۳۰۳ ] - ۳۱۱ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : مجموعه‌ی ت‍خ‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌ ؛ XI.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۴۳۵‭/ت‌۹ت‌۳ ۶.ج
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۸۱۷۶‏سرشناسه : ح‍ری‌، م‍ژگ‍ان‌، ۱۳۵۰ -
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ل‍وه‌ ال‍وه‍ی‍ت‌/ م‍ژگ‍ان‌ ح‍ری‌؛ به کوشش بهزاد مظاهری.
‏مشخصات نشر : ک‍رم‍ان‌ : م‍ژگ‍ان‌ ح‍ری‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۲ ص.
‏شابک : ‏‫‏۱۸۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭964-06-6579-7:‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۸۵ - ۱۹۲؛ ه‍مچ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏موضوع : آداب‌ طری‍ق‍ت‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : مظاهری، بهزاد ، گردآورنده.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۹‭/ح‌۴ج‌۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۷۱۳‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌
‏عنوان قراردادی : [ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ل‍وه‌ دل‍دار: ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار/ م‍ول‍ف‌ م‍ی‍ر ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‍ان‌ آم‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رس‍ان‍ش‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۴۷
‏شابک : ‎964-7182-40-6‬ ؛ ‎964-7182-40-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‍ی‍ان‌ آم‍ل‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۳۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸ج‌۲۰۴۱ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۳۲۷۱‏سرشناسه : ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۰-
‏عنوان و نام پدیدآور : چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ درخ‍ش‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ س‍ی‍دج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ ، ت‍دوی‍ن‌ و بازنویسی ح‍س‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۵۳۸ص.
‏فروست : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، انتشارات؛ ۴۴۹
‏شابک : ۳۲۰۰۰ ری‍ال‌‏‫: ‎964-386-105-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۱۰] - ۵۱۲؛ همچنین ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏یادداشت : نمایه
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ، ۱۳۰۴ - ۱۳۸۴.
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۱۴‭‮‬‭/ج‌۸چ‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۰۵۵۰‏سرشناسه : ام‍ی‍ری‌، ی‍اور، ۱۳۵۲ -، گردآورنده
‏عنوان و نام پدیدآور : چ‍ه‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ ی‍اور ام‍ی‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ت‍ش‍ی‍ع‌‏‫‏، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۱۷۶] ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‏۷۵۰۰ ری‍ال‌‮‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‏۱۷۰۰۰ ریال‮‬‏‫: چاپ چهارم‏‫ ‏‫‏‭964-6399-21-5 :‬‏‬
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : تصوف -- آداب و اعمال
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۲۸۵/۲‬‭/‮ال‍ف‌‬۸‮چ‌‬۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۸۲۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۳۹۹۰‏سرشناسه : غلامی‌مایانی، ابوالقاسم، ۱۳۲۷ -
‏عنوان قراردادی : دیوان. برگزیده.
‏عنوان و نام پدیدآور : حدیث عشق در اشعار امام خمینی‌(ره)/تحقیق ابوالقاسم غلامی‌مایانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مهرآفرین، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۶۰ ص.+یک لوح فشرده
‏شابک : :‏‫‬‭964-8117-14-4
‏یادداشت : به مناسبت پنجمین جشنواره سراسری فرهنگی، هنری، پژوهشی یادواره حضرت امام خمینی‌(س).
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۶۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. دیوان -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : عشق (عرفان).
‏موضوع : شعر عرفانی -- قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. دیوان . برگزیده.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۰۴۰/م۹۹‏‫‬‭د۹۰۸۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۱۶۵۱‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۰۵
‏عنوان قراردادی : [اح‍ی‍ا ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ض‍ور ق‍ل‍ب‌ در ن‍م‍از/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ ت‍وس‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ زی‍ب‍ا ن‍ری‍م‍ان‌، ش‍ه‍ب‍از م‍ح‍س‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۲
‏شابک : ‎964-5956-28-5‬ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ "ال‍ش‍روط ال‍ب‍اطن‍ه‌ م‍ن‌ اع‍م‍ال‌ ال‍ق‍ل‍ب‌" ف‍ص‍ل‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ "اح‍ی‍ا ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌" م‍ی‍ب‍اش‍د
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ح‍ض‍ور ق‍ل‍ب‌ در ن‍م‍از از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۲
‏عنوان روی جلد : ح‍ض‍ور ق‍ل‍ب‌ در ن‍م‍از از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌.
‏عنوان دیگر : ال‍ش‍روط ال‍ب‍اطن‍ه‌ م‍ن‌ اع‍م‍ال‌ ال‍ق‍ل‍ب‌
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍ا ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌ ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍م‍از
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۳۵‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۳۰۴۲۱۸ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۸۴۱‏سرشناسه : م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۳۴ - ‏۱۳۸۴.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ک‍م‍ت‌ ان‍س‍ی‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د م‍ددپ‍ور؛ [ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱۸ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ری‍ال‌ ‬‬‏‫‭964-471-917-4 :‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫‭978-964-471-917-2 :‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۱۱] - ۵۱۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : زیبایی‌شناسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏موضوع : عرفان و هنر
‏موضوع : هنر اسلامی
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۲/۸‏‫‬‭‭/م‌۴ح‌۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۸۵۰۱‏سرشناسه : م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۳۴ - ‏۱۳۸۴.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : حکمت انسی و زیبایی‌شناسی عرفانی هنر اسلامی / محمد مددپور؛ [به سفارش] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۵۶ ص.‬
‏فروست : مجموعه آثار استاد محمد مددپور.
‏شابک : ‏‫۵۹۰۰۰ ریال‬‬ : ‏‫‭978-964-471-917-2
‏یادداشت : چاپ قبلی: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر‏‫، ۱۳۸۳(۵۱۸ ص).
‏یادداشت : چاپ سوم.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۵۱ - ۴۵۶؛‌همچنین به‌صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : زیبایی‌شناسی عرفانی هنر اسلامی.
‏موضوع : زیبایی‌شناسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏موضوع : عرفان و هنر
‏موضوع : هنر اسلامی
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۳۲/۸‏‫‭/م۴ح۸ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۴۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۶‎۴‎۱‎۹‎۹‏سرشناسه : م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۴
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ک‍م‍ت‌ ان‍س‍ی‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ک‍م‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر در ع‍ال‍م‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ح‍م‍د م‍ددپ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۸۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-471-921-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۸۸ - ۴۸۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ک‍م‍ی‌ وع‍رف‍ان‍ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر در ع‍ال‍م‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
‏رده بندی کنگره : N۶۲۶۰‭/م‌۴ح‌۷۵
‏رده بندی دیویی : ۷۰۹/۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۴۰۶‏سرشناسه : پ‍ولاد، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ک‍م‍ت‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ پ‍ولاد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از ص‍م‍د ب‍ش‍ی‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ب‍ری‍ز: ع‍ل‍ی‌ پ‍ولاد، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۵۶۷ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : -‎964-06‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎UQ Min ilin HikMaTi‬.
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ب‍ش‍ی‍ری‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/پ‌۹ح‌۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۴۹۲۲‏سرشناسه : ارشادی‌نیا، محمدرضا، ۱۳۴۲ -
‏عنوان و نام پدیدآور : حکمت ناب/محمدرضا ارشادی‌نیا.
‏مشخصات نشر : مشهد: اسرار سبز، ‏‫۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۰‏‫ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‭978-600-90368-1-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : فلسفه اسلامی.
‏موضوع : شناخت (فلسفه).
‏موضوع : شناخت (عرفان).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۸‏‫‬‭/‮الف‬۴ح۸ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۰‎۱‎۷‎۰‎۵‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍اش‍ق‌ (س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ک‍م‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ب‍زواری‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌
‏مشخصات نشر : س‍ب‍زوار: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۳۸
‏شابک : ‎964-6270-15-8‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏عنوان دیگر : س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ک‍م‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ب‍زواری‌
‏موضوع : س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۹ - ۱۲۱۲ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار
‏رده بندی کنگره : BBR۱۲۴۱‭/م‌۳ح‌۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۵۵۵‏سرشناسه : اوح‍دال‍دی‍ن‌ رازی‌، ق‍رن‌ ‌۷ق.
‏عنوان قراردادی : ذی‍ل‌ س‍ی‍رال‍ع‍ب‍اد
‏عنوان و نام پدیدآور : ح‍ک‍ی‍م‌ن‍ام‍ه‌ ،ی‍ا، اج‍ت‍م‍اع‌ ع‍لام‍ه‌، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ "ذی‍ل‌ س‍ی‍رال‍ع‍ب‍اد" و اش‍ع‍ار دی‍گ‍ر/ اوح‍دال‍دی‍ن‌ رازی‌؛ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ پ‍ورج‍وادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۱۵۲]،‎ xII‬ص‌.‬:ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‏۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ ‬‏‫‬‭‎9648036209:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌: ‎Awhaduddin - i Razi. Hakim nama or ijtima - i allama (the philosopher's treafise‬‭‭).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۸ - ۱۴۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : اج‍ت‍م‍اع‌ ع‍لام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- ش‍ع‍ر.
‏شناسه افزوده : پ‍ورج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۲۳ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : اوح‍دال‍دی‍ن‌ رازی‌ ، ق‍رن‌ ۷ق‌. ذی‍ل‌ س‍ی‍رال‍ع‍ب‍اد.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۵۱۴۹/۵/ح‌۸‭ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۸‮ف‍ا‬۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۸۵۸۸‏سرشناسه : رض‍اخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۰۲
‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍اطرات‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍دا و ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌ در خ‍دم‍ت‌ راه‍ن‍م‍ا/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍د رض‍اخ‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ پ‍اک‌گ‍وه‍ر.
م‍ح‍م‍ود م‍وس‍وی‌ س‍ع‍ی‍دی‌: ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۲۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌(زرک‍وب‌);۲۳۰۰ری‍ال‌(ش‍م‍ی‍ز)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌
‏موضوع : زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ع‍راق‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۲‭/ر۶خ‌۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۹۳۷‏سرشناسه : م‍ظاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍ص‍ال‌ ال‍ج‍ه‍ادی‍ن‌ ف‍ی‌ الاخ‍لاق‌ و ال‍ع‍رف‍ان‌/ م‍ظاه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ل‍ج‍ن‍ه‌ ال‍ه‍دی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ: دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌ ، م‌۱۹۹۹‎ = .‬ق‌۱۴۲۰‎ = .‬۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ج‍ه‍اد
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۸‭/م‌۶۲۵خ‌۶ ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۹۳۰۵‏سرشناسه : رم‍زی‌ اوح‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍ورش‍ی‍د ع‍رف‍ان‌: ش‍ام‍ل‌ چ‍ه‍ل‌ س‍وال‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌/ ن‍گ‍ارش‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا رم‍زی‌ اوح‍دی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ش‍ه‍ور، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۶] ص‌
‏شابک : ‎964-6863-14-0‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6863-14-0‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۶]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ه‍ا درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭خ۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۳۹۱۱‏سرشناسه : رم‍زی‌ اوح‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍ورش‍ی‍د ع‍رف‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: چ‍ه‍ل‌ س‍وال‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌/ ن‍گ‍ارش‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا رم‍زی‌ اوح‍دی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ی‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۶] ص‌
‏شابک : ‎964-6863-14-0‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6863-14-0‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ش‍ه‍ور، ۱۳۸۰
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۱۲۶
‏عنوان دیگر : چ‍ه‍ل‌ س‍وال‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ه‍ا درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭خ۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۴۳۳۹‏سرشناسه : ف‍ت‍اح‌، ع‍رف‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
‎Fattah, Irfan Abd al - Hamid‬
‏عنوان و نام پدیدآور : دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌: اب‍ح‍اث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ک‍لام‌ وال‍ت‍ص‍وف‌ والاس‍ت‍ش‍راق‌ وال‍ح‍رک‍ات‌ ال‍ه‍دام‍ة/ ع‍رف‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ف‍ت‍اح‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ج‍ی‍ل‌ ، ۱۹۹۱م‌. = ۱۴۱۲ق‌. = ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : [۴۲۴] ص‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ک‍لام‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۰۳‏‫‬‭‬‭‭/ف۲د۴ ۱۳۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۰۹۳۲‏سرشناسه : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷ -
‏عنوان و نام پدیدآور : در امتداد وحی و عرفان : زیست‌نامه و رویکرد وحیانی و عرفانی شیخ اشراق در فلسفه/محمدملکی(جلال الدین).
‏مشخصات نشر : قم: ادیان‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۵۸ص.‬
‏فروست : نشر ادیان؛ ۴۰.
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫‭978-964-290-822-6 :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۱۱] - ۳۲۸.
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.
‏موضوع : اشراق (فلسفه)
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان و فلسفه
‏شناسه افزوده : دانشگاه ادیان و مذاهب. نشر ادیان
‏رده بندی کنگره : ‭BBR۷۷۰‬‭/م۷د۴۱۳۸۹‬
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۷‎۰‎۹‎۴‎۵‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ۶۳۴-۷۱۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : دره التاج لغره الدباج. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : درة التاج لغرة الدباج/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ال‍ش‍ی‍رازی‌؛ [گردآورنده] حسن مشکان طبسی.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: وزارت فرهنگ‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۱۲۰ ریال (ج. ۲)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : ‏‫فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، ۱۳۲۴.‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : علوم اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏‏‏
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍ان‌ طب‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۸-۱۳۲۸.، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۹۰۳‏‫‬‭‭‬/د۴ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۶۶۵۹۸‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ۶۳۴-۷۱۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : دره‌ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ال‍دب‍اج‌.فارسی.
‏عنوان و نام پدیدآور : درةال‍ت‍اج‌ مشتمل بر مقدمه ، منطق ، امور عامه، طبیعیات ، الهیات/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ م‍س‍ع‍ودش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ک‍وة .
‏مشخصات نشر : تهران:حکمت‏‫‏،۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۵ ج‌(در یک مجلد)
‏فروست : مجموعه آشنایی با فلسفه اسلامی‏‫‏؛۱۱.‬
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰ریال‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱ مقدمه.- ج.۲ منطق.- ج.۳ امور عامه و فلسفه اولی.- ج.۴ طبیعیات.- ج.۵ الهیات بالمعنی‌الاخص.
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : علوم اسلامی
‏موضوع : Science, Islamic*
‏موضوع : نثر فارسی -- قرن ۷ق
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : مشکوة ، محمد، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۹۰۳‏‫‭‭‬‭/د۴ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‬۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۳۷۰۳‏سرشناسه : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۴ - ‏۱۳۸۴ .‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : در حکمت و معرفت: مجموعه مقاله‌ها و مصاحبه‌ها‌ی حکمی معرفتی استاد سید‌جلال‌الدین آشتیانی (ره)/ به کوشش حسن جمشیدی .
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۵۲۰] ص.‬: نمونه.
‏شابک : :۵۲۰۰۰ ریال‏‫‬‭9789648352627 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(برون‌سپاری).
‏یادداشت : به مناسبت روز جهانی فلسفه و کنگره نکوداشت استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی (ره).
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Hasan jamshidi. on wisdom and knowledge ...
‏یادداشت : عنوان دیگر: مجموعه مقاله‌ها و مصاحبه‌ها‌ی حکمی معرفتی استاد سید‌جلال‌الدین آشتیانی (ره)
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[۵۱۳] - ۵۱۴؛ به صورت زیر نویس.
‏عنوان دیگر : مجموعه مقاله‌ها و مصاحبه‌ها‌ی حکمی معرفتی استاد سید جلال‌الدین آشتیانی (ره)
‏موضوع : آشتیانی ، جلال‌الدین ، ۱۳۰۴ - ۱۳۸۴ -- مصاحبه‌ها .
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : عرفان - مقاله‌ها و خطابه‌ها .
‏شناسه افزوده : ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌،‏‫ ۱۳۴۰ - ‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
‏رده بندی کنگره : ۱۳۸۵ ‏‫‬‮‭‭BBR۱۲۸۱/آ۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۳۱۲۸۸‏سرشناسه : سعیدی، گل‌بابا، ۱۳۱۰- مترجم و شارح.
‏عنوان قراردادی : شجره‌الکون. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : درخت هستی/تالیف محیی‌الدین ابن‌عربی ؛ [ترجمه و توضیح] گل‌بابا سعیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: زوار، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۳ص.
‏شابک : ‏‫‬‭964-401-270-4
‏وضعیت فهرست نویسی :
‏یادداشت : فارسی - عربی
‏یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف، توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون - نقد و تفسیر.
‏موضوع : هستی‌شناسی (فلسفه اسلامی).
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳/س۶۵‏‫‬‭ش۳۰۴۲۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۵۱۲۳‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌، گ‍ل‌ب‍اب‍ا، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : درخ‍ت‌ ه‍س‍ت‍ی‌: ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌/ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ گ‍ل‌ب‍اب‍ا س‍ع‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰۰] ص‌
‏شابک : ‎964-7843-01-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7843-01-1‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌: درخ‍ت‌ ه‍س‍ت‍ی‌" ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر طری‍ق‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohyi Al Din Arabi. The tree of being‬.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏عنوان دیگر : ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ش‌۳۰۴۱ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۵۱۶۰‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌، گ‍ل‌ب‍اب‍ا، ‏‫۱۳۱۰ - ‏
‏عنوان قراردادی : شجره‌الکون. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : درخت هستی (شجرة‌الکون)/ تالیف محیی‌الدین ابن‌‌عربی ؛ ترجمه و توضیح گل‌بابا سعیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: زوار‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۰ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ ریال‬‏‫‭9789644012709 :‬
‏یادداشت : فارسی - عربی.
‏یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف، توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون - نقد و تفسیر.
‏موضوع : ‏‫هستی‌شناسی (فلسفه اسلامی)‬
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۸۳‭‬ ‭/‮الف‬۲‏‫‬‭‬‭ش۳۰۴۲۲ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۴‎۸‎۴‎۶‎۳‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌، گ‍ل‌ب‍اب‍ا، ‏‫۱۳۱۰ - ‏
‏عنوان قراردادی : شجره‌الکون. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : درخت هستی (شجره‌الکون) / تالیف محیی‌الدین‌ ابن‌عربی؛ ترجمه و توضیح گل‌بابا سعیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: زوار‏‫، ۱۳۸۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۷ ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال : ‏‫‭9789644012709
‏یادداشت : فارسی - عربی.
‏یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : ‏‫هستی‌شناسی (فلسفه اسلامی)‬
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. شجره‌الکون. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۸۳‭‬ ‭/‮الف‬۲‏‫‬‭‬‭ش۳۰۴۲۲ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۵‎۶‎۹‎۶‎۶‏سرشناسه : صادقی ارزگانی، محمدامین، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : درسنامه عرفان امام خمینی (س)/محمدامین صادقی ارزگانی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ و نشر عروج، ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۱ ص.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬:‏‫‭978-964-212-128-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص ۲۸۱.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). موسسه چاپ و نشر عروج
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۱۵۷۴/۵/ع۴‬‭د۴ ۱۳۸۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۳‎۷‎۳‎۰‎۱‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : درسهایی از امام: پنج نامه عرفانی و اخلاقی امام خمینی رحمه‌الله/ گردآوری و تنظیم رسول سعادتمند.
‏مشخصات نشر : قم: تسنیم‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۸ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‏‬: ‏‫‬‭9789645864390
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‫۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نامه‌ها
‏موضوع : خمینی ، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره اخلاق
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، رس‍ول‌،‏‫ ‏‫۱۳۳۶ -‏ ‏، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR ۱۵۷۵ ‭/آ۴‏‫‬‭د۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۵‎۲‎۷‎۱‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات . شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : دروس شرح اشارات و تنبیهات (ابن‌سینا) نمط دهم (اسرارالآیات)/ تقریرات دروس حسن‌زاده‌آملی؛ به اهتمام ولی سید‌تاج‌الدینی.
‏مشخصات نشر : قم: مطبوعات دینی‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۰ ص.‬: نمونه.
‏شابک : ‏‫۳۳۰۰۰ ریال‬ : ‏‫978-964-5990-82-6
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۶۳] - ۲۶۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : سیدتاج‌الدینی، ولی، ‏‫۱۳۴۵ - ‬
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۴۱۵‏‫‭/ح۵د۳۷ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۷‎۴‎۲‎۴‎۸‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات . شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا: نمط پنجم فی‌الصنع و‌الابداع / حسن‌زاده‌آملی؛ به اهتمام علی حسینی.
‏مشخصات نشر : قم: مطبوعات دینی‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‭964-8818-58-4
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۶۲] - ۲۶۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : حسینی‌آملی، علی
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۴۱۵‏‫‭/ح۵د۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۹‎۷‎۹‎۵‎۳‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات . شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا نمط چهارم فی الوجود و علله/حسن زاده آملی ؛ به اهتمام علی حسینی.
‏مشخصات نشر : قم: آیت اشراق‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۲ص.
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ریال‬‏‫‬‭978-600-5321-27-2:
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : چاپ قبلی: مطبوعات دینی، ۱۳۸۶(عنوان).
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص.[۲۶۸]-۲۷۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : حسینی آملی، علی
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۵‏‫‬‭/ح۵د۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۰‎۱‎۳‎۵‎۹‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۷ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : دروس‌ ش‍رح‌ اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا ن‍م‍ط ه‍ش‍ت‍م‌ (ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ و ال‍س‍ع‍اده‌)/ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌؛ ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ص‍ادق‌ ح‍س‍ن‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍طب‍وع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‌، ص‌ ۲۱
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ اش‍ارات‌)
‏شابک : ‎964-5990-82-3‬۱۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ و ال‍س‍ع‍اده‌
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۵‭/ح‌۵د۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۶۱۴۴‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۷ - ‏
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات . شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : دروس شرح اشارات و تنبیهات نمط چهارم/ تقریرات حسن حسن‌زاده آملی؛ به‌اهتمام علی حسینی آملی.
‏مشخصات نشر : قم: مطبوعات دینی‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۲۵۰۰ ریال‬ : ‏‫‬‭964-8818-46-0
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص [۲۷۵] - ۲۷۹؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : دروس شرح اشارات و تنبیهات نمط چهارم: فی الوجود و علله.
‏موضوع : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : حسینی‌آملی، علی
‏شناسه افزوده : ‏‫ابن‌سینا، حسین‌بن عبد‌الله، ۳۷۰ - ۴۲۸ق‏‬.‏‬ . الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۵‏‫‬‭/ح۵د۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۸‎۵‎۹‎۵‎۹‏سرشناسه : ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‌۷۱۰ - ۶۳۴
‏عنوان قراردادی : [دره‌ ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ ال‍دب‍اج‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : دره‌ ال‍ت‍اج‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ق‍دم‍ه‌، م‍ن‍طق‌، ام‍ور ع‍ام‍ه‌، طب‍ی‍ع‍ی‍ات‌، ال‍ه‍ی‍ات‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ک‍وه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ح‍ک‍م‍ت‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۵ ج‌در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د
‏شابک : ‎964-8713-27-8
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍وه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۹ - ۱۲۸۰، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍وان‌: دره‌ ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ ال‍دب‍اج‌
‏رده بندی کنگره : BBR۹۰۳‭/د۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۳۲۲۶‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌م‍س‍ع‍ود، ۶۳۴ - ۷۱۰ق.
‏عنوان قراردادی : دره‌ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ال‍دب‍اج‌.فارسی. برگزیده
‏عنوان و نام پدیدآور : دره‌ ال‍ت‍اج‌ (ب‍خ‍ش‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌)/[ ت‍ال‍ی‍ف‌ ] ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍اه‍دخ‍ت‌ب‍ان‍و ه‍م‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : تهران:: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : شش، پ‍ن‍ج‍اه‌ و ش‍ش‌، ۳۷۰ ص‌.
‏شابک : ‏‫ ‏‫‬‭9789644458576‬‬
‏یادداشت : چاپ قبلی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹(با فروست) .
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ای‍ی‌، م‍اه‍دخ‍ت‌ ب‍ان‍و، ۱۳۱۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌.
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۹۰۱‭‮‬‏‫‭/ه‍‬‭۸د۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۳‎۹‎۸‎۲‎۵‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‌۷۱۰ - ۶۳۴
‏عنوان قراردادی : [دره‌ ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ ال‍دب‍اج‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : دره‌ ال‍ت‍اج‌ (ب‍خ‍ش‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍اه‍دخ‍ت‌ب‍ان‍و ه‍م‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ده‌، پ‍ن‍ج‍اه‌ و ش‍ش‌، ۳۶۹ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‎ ;‬۲۴۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۲۵۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۲۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Durat al - Tafdj Kutbal - Din Shiarazi‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : دره‌ ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍ره‌ ال‍دب‍اج‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ای‍ی‌، م‍اه‍دخ‍ت‌ ب‍ان‍و، ۱۳۱۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱‭ق‌۶۸۷دب‌ ۱۳۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۹۹۳‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌م‍س‍ع‍ود، ۶۳۴- ۷۱۰ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : دره‌ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍زه‌ال‍دب‍اج‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌م‍س‍ع‍ود ال‍ش‍ی‍رازی‌.
‏مشخصات نشر : تهران: وزرات فرهنگ‏‫‏‏، ۱۳ -
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن ‌۷ق.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۹۰۳/د۴‏‫‭‭۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۳‎۱‎۲‎۱‎۰‏سرشناسه : ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‌۷۱۰ - ۶۳۴
‏عنوان و نام پدیدآور : دره‌ال‍ت‍اج‌ ل‍غ‍زه‌ ال‍دب‍اج‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ال‍ش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ک‍وه‌
‏مشخصات نشر : ۱۳۲۰ - ۱۳۱۷ (ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ل‍س‌).
‏مشخصات ظاهری : ۴ ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍دن‍م‍ون‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ق‍دم‍ه‌ و م‍ن‍طق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ .-- ج‌. ۲. در ع‍ل‍م‌ م‍ن‍طق‌ .-- ج‌. ۳. در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اول‍ی‌ و ام‍ور ع‍ام‍ه‌ .-- ج‌. ۴. در ع‍ل‍م‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍وه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۹ - ۱۲۸۰، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱‭ق‌۶۸۷د ۱۳۱۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۳۸۵۰‏سرشناسه : ع‍اب‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
‏عنوان و نام پدیدآور : دفتر عقل و قلب: پرتوی از اندیشه‌های عرفانی و فلسفی امام‌خمینی(ره) / احمد عابدی.
‏مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده، ۲۹۰ ص.‬
‏فروست : مجموعه آثار شماره؛ ۵.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : 964-8567-57-3‬
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۸۵]- ۲۹۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : عرفان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‭د۷ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۵‎۰‎۲‎۲‎۵‏سرشناسه : ت‍ق‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۳۸ -
‏عنوان و نام پدیدآور : دو ب‍ال‌ خ‍رد: ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در رس‍ال‍ه‌ ال‍طی‍ر اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ش‍ک‍وف‍ه‌ ت‍ق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ف‍ت‌، ۳۶۵ص.‬
‏فروست : نش‍ر م‍رک‍ز‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۶۶۰.‬
‏شابک : ‏‫۵۹۰۰۰ ریال‬: ‏‫‭978-964-305-722-0‬
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎Shokoofeh taghi = the two wings of wishom mysticism and philosophy in the risalat....‬
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : چاپ قبلی: نشرمرکز،۱۳۸۲ (تغییر فروست).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۴] - ۳۶۵.
‏عنوان دیگر : ال‍طی‍ر. ش‍رح‌.
‏عنوان دیگر : ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در رس‍ال‍ه‌ ال‍طی‍ر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا.
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. -- ال‍طی‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. ال‍طی‍ر. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۵۲۳‭/ت‌۷د۹ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۲‎۰‎۰‎۷‎۱‏سرشناسه : ت‍ق‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، - ۱۳۳۸
‏عنوان و نام پدیدآور : دو ب‍ال‌ خ‍رد: ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در رس‍ال‍ه‌ ال‍طی‍ر اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ش‍ک‍وف‍ه‌ ت‍ق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ف‍ت‌، ص‌ ۳۶۵
‏فروست : (ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر۶۶۰)
(. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌)
‏شابک : ۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Shokoofeh taghi = the two wings of wishom mysticism and philosophy in the risalat‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۴] - ۳۶۵
‏عنوان دیگر : ال‍طی‍ر. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در رس‍ال‍ه‌ ال‍طی‍ر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. -- ال‍طی‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. ال‍طی‍ر. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BBR۵۲۳‭/ت‌۷د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۶۲۱۸‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌م‍رت‍ض‍ی‌، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : راه‌ روش‍ن‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍ول‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ع‍ارف‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۹ - ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۸
‏شابک : ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-004-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-444-312-8‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-444-317-9‬(ج‌.۳) ؛ ‎964-444-311-x‬(ج‌.۴) ؛ ‎964-444-005-6‬(ج‌.۶) ؛ ‎964-444-306-3‬(ج‌.۷) ؛ ‎964-444-313-6‬(ج‌.۸)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ج‍ل‍ده‍ای‌ اول‌، دوم‌، ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ع‍ارف‌، ج‍ل‍ده‍ای‌ س‍وم‌ و چ‍ه‍ارم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍طای‍ی‌، ج‍ل‍ده‍ای‌ پ‍ن‍ج‍م‌ و ش‍ش‍م‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ص‍اح‍ب‍ی‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Mawla Muhsen Kashani, Rah -i-Rawshan‬.
‏یادداشت : ج‌. ۷ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۷۵۰۰ :۱۳۷۹ ری‍ال‌)
‏یادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹): ۱۶۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ج‌. ۸ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹)؛ ۱۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱)۲۲۰۰۰ ری‍ال‌ :(ج‌. )۳‎964-44-470-1‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اآ ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اآ. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۲۹۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ع‍طای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۶۵‭/ف‌۹م‌۳۰۴۱ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۳۹۵۵‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌.
‏عنوان قراردادی : ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اء. ف‍ارس‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور : راه‌ روش‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ال‍ب‍ی‍ض‍اء ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ی‍اء/ م‍ول‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ع‍ارف‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ال‍ی‍اس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ۱۳۷۳ - .
‏شابک : ‏‫‏۱۰۵۰۰ ریال (ج. ۴، چاپ اول)‬ ؛ ‏‫‏۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۷، چاپ اول)‬ ؛ ‏‫‏۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ اول)‬
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ...‎Mawla Muhsen Kashani. Rah -e-Roushan‬
‏یادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۲).
‏یادداشت : ج. ۴‌ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۵).
‏یادداشت : ج. ۷‌ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۴).
‏یادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۷۵).
‏یادداشت : مترجم جلد چهارم محمدرضا عطایی است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵ - ۴۵۰ق‌. اح‍ی‍اآ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌
‏شناسه افزوده : ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۲۹۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‭BP۲۴۷/۶۵‬‭/‮ف‌‬۹‮م‌‬۳۰۴۱ ۱۳۷۳‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۶۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۵۰۳۶‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ة ال‍طل‍ب‌ و الارادة/ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ح‍م‍د
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دارال‍م‍ح‍ج‍ة ال‍ب‍ی‍ض‍اآ: دارال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌ ، م‌۱۹۹۳‎ = .‬ق‌۱۴۱۳‎ = .‬۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : طل‍ب‌ و اراده‌
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ (اس‍لام‌)
‏موضوع : طل‍ب‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : اراده‌
‏موضوع : خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۲۶/۲‭/خ‌۸ر۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۹۷۳۷‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۰۵ - ۴۵۰
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ة ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍رف‍ة/ اب‍وح‍ام‍د ال‍غ‍زال‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ه‍ن‍دالاع‍م‌
‏مشخصات نشر : ب‍غ‍داد: م‍طب‍ع‍ة ال‍ع‍ان‍ی‌ ، ۱۹۹۰م‌. = ۱۴۱۰ق‌. = ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۷
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ن‍اخ‍ت‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌) -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ن‍اخ‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌) -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ن‍اخ‍ت‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌) -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
‏شناسه افزوده : اع‍س‍م‌، م‍ه‍ن‍د، ‎Asam, Muhammad Abd al - Amir‬
‏رده بندی کنگره : BBR۷۷۵‭/ر۵ ۱۳۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۱۴۱۶‏سرشناسه : ام‍ام‍زاده‌ زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۵ - ۱۲۶۱
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ای‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌/ اب‍راه‍ی‍م‌ ام‍ام‍زاده‌ زی‍دی‌
‏مشخصات نشر : م‍ح‍س‍ن‌ ام‍ام‍زاده‌ زی‍دی‌.
رض‍ا ام‍ام‍زاده‌ زی‍دی‌: ۱۴۰۵ق‌. = ؟۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۷
‏شابک : ب‍ه‍ا:رای‍گ‍ان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: [۱۳۶۲؟]
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۰۱‭‮ال‍ف‌‬۷۶۵ر
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۲۰۰۶‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹-۱۰۵۰ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ س‍ه‌ اص‍ل‌/ ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌«م‍لاص‍درا»؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۴۲۶‬‏‫= ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ف‍ت‍اد و ش‍ش‌،۱۴۷ص.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ول‍ی‌‏‫؛ ۲/۹۹.‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ری‍ال‌‏‬ : ‏‫‬‭‎964-5996-19-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا (چاپ دوم)
‏یادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۶(فیپا).
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳-، مقدمه‌نویس، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۰۹۷ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۳۸۶۱


 

‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ق‌۱۰۵۰ - ۹۷۹
‏عنوان قراردادی : [س‍ه‌ اص‍ل‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ س‍ه‌ اص‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ی‍رازی‌ (م‍لاص‍درا)؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌؛ ب‍اش‍راف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ل‌ و چ‍ه‍ار، ۲۱۲ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : س‍ه‌ اص‍ل‌
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ق‌۱۰۵۰ - ۹۷۹
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌، - ۱۳۱۲
‏شناسه افزوده : خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، م‍ح‍م‍د، . - ۱۳۱۴
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا
‏رده بندی کنگره : BBR۱۰۹۷ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۴۱۷

‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹-۱۰۵۰ق‌.
‏عنوان قراردادی : سه‌اصل
‏عنوان و نام پدیدآور : رساله سه اصل/ تالیف صدرالدین محمد شیرازی( ملاصدرا)؛ تصحیح، تحقیق و مقدمه حسین نصر.
‏وضعیت ویراست : ویراست ۲.
‏مشخصات نشر : تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا‏‫، ۱۳۹۰.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۴ ص.‭‬‏‫: مصور.‭‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‭‬‭978-964-7472-16-6 ‍:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹-۱۰۵۰ق‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬، مصحح، مقدمه‌نویس
‏شناسه افزوده : بنیاد حکمت اسلامی صدرا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۰۹۷‏‫‬‭ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۷‎۴‎۷‎۹‎۳


 

‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۹۷۹-۱۰۵۰ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ س‍ه‌ اص‍ل‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ث‍ن‍وی‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ی‍رازی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ م‍لاص‍درا؛ م‍ص‍ح‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۲۵۰ری‍ال‌‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏یادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ع‍ق‍ول‌ و م‍ن‍ق‍ول‌، ۱۳۴۰.
‏یادداشت : چاپ؟: اردیبهشت۱۳۴۰.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BBR۱۰۹۷ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭‭‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۸۴۰


 

‏سرشناسه : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۷۹ - ۱۰۵۰ق.
‏عنوان و نام پدیدآور : رساله سه اصل: بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات/تصنیف صدالدین‌محمدبن‌ابراهیم شیرازی ؛ مصحح حسین نصر.
‏مشخصات نشر : تهران: مولی، ۱۳۶۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۲ ص.
‏شابک : ‏‫۲۰۰ریال‬
‏موضوع : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۷۹ - ۱۰۵۰ق.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۱.
‏شناسه افزوده : نصر، حسین، ۱۳۱۲ - ، مصحح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۰۹۷۱۳۶۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۰‎۱‎۴‎۸‎۶


 

‏سرشناسه : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۷۹ - ۱۰۵۰ق.
‏عنوان قراردادی : سه اصل.
‏عنوان و نام پدیدآور : رساله سه اصل: بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات او/تصنیف صدرالدین محمدبن‌ابراهیم‌شیرازی معروف به ملاصدرا ؛ به تصحیح و اهتمام حسین نصر.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم معقول و منقول، ‏‫۱۳۴۰‬، ‏‫= ۱۳۸۰ق‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫سی و هشت، 4، ۱۶۴ص.‬:نمونه.
‏یادداشت : پشت جلد لاتینی شده:Sadr al - Din Shirazi (Mulla Sadra) Se asl and his Methnawi and rubaiyat
‏یادداشت : بالای عنوان: به مناسبت چهارصدمین سال ولادت صدرالدین‌شیرازی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۱ق.
‏موضوع : شعر عرفانی -- قرن ۱۱ق.
‏شناسه افزوده : نصر، حسین، ۱۳۱۲ - ، مصحح و مقدمه‌نویس.
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده علوم معقول و منقول.
‏رده بندی کنگره : ۱۳۴۰ ‏‫‬‭BBR۱۰۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۸‎۵‎۵‎۱‎۶


 

‏سرشناسه : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۹۷ - ۱۰۵۰ق.
‏عنوان قراردادی : سه اصل.
‏عنوان و نام پدیدآور : رساله سه فصل یگانه رساله فارسی ملاصدرا (در باب مراحل سیر و سلوک و در طعن قشریون)/زیرنظر و پیشگفتار فرشید اقبال.
‏مشخصات نشر : تهران: ایران یاران، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۶ص.
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-7969-14-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۳۸۱ با عنوان "رساله سه اصل" توسط انتشارات حکمت اسلامی ملاصدرا منتشر گردیده است.
‏عنوان دیگر : رساله سه اصل.
‏موضوع : صدرالدین‌شیرازی، محمدبن‌ابراهیم، ۹۹۷ - ۱۰۵۰ق.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : اقبال، فرشید، ۱۳۳۳ - ، ویراستار.
‏رده بندی کنگره : ۱۳۸۶ ‏‫‬‭BBR۱۰۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۶‎۴‎۳‎۵‎۵


 

‏سرشناسه : ن‍ج‍م‌ رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۷۰؟-۶۵۴ق‌.
‏عنوان قراردادی : ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌:م‍ع‍ی‍ارال‍ص‍دق‌ ف‍ی‌ م‍ص‍داق‌ال‍ع‍ش‍ق‌/ [ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌]؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‍۱۲۰۰۰ ریال: چاپ پنجم‏‫‬‭978-964-445-364-9:
‏یادداشت : چاپ پنجم
‏یادداشت : چاپ قبلی : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ( با فروست ) .
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
‏یادداشت : نمایه
‏موضوع : ‏‫عشق (عرفان)‬ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : Love (mysticism) -- Early works to 20th century*
‏موضوع : ع‍ق‍ل‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : نثر فارسی -- قرن ۷ق
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۶ -، مصحح
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶/۹‭/ن‌۳۳ع‌۵ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۰‎۴‎۰‎۴‎۸


 

‏سرشناسه : ن‍ج‍م‌رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۵۷۰؟ -‌۶۵۴ق.
‏عنوان قراردادی : ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌:(م‍ع‍ی‍ارال‍ص‍دق‌ ف‍ی‌ م‍ص‍داق‌ال‍ع‍ش‍ق‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۹ ص‌.:ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ۲۰۱.
‏شابک : چاپ پنجم‏‫‬‭978-964-445-364-9: ؛ ‏‫۴۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ چهارم) ؛ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)
‏یادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Najm -al-din Razi. Ishk wa akl‬.
‏یادداشت : چاپ قبلی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏‫، ۱۳۵۲.‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱.
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ال‍ع‍ش‍ق‌ وال‍ع‍ق‍ل‌.
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ال‍ع‍ش‍ق‌ وال‍ع‍ق‍ل‌.
‏عنوان دیگر : م‍ع‍ی‍ارال‍ص‍دق‌ ف‍ی‌ م‍ص‍داق‌ال‍ع‍ش‍ق‌.
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌) -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍ق‍ل‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌‌۷ق.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۶ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶/۹‭/ن‌۳۳ع‌۵ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۸۹


 

‏سرشناسه : ن‍ج‍م‌ رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۷۰؟-۶۵۴ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ و ع‍ق‍ل‌ (م‍ع‍ی‍ارال‍ص‍دق‌ ف‍ی‌ م‍ص‍داق‌ال‍ع‍ش‍ق‌)/ ت‍أل‍ی‍ف‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌‏‫٬ ۱۳۵۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۹ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌‏‫؛ ۲۵۸‬. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ ف‍ارس‍ی‌‏‫؛ ۳۱‬/ زیر نظر احسان یار‌شاطر.
‏شابک : ‏‫۲۴۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎Najm al - din Razi.Treatise on Eshq o Aql.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫عشق (عرفان)‬ -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عقل-- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏‏‏
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۶ -، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶/۹‏‫‬‭/ن۳۳ع۵ ۱۳۵۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۱۱۵۴


 

‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
‏عنوان قراردادی : [رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)/ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۰
‏فروست : (رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌۳)
‏شابک : ‎964-06-3958-3‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌.
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲، م‍ت‍رج‍م‌، -
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶‭/ص‌۶۵ر۵۰۴۱ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۶۷۵۸


 

‏سرشناسه : ف‍ان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ ده‍دار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ق‌۱۰۱۶ - ۹۴۷
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ائ‍ل‌ ده‍دار/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود ده‍دار ش‍ی‍رازی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اک‍ب‍ری‌ س‍اوی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ن‍ش‍ر ن‍ق‍طه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : [۳۶۶] ص‌
‏فروست : (م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ ۲۷. ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌۲۵)
‏شابک : ‎964-5548-44-6‬ب‍ه‍ا:۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5548-44-6‬ب‍ه‍ا:۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Mohammad ebn -e Mahmud Dehdar Sirazi. Rasa El-E Dehdar‬.
‏یادداشت : م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۹] - ۳۶۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌ س‍اوی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۴‭/ف‌۲ر۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۷۳۷


 

‏سرشناسه : ق‍ای‍ن‍ی‌، ک‍اف‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍ت‍ش‍م‌، ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ائ‍ل‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ق‍ای‍ن‍ی‌/ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌ و چ‍ه‍ار، ص‌ ۱۵۹
‏فروست : (ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ۶۸: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۷۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Risa'il Kayini‬.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۱۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۰۱‭ق‌۳۶۲ر
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۰۳


 

‏سرشناسه : ق‍ای‍ن‍ی‌، ک‍اف‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍ت‍ش‍م‌، ق‍رن‌ ۱، ۰ق‌، .
‏عنوان و نام پدیدآور : رسایل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی / مصحح محمدباقر حجتی.
‏وضعیت ویراست : ویراست ۲ .
‏مشخصات نشر : نهران : انتشارات علمی و فرهنگی‏‫ ، ۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫چهل و شش ، ۱۵۳ ص.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫‭978-600-121-207-9‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،‏‫ ۱۳۱۱ - ‏‏‏‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۸‏‫‬‭‏‫‭/ق۲ر۵ ۱۳۸۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۱‎۱‎۶‎۵‎۷


 

‏سرشناسه : ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍دآب‍ادی‌، ۱۲۵۴؟ - ق‌۱۳۱۴
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ائ‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ال‍ع‍رف‍ان‌/ س‍ی‍د ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ الاف‍غ‍ان‍ی‌؛ اع‍داد و ت‍ق‍دی‍م‌ ه‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۱۷ق‌. = ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (الاث‍ار ال‍ک‍ام‍ل‍ه‌۲)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۳/۷/ج۸‏‫‬‭ر۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۷۲۲


 

‏سرشناسه : ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍دآب‍ادی‌، ۱۲۵۴؟ - ق‌۱۳۱۴
‏عنوان و نام پدیدآور : رس‍ائ‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ال‍ع‍رف‍ان‌/ ال‍س‍ی‍د ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ الاف‍غ‍ان‍ی‌؛ اع‍داد و ت‍ق‍دی‍م‌ ه‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌
‏وضعیت ویراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : طه‍ران‌ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ت‍ق‍ری‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌.
ق‍م‌: م‍رک‍ز ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۲۱۶] ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (الاث‍ار ال‍ک‍ام‍ل‍ه‌۲)
‏شابک : ۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۳/۷/ج۸‏‫‬‭ر۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۸۶۵۸


 

‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ق‌۵۸۷
‏عنوان قراردادی : [رش‍ف‌ ال‍ن‍ص‍ائ‍ح‌ الای‍م‍ان‍ی‍ه‌ و ک‍ش‍ف‌ ال‍ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍ی‍ون‍ان‍ی‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : رش‍ف‌ ال‍ن‍ص‍ائ‍ح‌ الای‍م‍ان‍ی‍ه‌ و ک‍ش‍ف‌ ال‍ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍ی‍ون‍ان‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ س‍ه‍روردی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ج‍م‍ال‌ب‍ن‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ی‍زدی‌؛ ب‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد، ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ۵۲۲ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۷۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و روی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ی‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۸۹ق‌. م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۳۲۹ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ۳۸۲BP‭/س‌۹ر۵
‏رده بندی دیویی : س‌۸۴۸‭/ت‌ف‌ ۱۳۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۵۸۸


 

‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ره‌ ع‍ش‍ق‌: ن‍ام‍ه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رض‍وان‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌؛ خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ ن‍اص‍ر ج‍واه‍رپ‍ور.
‏وضعیت ویراست : [ویراست ۲].
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫، ۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‬‭‎964-335-080-0‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰ ریال : چاپ ششم‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ نهم‬: ‏‫‬‭978-964-335-080-2
‏یادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌ : ۱۳۷۸.‬
‏یادداشت : ‏‫چاپ نهم : ۱۳۸۵.‬
‏موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‫۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نامه‌ها
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ج‍واه‍رپ‍ور، ن‍اص‍ر ، خوشنویس
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۴‏‫‬‭/ر۹۲ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۵۹۹


 

‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ق‌۱۴۸ - ۸۰
‏عنوان قراردادی : [م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ی‍ک‍ص‍د م‍وض‍وع‌ ع‍رف‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ادی‌، اخ‍لاق‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ب‍وغ‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۲
‏شابک : ‎964-6167-58-6‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6167-58-6‬۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۱ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۸۳۹


 

‏سرشناسه : ب‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌، - ۱۲۹۱
‏عنوان و نام پدیدآور : زن‍دان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در ح‍دی‍ث‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۳
‏شابک : ‎964-325-068-7‬۲۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌" اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : م‍ن‍طق‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BR۴۱۵‭/ب‌۹۳ز۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۰۶۴۵


 

‏سرشناسه : اف‍راس‍ی‍اب‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور : زی‍ب‍اپ‍رس‍ت‍ی‌ در ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اف‍راس‍ی‍اب‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طه‍وری‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۵۰۹] ص‌
‏شابک : ‎964-6414-26-5‬۳۷۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6414-26-5‬۳۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۰۹ - ۴۹۱]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
‏موضوع : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ع‍ارف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶/۹‭/‮ال‍ف‌‬۷ز۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۲۵۷۳


 

‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۹ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍اح‍ت‌ رب‍وب‍ی‌: ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌(ره‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : [۲۱۳] ص‌
‏شابک : ‎964-90690-7-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90690-7-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۳]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۸ق‌. رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۸ق‌. رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳/۲‏‫‬‭/آ۸ر۵۰۴۲۲۷ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۶۹۱۹


 

‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، - ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍اح‍ت‌ رب‍وب‍ی‌: ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۲۵۶] ص‌
‏شابک : ‎964-360-845-x‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ه‌، ۱۳۷۸
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۶ - ۲۵۵]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
‏شناسه افزوده : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۷۸۲ - ۷۲۰؟ق‌. رس‍ال‍ه‌ ن‍ق‍د ال‍ن‍ق‍ود ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍وج‍ود. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/آ۸ر۵۰۴۲۲۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۴۵۹


 

‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۳۹-۶۳۲ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : ستایش و نیایش(پنج رساله از شیخ اشراق)/شهای الدین یحیی سهروردی ؛ تحقیق و تصحیح محمد ملکی(جلال الدین).
‏مشخصات نشر : قم: نشر ادیان‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۱ص.‬‏‫؛‏‫۲۱/۵×۱۴/۵‬س.م‬‬
‏شابک : ‏‫‭‫‭978-964-290-81-96
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های عرفانی -- قرن ۶ق.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷۲۴‏‫‬‭۱۳۸۸.
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۶‎۵‎۷‎۲‎۳


 

‏سرشناسه : شوشی‌نسب، عبدالحسین، ۱۳۳۰ -
‏عنوان و نام پدیدآور : سخن دل/مولف عبدالحسن شوشی‌نسب؛ به اهتمام محمدحسین حکمت‌فر.
‏مشخصات نشر : دزفول: دارالمومنین‏‫، ۱۳۸۷ .‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۸ ص.‬: مصور(رنگی).
‏شابک : ‏‫‫‬‭978-600-5161-02-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی : ‏‫‬‭Abdol Hassan shoushi Nasab words of heart
‏موضوع : اخلاق اسلامی .
‏موضوع : عرفان -- کلمات قصار .
‏شناسه افزوده : حکمت‌فر، محمدحسین، ۱۳۳۲ - ، مقدمه‌نویس.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۸‏‫‬‭ش۹س۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۲‎۰‎۸‎۷‎۸


 

‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍رگ‍ذش‍ت‌ ه‍ن‍ر در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌/ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، - ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-5866-17-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-5866-17-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-5866-17-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-5866-17-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-5866-18-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎architecture and music‬)‎Hassan Bolkhari: the history of art in Islamic civilization ‬.
‏یادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳): ۲۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ .--
‏موضوع : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ و ه‍ن‍ر
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
‏رده بندی کنگره : N۶۲۶۰‭/ب‌۷۶س‌۴
‏رده بندی دیویی : ۷۰۹/۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۲۹۷


 

‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : سرگذشت هنر در تمدن اسلامی( موسیقی و معماری)/ حسن بلخاری؛ [ برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
‏وضعیت ویراست : [ ویراست ۲]
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫،۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۴ ص.
‏شابک : ‏‫‭978-964-506-769-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : چاپ قبلی: ح‍س‍ن‌ اف‍را، ۱۳۸۲.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : هنر اسلامی
‏موضوع : Art, Islamic
‏موضوع : تمدن اسلامی
‏موضوع : عرفان و هنر
‏موضوع : معماری اسلامی
‏موضوع : اسلام و موسیقی
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭N۶۲۶۰‏‫‭/ب۷۶س۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۰۹/۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۱‎۰‎۸‎۳


 

‏سرشناسه : ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍روش‌ ه‍دای‍ت‌/ ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ح‍اف‍ظ ن‍وی‍ن‌، ۱۳.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌: ۱۳۷۲
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۳۷۰
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: س‍روش‌ ه‍دای‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا و م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ح‍ق‌ ....
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : س‍روش‌ ه‍دای‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا و م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ح‍ق‌ ....
‏عنوان دیگر : س‍روش‌ ه‍دای‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا و م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ح‍ق‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۶/۲‭/ش‌۹س‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۷۲۴


 

‏سرشناسه : ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍روش‌ ه‍دای‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا، م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ از: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌"ره‌"، س‍ی‍دب‍ن‌ طاوس‌، ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ .../ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۱۵
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Soroush - e - hedayat‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۶/۲‭/ش‌۹س‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۴۴۹۴


 

‏سرشناسه : ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ف‍ر ع‍ش‍ق‌: س‍ی‍ری‌ گ‍ذرا ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ف‍ک‍ر ب‍رت‍ر، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۶ ص‌.ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6979-00-9‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6979-00-9‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : س‍ی‍ری‌ گ‍ذرا ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۵۷۷‭/ق‌۲۵س‌۷
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۱۳۱۲


 

‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق.
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : سلوک عارفان: مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه: از کلمات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام/ ترجمه م. سحاب.
‏مشخصات نشر : قم: موسسه توسعه فرهنگ قرآنی، ‏‫۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۰ ص.‬؛ ‏‫۱۴×۲۱ س‌م.‬
‏شابک : 978-964-8800-12-8۲۵۰۰۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : سحاب، مهدی، ۱۳۳۷ - ، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۴۸‭‏‫‭/ج‌۷م‌۶۰۴۱ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷‭/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۲‎۸‎۴‎۴‎۳


 

‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌.
‏عنوان قراردادی : الحقائق فی محاسن‌الاخلاق. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : سلوک فیض: ترجمه کامل رساله الحقائق علامه فیض کاشانی/تالیف محسن فیض‌کاشانی ؛ ترجمه و تحقیق رضا جلیلی.
‏مشخصات نشر : قم: مستجار‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۲۴ص.‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ریال‬‏‫‭978-600-91357-4-5‬
‏یادداشت : فارسی-عربی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیر‌نویس.
‏عنوان دیگر : ترجمه کامل رساله الحقائق علامه فیض کاشانی.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : تصوف
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : جلیلی، رضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۶۵‏‫‬‮‭/ف۹ح۷۰۴۱۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۵‎۹‎۵‎۰‎۲


 

‏سرشناسه : گ‍ل‍ی‌زواره‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : سلوکی ملکوتی/ غلامرضا گلی‌زواره.
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: الذاکرین‬‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‏‫:‏ ‫‬‭978-964-2933-00-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا)
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Gholamreza goli zavareh. behavior heavenly....‬
‏یادداشت : عنوان روی جلد: سلوکی ملکوتی: اخلاق و عرفان در سیر و اندیشه امام خمینی (ره).
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان روی جلد : سلوکی ملکوتی: اخلاق و عرفان در سیر و اندیشه امام خمینی (ره).
‏موضوع : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- سرگذشتنامه
‏موضوع : خمینی ، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان.
‏موضوع : خودسازی (اسلام)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۱۵۷۶‏‫‬‭/گ۸س۸ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۳‎۴‎۳‎۱‎۲


 

‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، - ۱۳۰۸
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار، ی‍ا، گ‍زارش‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آل‍م‍ان‌، اردن‌، ام‍ری‍ک‍ا... ۱۳۶۰ - ۱۳۷۰/ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ،۵۳۲‎14‬ص‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ دان‍ش‌ ای‍ران‍ی‌؛ ۵۱. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ و م‍ق‍الات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌/ زی‍رن‍ظر م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌)
‏شابک : ‎964-552-17-6‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-552-17-6‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍زارش‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (۱۳۶۰ - ۱۳۷۰): س‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۲ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‎Mehdi, Mohaghegh. Sevomin bist guftar‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آل‍م‍ان‌، اردن‌، آم‍ری‍ک‍ا... ۱۳۶۰ - ۱۳۷۰
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (۱۳۶۰ - ۱۳۷۰): س‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۸ - -- س‍ف‍ره‍ا
‏موضوع : اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DS۳۶/۸۶‭/م‌۳گ‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۴۲۰


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۳۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۱۷۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۱ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۶۱.‬
‏یادداشت : ‏‫چاپ پنجم : ۱۳۷۱.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۷] - ۲۱۴.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.
‏موضوع : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : آرام، احمد، ‏‫۱۳۳۲ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۱۴۸۵‏‫‭/س۹ ۱۳۷۱‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۰‎۵‎۹‎۲‎۳


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌،امیرکبیر‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۳۹ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۸۵ ریال(چاپ دوم)‭‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال(چاپ هفتم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۱ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ‏‫چاپ دوم : ۱۳۵۲.
‏یادداشت : ‏‫چاپ پنجم : ۱۳۷۱.‬
‏یادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۷] - ۲۱۴.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.
‏موضوع : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : آرام، احمد، ‏‫۱۳۳۲ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۱۴۸۵‏‫‭/س۹ ۱۳۷۱‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۸۰۲


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲ -
Nasr, Seyyed Hossein
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ / ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر ؛ م‍ت‍رج‍م‌ اح‍م‍د آرام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ‏‫، ۱۳۸۲.‭‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫چ‍ه‍ارده‌ ، ‌ ۱۹۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭964-445-371-9‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬‬‏‫ ‏‫:‏‫ چاپ هشتم‬‬‬‏‫ ‏‫: ‭ ‫‬‭978-964-445-371-7 ‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Three Muslim sages, c1976‮.‬
‏یادداشت : چاپ دوم و پنجم : ۱۳۸۵.
‏یادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۸۷.
‏یادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ۴۲۸ق.‏
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : آرام‌، اح‍م‍د،‏‫۱۳۴۵ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۱۴۸۵‭‬ ‭/س۹‏‫‭ ۱۳۸۲‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۲-۳۷۱‬


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲ -
Nasr, Seyyed Hossein
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌: فرانکلین‏‫، ۱۳۶۱، ۱۳۵۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏[ح‌]، ۲۳۹ ص.
‏شابک : ‏‫۱۷۰ری‍ال‌‬
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌ ب‍ار در س‍ال‌ ۱۳۴۵ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌ و ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ در ت‍ب‍ری‍ز ب‍چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : چاپ سوم:۱۳۵۴.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ۴۲۸ق.‏
‏موضوع : Avicenna
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹ - ۵۸۷ق.
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۵۶۰ - ‏۶۳۸ق.‬اب‍ن‌ال‍ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ق.
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : آرام‌، اح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۱ - ‏۱۳۷۷ .‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۱۴۸۵‭/س‌۹ ۱۳۵۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۱/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۴۳۰


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ اح‍م‍د آرام‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۹
‏شابک : ‎964-445-371-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳۷۰
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ق‌۵۸۷ - ۵۴۹
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۶۳۸ - ۵۶۰
‏شناسه افزوده : آرام‌، اح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BBR۱۴۸۵‭/س‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۴۰۳


 

‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ق‌۵۸۷
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ از ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌: الال‍واح‌ ال‍ع‍م‍ادی‍ه‌، ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ت‍ص‍وف‌، ال‍ل‍م‍ح‍ات‌/ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ س‍ه‍روردی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : اس‍لام‌آب‍ادم‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌: لاه‍ورم‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۹۸۴م‌ = ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ل‌ و چ‍ه‍ار، ص‌ ۲۰۴
‏فروست : (م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌۷۵)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۶روپ‍ی‍ه‌پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎... Suhrawardi. Three treatises‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. چ‍ه‍ل‌ و س‍ه‌ - چ‍ه‍ل‌ و چ‍ه‍ار
‏عنوان دیگر : الال‍واح‌ ال‍ع‍م‍ادی‍ه‌
‏عنوان دیگر : ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ت‍ص‍وف‌
‏عنوان دیگر : ال‍ل‍م‍ح‍ات‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱‭س‌۸۴۸س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۸۸۳


 

‏سرشناسه : ام‍ی‍د، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۵-
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ایرانی: ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌، م‍لاص‍درا، ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍س‍ع‍ود ام‍ی‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۹۸ ص.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۷۰۰۰ ریال‏‫‭‭‎964-7472-60-9:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌، م‍لاص‍درا، ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ح‍ب‍ش‌، ‌۵۴۹ - ۵۸۷ق.
‏موضوع : ص‍درال‍دی‍ن‌ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌، ‌۹۷۹ - ۱۰۵۰ق.
‏موضوع : طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ای‍ران‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۱۲‭/‮ال‍ف‌‬۸س‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۰۱۵۱


 

‏سرشناسه : م‍ظاه‍ری‌ س‍ی‍ف‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ‏‫۱۳۵۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : سیاست در دامان عرفان/ حمیدرضا مظاهری سیف.
‏مشخصات نشر : قم:‏‫ بوستان کتاب قم، ‏‫۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۴ ص.‬
‏فروست : بوستان کتاب‏‫؛ ۱۷۰۴‬.
عرفان نظری‏‫؛ ۳۱‬‏‫.فلسفه و عرفان‬‏‫؛ ۱۶۷.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‭978-964-09-0173-1‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬:چاپ دوم‏‫‭964-09-0173-3:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتاب حاضر، کتاب برگزیده جشنواره علامه حلی در سال ۱۳۸۸ است.
‏یادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: .Hamid-Reza Mazaheri-Seyf. Politics in association with mysticism.
‏یادداشت : ص. ع. به عربی: حمیدرضا مظاهری سیف. السیاسه فی احضان‌العرفان.
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۴۹] - ۱۵۲.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- عرفان
‏موضوع : عرفان و سیاست
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۶‏‫‭/م۵۶س۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۹‎۷‎۷‎۹‎۰


 

‏سرشناسه : روزبهانی، محمد
‏عنوان و نام پدیدآور : سیر سالک/نویسنده محمد روزبهانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مبین اندیشه‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج.
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال‬:دوره:‫‭978-600-5133-91-2 ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬:ج.۱:‏‫‭978-600-5133-92-9 ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال‬:ج.۲:‏‫‭978-600-5133-93-6 ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال‬‬:ج.۳‬:‫‭978-600-5133-94-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : آداب طریقت
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۹/۲‏‫‭/ر۹س۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۱‎۰‎۳‎۴‎۳


 

‏سرشناسه : کنگره سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام‏‫ ( سومین‬‏‫ : ۱۳۶۳‬‏‫ : تهران)‬
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ی‍ر عرف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ از ۱۹ ت‍ا ۲۳ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۶۳.
‏مشخصات نشر : ‏‫[ت‍ه‍ران‌]‬: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‌ ۲۸۲ ص.‬
‏فروست : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی‏‫‏‏؛ ۵۸۳.
‏شابک : ‏‫۹۰۰ری‍ال‌‬
‏موضوع : عرفان -- کنگره‌ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- کنگره‌ها
‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۷۴/۲‏‫‭/ک۹‬ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۹۳۰


 

‏سرشناسه : رودگ‍رک‍وه‍پ‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد، ‏‫۱۳۴۲ -‎
‏عنوان و نام پدیدآور : سیروسلوک درقرآن/ محمدجواد رودگر؛ تهیه کننده مرکزپژوهشهای اسلامی صداوسیما.
‏مشخصات نشر : قم: دفترعقل، ‏‫‏‏۱۳۸۸ .
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۶۴ ص.: جدول، نمودار  .
‏شابک : ‏‫‬‭978-600-5563-41-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : آداب طریقت
‏موضوع : عرفان -- جنبه‌های قرآنی
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭ BP۲۸۹/۶‏‫‬‭/ر۹س۸ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۰‎۴‎۱‎۶‎۲


 

‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌(ره‌)/ م‍ول‍ف‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ه‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۲
‏شابک : ‎964-90690-3-8‬ب‍ه‍ا:۴۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90690-3-8‬ب‍ه‍ا:۴۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۱] - ۱۶۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹. -- ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭DSR۱۵۷۴/۵‭‬ /ع۴‏‫‬‮‭س۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۳۵۶۴


 

‏سرشناسه : صادقی‌ارزگانی، محمدامین، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : سیمای اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام در عرفان امام خمینی رحمه‌الله/ محمدامین صادقی‌ارزگانی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۹۷ ص.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‏‫‬‭‭978-964-335-965-2:
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۸۷ - ۳۹۷؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره خاندان نبوت.
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). موسسه چاپ و نشر عروج.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۷۴/۵/‮ع‬۴‏‫‭س۹۵ ۱۳۸۶‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۷‎۵‎۹‎۶‎۱


 

‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌، گ‍ل‌ب‍اب‍ا، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌ = درخ‍ت‌ ه‍س‍ت‍ی‌/ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ گ‍ل‌ب‍اب‍ا س‍ع‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر طری‍ق‌ ک‍م‍ال‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۴
‏شابک : ‎964-91506-1-7‬۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91506-1-7‬۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Saidi, G. Shajarat al Kaun. Mohyi al Din Abn Arabi. The mystic D. 638, A. H‬.
‏عنوان دیگر : درخ‍ت‌ ه‍س‍ت‍ی‌
‏عنوان دیگر : ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۳۲۸ - ۵۶۰ق‌. ش‍ج‍ره‌ ال‍ک‍ون‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ش‌۳۰۴۱ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۴۲۳۸


 

‏سرشناسه : مصطفوی، حسن
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : شرح اشارات و تنبیهات (نمط سوم) در باب نفس/حسن مصطفوی.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ ص.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال ‬:‏‫‬‭978-964-7746-588
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰-۴۲۸ ق. الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : مابعدالطبیعه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰-۴۲۸ق. الاشارات و التنبیهات. شرح.
‏شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ع).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۴۱۵‏‫‬‭/م۶ش۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۸‎۲‎۰‎۰‎۴


 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۶۷۲ - ۵۹۷
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ الاش‍ارات‌ وال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌/ ل‍ل‍م‍ح‍ق‍ق‌ ن‍ص‍رال‍دی‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍س‍ن‌ زاده‌ الام‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍رال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌ ، ۱۴۲۵ق‌ = ۱۳۸۳.
‏فروست : (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۴۵. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌؛ ۹۰( ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍رال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)؛ ۶۳۲ آث‍ار اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ زاده‌ آم‍ل‍ی‌۲۱)
‏شابک : ‎964-371-747-x۴۸۰۰۰ ری‍ال‌: (ج‌. ۱): ؛ ‎964-371-748-8(دوره‌):
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‍ی‌ ب‍رک‍ت‍اب‌ "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌" اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:‎Nasir Al - Din Al Tusi. sharh [A commentary on the book] al - esharat va al - tanbihat‬.
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ن‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌، الاس‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ن‌ زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ، ۱۳۰۷ ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۵‭/ن‌۶ش‌۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۰۳۴۲


 

‏سرشناسه : مظاهری، عبدالرضا، ۱۳۴۱ - ، شارح.
‏عنوان قراردادی : فصوص‌الحکم. شرح.
تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : شرح تعلیقه آیة‌الله‌العظمی امام خمینی بر فصوص‌الحکم ابن‌عربی/تالیف عبدالرضا مظاهری.
‏مشخصات نشر : تهران: علم، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ۴۶۰ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-405-927-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتاب حاضر شرحی است بر تعلیقه امام خمینی که خود شرحی است بر فصوص‌الحکم ابن‌عربی.
‏یادداشت : ماخذ اصلی کتاب حاضر " شرح قیصری بر فصوص‌الحکم" است.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۵۸] - ۴۶۰.
‏عنوان دیگر : شرح قیصری.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸ . تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و مصباح الانس -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : ابن عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. فصوص‌الحکم -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰-۶۳۸ ق. فصوص‌الحکم. شرح.
‏شناسه افزوده : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸ . تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم و مصباح الانس. شرح.
‏شناسه افزوده : قیصری، داودبن‌محمود، -۷۵۱ ق. شرح و قیصری.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳۱۳۸۷ ‏‫‭/‮الف‬۲ف۶۰۴۲۲۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۸‎۸‎۶‎۴‎۴

‏سرشناسه : خلیل‌زاده مقدم، مریم، ‏‫۱۳۵۹ -‎
‏عنوان و نام پدیدآور : شرح جامع اصول فلسفه و عرفان اسلامی/ مولف مریم خلیل‌زاده‌مقدم.
‏مشخصات نشر : تهران: ارشد‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ریال‬‏‫: ‭‭ 978-600-115-626-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ۵۰۰
‏موضوع : دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬
‏موضوع : عرفان -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏موضوع : عرفان -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬‬
‏موضوع : آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۲۳۵۳‏‫‭/خ۸۶۶۲ش۴ ۱۳۸۹‮الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۸/۱۶۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۴‎۱‎۹‎۷‏سرشناسه : خلیل‌زاده مقدم، مریم، ‏‫۱۳۵۹ -‎
‏عنوان و نام پدیدآور : شرح جامع و نمونه سوالات اصول فلسفه و عرفان اسلامی « هنر» ( فلسفه اسلامی- هنر اسلامی)/مولف مریم خلیل‌زاده‌مقدم.
‏مشخصات نشر : تهران: ارشد، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۹۲]ص.‬؛۲۲×۲۹س‌م.
‏فروست : کارشناسی ارشد. فلسفه اسلامی/ هنر اسلامی. هنر.
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال‏‫:‏‫‭978-600-115-572-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫ کتابنامه:ص.[۱۹۱-۱۹۲].‬
‏موضوع : دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : عرفان -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬‬
‏موضوع : عرفان -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏موضوع : آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۲۳۵۳‏‫‭/خ۸۶۶۲ش۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۸/۱۶۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۷‎۵‎۸‎۶‎۲‏سرشناسه : چ‍ی‍ت‍ی‍ک‌،‏‫ وی‍ل‍ی‍ام‌ سی.‬، ‏‫۱۹۴۳ - م.‏‬
Chittick, William C.
‏عنوان قراردادی : فصوص الحکم .فارسی.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : شرح سرفصل‌های فصول‌الحکم/ نوشته ویلیام چیتیک ؛ ترجمه حسین مریدی.
‏مشخصات نشر : تهران: الهام، ‏‫‏‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۹۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۴۵۰۰۰ ریال‬:‏ ‫‬‭978-600-5077-07-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ The chapter headings of the fusus (pdf).
‏یادداشت : کتاب حاضر از چهار شرح "صدرالدین قونوی، جندی، عبدالرزاق کاشانی و داود قیصری، و نقد فصوص جامی بهره گرفته شده است.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق. . فصوص الحکم -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : م‍ری‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق . فصوص الحکم . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‏‫‬‭/‮الف‬۲ف۶۰۴۲۲۳۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۳‎۱‎۲‎۰‏سرشناسه : ت‍رک‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۸۳۵ - ۷۷۰
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ [م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌]/ ال‍ش‍ارح‌ ص‍ائ‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍رک‍ه‌؛ ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍دارف‍ر
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍ی‍دار، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (۱۲۱۰ ص‌)
‏شابک : ‎964-90800-5-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-90800-5-8‬(دوره‌) ؛ ‎964-90800-6-6‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-90800-7-4‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌.
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍دارف‍ر، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۳ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۲۲۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۷۶۲‏سرشناسه : ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ب‍ن‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، - ق‌۷۳۶
‏عنوان قراردادی : [ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ج‍ی‍د ه‍ادی‌زاده‌؛ ب‍ا اش‍راف‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۳۱
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌۲۹۳)
‏شابک : ‎964-7874-39-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳۱
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ه‍ادی‌زاده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۶ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۲۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹۰۳‏سرشناسه : ک‍م‍ال‌ خ‍وارزم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‍رن‌ ۹ق‌. ، شارح.
‏عنوان قراردادی : فصوص الحکم .فارسی.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍یی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌/ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ت‍اج‌ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج‌.در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (چ‍ه‍ل‌ و دو، ۹۲۴) ص‌.‬
‏شابک : ‎964-5996-00-7‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ریال(چاپ چهارم)‬
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق. . فصوص الحکم -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۳۲۹-، مصحح
‏شناسه افزوده : -- نقد و تفسیر
‏شناسه افزوده : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق . فصوص الحکم . شرح
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۱۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۴۷۸۰‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۷ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌ س‍ه‍روردی‌/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۵
‏شابک : ‎964-360-840-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ه‌؛ ۱۳۷۸
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌. ش‍رح‌
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : م‍ن‍ظوم‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : B
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱‭س‌۸۴۸م‌/ش‌م‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۸۵‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌ س‍ه‍روردی‌/ ب‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ [و ش‍رح‌] ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر، م‍ظف‍ر ب‍خ‍ت‍ی‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌، ۱۳۵۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ ف‍ارس‍ی‌۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر رس‍ال‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ "ف‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ال‍ع‍ش‍ق‌ ی‍ا م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌" ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌ س‍ه‍روردی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌
‏عنوان دیگر : ف‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ال‍ع‍ش‍ق‌. ش‍رح‌
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. ف‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ال‍ع‍ش‍ق‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : م‍ن‍ظوم‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. ف‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ال‍ع‍ش‍ق‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ب‍خ‍ت‍ی‍ار، م‍ظف‍ر، ۱۳۲۲ - ، ش‍ارح‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷۴۸‭/ن۶ش۴ ۱۳۵۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱‭س‌۸۴۸ف‌/ش‌ن‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۸۹۰۹‏سرشناسه : م‍ظاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۱ -
‏عنوان قراردادی : ن‍ق‍ش‌ ال‍ف‍ص‍وص‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‌ ال‍ف‍ص‍وص/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا م‍ظاه‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار زه‍را ی‍زدی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍ورش‍ی‍د ب‍اران‌ ‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۸۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭‎9789648515015 :‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‍ی‌ ب‍ر "ن‍ق‍ش‌ ال‍ع‍ص‍وص‌" اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ خ‍ود ت‍ح‍ری‍ر و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : چاپ قبلی: خورشید باران، ۱۳۸۵ (۵۰۰ص).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۷۹] - ۳۸۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌.
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ن‍ق‍ش‌ ال‍عص‍وص‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ی‍زدی‌ن‍ژاد، زه‍را، ‏‫۱۳۳۸ - ‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ن‍ق‍ش‌ ال‍عص‍وص‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‭‬ ‭‏‫‬‭‭/‮الف‬۲ن۷۲۱۷ ۱۳۸۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۸‎۶‎۲‎۷‎۹‏سرشناسه : م‍ظاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۱ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‌ ال‍ف‍ص‍وص‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ال‍ع‍رب‍ی‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا م‍ظاه‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار زه‍را ی‍زدی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍ورش‍ی‍د ب‍اران‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۰۰
‏شابک : ‎964-8515-01-8
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‍ی‌ ب‍ر "ن‍ق‍ش‌ ال‍ع‍ص‍وص‌" اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ خ‍ود ت‍ح‍ری‍ر و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰۲ - ۳۹۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍ش‌ ال‍ف‍ص‍وص‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ن‍ق‍ش‌ ال‍ع‍ف‍ص‍وص‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ن‍ق‍ش‌ ال‍ع‍ف‍ص‍وص‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ی‍زدی‌ن‍ژاد، زه‍را، ۱۳۳۸ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‌ال‍ف‌‬۲ن‌۷۲۱۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۵۱۴۶‏سرشناسه : ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌م‍ح‍م‍ود،‏‫ ۱۳۰۴ - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : شرحی بر دستور سیر و سلوک امام خمینی قدس‌سره/ اثر کریم‌‌‌محمود حقیقی.
‏مشخصات نشر : قم: حضور‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-964-8732-99-3 :
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
‏یادداشت : بالای عنوان: این ره این زاد راه... و این منزل!.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : این ره این زاد راه... و این منزل!.
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره خودسازی (اسلام)
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : خودسازی (اسلام)
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭ /ع۴‮‬‏‫‬‭ش۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۲‎۴‎۶‎۵‎۷‏سرشناسه : ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ع‍لاآ
‏عنوان قراردادی : فصوص الحکم .فارسی.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌: ش‍رح‌ و ن‍ق‍د ان‍دی‍ش‍ه‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ اب‍وال‍ع‍لاء ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ال‍ه‍ام‌‬‏‫، ۱۳۸۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۶۸ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-6071-59-7 : ‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬‬
‏یادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏موضوع : ابن‌عربی، محمدبن‌علی، ۵۶۰ - ۶۳۸ق. . فصوص الحکم -- نقد و تفسیر
‏موضوع : Ibn al - Arabi, 1165 - 1240 . Fosus al- hekam -- Criticism and interpretation
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ح‍ک‍م‍ت‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۴ - ‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۳‏‫‭‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۶ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۷۲۹۸‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق.
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : شرق بی‌غروب: یکصد موضوع اخلاقی، عرفانی، سلوکی ترجمه مصباح‌الشریعه منسوب به امام صادق علیه‌السلام/ ترجمه علی‌اکبر صداقت.
‏مشخصات نشر : قم: رازبان‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۰ ص.‬؛ ‏‫‎۲۱/۵×۱۱/۵ س‌م
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬ ‏‫‬‭978-964-8483-30-7 :
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ص‍داق‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۸‏‫‬‭/ج۷م۶۰۴۱ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۳‎۹‎۲‎۱‎۰‏سرشناسه : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۴ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ص‍ن‍ع‌ و اب‍داع‌: ش‍رح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ ن‍م‍ط پ‍ن‍ج‍م‌ از ک‍ت‍اب‌: "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌"/ اب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا؛ [ش‍ارح‌] اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌، ۳۰۹ ص‌.ن‍م‍ودار
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۴۷۹)
‏شابک : ‎964-03-4320-x‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ‎A. Beheshti: material‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۰۷] - ۳۰۹
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ ن‍م‍ط پ‍ن‍ج‍م‌ از ک‍ت‍اب‌: "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌"
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ک‍لام‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۵‭/ب‌۹ص‌۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۰۷۵۱‏سرشناسه : غ‍رم‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍ص‍وف‍ی‌ و الاخ‍ر دراس‍ات‌ ن‍ق‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌ ال‍م‍ق‍ارن‌/ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ال‍غ‍ری‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ۱۹م‌. = ۱۴ق‌. = ۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ‎ 191‬ص‌
‏فروست : (م‍ک‍ت‍ب‍ة ال‍ف‍ل‍س‍ف‍ی‍ه‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.‎188 - 184‬؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ف‍رق‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۸‭/غ‌۴ص‌۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۱۸۳۲‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏عنوان قراردادی : ره‌ ع‍ش‍ق‌: ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌....
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍م‍ظاه‍ر ال‍رح‍م‍ان‍ی‍ه‌: رس‍ائ‍ل‌الام‍ام‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)ال‍ع‍رف‍ان‍ی‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر ت‍راث‌الام‍ام‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ال‍ش‍وون‌ال‍دول‍ی‍ه‌‏‫‏‏، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۱۰۱ص.
‏شابک : ‎964-335-218-8‬ ؛ ‏‫‏‏۲۸۰۰ریال ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال(چاپ دوم)‏‬
‏یادداشت : عربی.
‏یادداشت : چاپ اول: ۱۹۹۵م=۱۳۷۴.
‏یادداشت : چاپ دوم:۱۴۲۹ق.=[۱۳۸۷].
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : رس‍ائ‍ل‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) ال‍ع‍رف‍ان‍ی‍ه‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹. -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹. -- م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ -- ع‍رف‍ان‌.
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). امور بین الملل
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۴‏‫‭/ر۹۲۰۴۳ ۱۳۷۸‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۲۴۰۵‏سرشناسه : رم‍ض‍ان‍ی‌گ‍ی‍لان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۴۲ -
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍ارف‍ان‍ه‌ه‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌، م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ پ‍وی‍ا از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌/ رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌گ‍ی‍لان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ‏‫، ‏۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۱۵ ص.
‏فروست : مجموعه مقالات؛ ۲.‏‫‭Articles 2
‏شابک : ‏‫‏۱۷۰۰۰ ریال: ‏‫‭‎964-93950-9-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Reza Ramezani. the gnostics.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۰۷ - ۲۰۸].
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ پ‍وی‍ا از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌س‍ره‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : ش‍ن‍اخ‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۵۷۴/۵‭‬ /ع۴‏‫‬‮‭ع۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۵۰۹‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : عرفان اسلامی / مولف حسین انصاریان ؛ ویرایش و تحقیق محسن فیض پور ،محمدجواد صابریان.
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: دارالعرفان‬‏‫، ۱۳۸۶.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : مجموعه آثار‏‫؛ ۳۱‬‬‏‫، ۳۲‬‬‏‫، ۳۶‬‬‏‫، ۳۷‬‬‏‫، ۳۸‬‬‏‫، ۴۰.‬‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: دوره‬‬‏‫‬‭978-964-96392-9-1 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫ : ‏‫‬‭978-964-96392-7-7‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-96392-6-0‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۳‬‏‫‭978-964-96392-8-4 :‬ ؛ ‏‫ج.۷‬‏‫: ‏‫‬‭‬‭978-964-2939-03-9-7‬ ؛ ‏‫ج.۸‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-2939-04-6‬ ؛ ‏‫ج.۹‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-2939-05-3‬ ؛ ‏‫: ج.۱۱‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-2939-07-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم است.
‏یادداشت : ج.۱، ۳ ، ۷ -۹ و ۱۱ (چاپ اول: زمستان ۱۳۸۶).
‏یادداشت : عنوان روی جلد: عرفان اسلامی شرح مصباح الشریعه.
‏عنوان روی جلد : عرفان اسلامی شرح مصباح الشریعه.
‏موضوع : جع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : فیض‌پور، محسن، ‏‫۱۳۵۳ -‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : صابریان، محمدجواد، ویراستار
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۴۸‏‫‬‭ /ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۱۸۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۸‎۲‎۵‎۶‎۰‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
‏عنوان قراردادی : م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌‏‫‏، ۱۳۶۶ -
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫‏۸۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌
‏یادداشت : ج‍ل‍د اول‌، چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌، ۱۳۶۶
‏یادداشت : ج‍ل‍د دوم‌، چ‍اپ‌ س‍وم‌،۱۳۶۶
‏یادداشت : ج.۲و ۳ و ۴ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۶۶)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌،۸۰- ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌.
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲ق.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌،۸۰- ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۲ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۲۹۸‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان قراردادی : م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍راب‌‏‫‏، ۱۳۶۳ -
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫‏۶۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ج‌. ۱. ص‌. ۳۵۳ - ۳۵۴.
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌،۸۰- ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ‌۲ق.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۰- ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۲۴۸‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۲ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۵۴۲‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان قراردادی : م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ال‍م‍ه‍دی‌‏‫‏، ۱۳۶۲ -
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ‏‫‏۷۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ج‌. ۱. [۳۲۷] - ۳۳۱.
‏موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۰- ۱۴۸ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌‌۲ق.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌،۸۰- ۱۴۸ق‌. ، م‍ص‍ب‍اح‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۲۴۸‏‫‭‭/ج‌۷م‌۶۰۴۲۲۲ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۱۹۲۳‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۳
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌.
م‍ش‍ه‍د: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍رف‍ان‌، ؟۱۳۶۳.
‏شابک : ب‍ه‍ا:؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۱۴۸ - ۸۰ق‌. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۴۸‏‫‭/ج۷م۶۰۴۲۲۲ ۱۳۶۳‮الف
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۷۰۸‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏
‏عنوان قراردادی : مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه .شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ص‍ب‍اح‌‌ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌‌ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ [ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د(ع‌)]/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌.
‏وضعیت ویراست : [وی‍راست ؟].
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: ح‍ج‍ت‌‏‫، ۱۳۷۱‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏یادداشت : ج‌. ۹ و ۱۰(چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۱).
‏موضوع : جع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : احادیث اخلاقی --‏‫ قرن ۲ ق.‬
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫، ۸۳ ‏- ۱۴۸ق . مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۸‏‫‬‭/ج۷م۶۰۴۲۲۲ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۹۱۲‏سرشناسه : م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، - ۱۹۴۵
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍ع‍رف‍ان‌ الاس‍لام‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ات‌ ال‍ب‍ش‍ر و ب‍ص‍ائ‍ر ال‍وح‍ی‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ال‍م‍درس‍ی‌
‏مشخصات نشر : ال‍م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۰۵ق‌. = ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۲۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰ری‍الا ؛ ب‍ه‍ا:۴۰ری‍الا
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶‭/م‌۴ع‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۵۳۸۳‏سرشناسه : م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۹۴۵- م.
.‎Mudarrisi, Muhammad Taqi‬
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍ع‍رف‍ان‌‌الاس‍لام‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ات‌‌ال‍ب‍ش‍ر و ب‍ص‍ائ‍ر‌ال‍وح‍ی‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : دان‍ش‍وران‌ م‍ع‍اص‍ر ، ۱۴۲۶ق‌.= ۲۰۰۵م‌. = ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۷۲ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭‎9649585540
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ال‍م‍رک‍ز‌ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌‌الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۰۵ق‌. = ۱۳۶۴.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶‭/م‌۴ع‌۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۸۴۳۰‏سرشناسه : همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام‌خمینی(ره)(۱۹۹۹-۱۳۷۸: بیروت)
‏عنوان و نام پدیدآور : عرفان در اندیشهء امام‌ خمینی(س) : مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام‌خمینی(س)، ۲۶خرداد۱۳۷۸-سوم ربیع‌الاول ۱۴۲۰، بیروت-لبنان/به کوشش علی داستانی‌بیرکی ؛ ترجمه مهدی سرحدی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫د،۱۸۷ ص‏‬.
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ریال‏‬‏‫:978-964-335-519-7‏‬ ؛ ‏‫‬‭964-335-519-5‏‬
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام‌ خمینی(س)، ۲۶خرداد۱۳۷۸-سوم ربیع‌الاول ۱۴۲۰، بیروت-لبنان.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری‌اسلامی‌ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸-- نظریه درباره عرفان-- کنگره‌ها.
‏موضوع : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری‌اسلامی‌ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸-- پیامها و سخنرانی‌ها-- کنگره‌ها.
‏موضوع : عرفان-- کنگره‌ها.
‏شناسه افزوده : داستانی‌بیرکی، علی ،گردآورنده
‏شناسه افزوده : سرحدی، مهدی ، مترجم.
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۵۷۷‏‫‬‮‭/ه۷۸ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۷‎۰‎۶‎۳‏سرشناسه : ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) (۱۹۹۹ = ۱۳۷۸: ب‍ی‍روت‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و روی‍داده‍ای‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) ۲۶ خ‍رداد ۱۳۷۸ - س‍وم‌ رب‍ی‍ع‌ الاول‌ ۱۴۲۰ ب‍ی‍روت‌ - ل‍ب‍ن‍ان‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ب‍ی‍رک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ س‍رح‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌): س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ۱۰، ‌ ۱۸۹ص.
‏شابک : ۷۲۰۰ری‍ال‌‏‫:‭‬ ‎964-335-519-5‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏شناسه افزوده : داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : س‍رح‍دی‌، م‍ه‍دی‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
‏شناسه افزوده : س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۵۷۶/۲‏‫‭‭/ه‍۷۶ ۱۳۷۸‮ الف
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۸۰‏سرشناسه : م‍م‍دوح‍ی‌، ح‍س‍ن‌‏‫، -۱۳۱۸‬
‏عنوان قراردادی : م‍ص‍ب‍اح‌‌‌ال‍ه‍دای‍ة‌ ال‍ی‌ ال‍خ‍لاف‍ة و ال‍ولای‍ة. شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : عرفان در منظر وحی و برهان : شرح کتاب مصباح‌الهدایه امام خمینی (س)/حسن ممدوحی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ۵۹۳ ص.
‏شابک : ‏‫‏۹۵۰۰۰ ریال:‏‫‭978-964-212-136-6‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظریه درباره عرفان
‏موضوع : ‏‫خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ ‏‬. م‍ص‍ب‍اح‌‌‌ال‍ه‍دای‍ة‌ ال‍ی‌ ال‍خ‍لاف‍ة و ال‍ولای‍ة -- نقد و تفسیر
‏موضوع : ولایت
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : نبوت
‏شناسه افزوده : ‏‫خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ ‏‬. م‍ص‍ب‍اح‌‌‌ال‍ه‍دای‍ة‌ ال‍ی‌ ال‍خ‍لاف‍ة و ال‍ولای‍ة. شرح
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). موسسه چاپ و نشر عروج
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۱۵۷۴/۵/ع۴‬‭م۵۶۰۸۴ ۱۳۸۹‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۰۸۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۷‎۱‎۲‎۸‎۸‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‌زن‍ج‍ان‍ی‌اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : عرفان شیعی به روایت سیدحیدر آملی/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌زن‍ج‍ان‍ی‌اص‍ل‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۸۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۳۰۰۰ ریال‬‏‫ : 9644236254‬‬ ؛ ‏‫ چاپ دوم‬‏‫ : 9789644236259‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶ ( فیپا ).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۸ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌.
‏شناسه افزوده : موسسه اطلاعات.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۸۳/۲‭‮‬‏‫‭/ک۴ع۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۸۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۸۵۵۸
‏سرشناسه : خ‍ش‍ام‍ن‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۷-
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ت‍ق‍رب‌ ب‍ه‌ ذات‌ م‍ق‍دس‌ پ‍روردگ‍ار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍رام‌ خ‍ش‍ام‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۶۶ص.
‏فروست : نوید شیراز؛ ۱۱۲۸
‏شابک : ‏‫‏۳۶۰۰۰ریال: ‏‫‬‭‎9643583848
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : عنوان روی جلد: کیمیای عرفان: عرفان عملی و تقرب به ذات مقدس پروردگار
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[۳۶۵] - ۳۶۶.
‏عنوان دیگر : کیمیای عرفان
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۸۴/۵‭/خ‌۵ع‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۵۶۷۷‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۰۷
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌/ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ش‍ر ال‍ف‌. لام‌. م‍ی‍م‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۹
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۱۰ رس‍ال‍ه‌۲)
‏شابک : ‎964-93307-1-2‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-93307-1-2‬۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۴/۵‭/ح‌۵ع‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۶۴۷‏سرشناسه : ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ و ح‍م‍اس‍ه‌/ ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اآ، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : [۲۷۰] ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : "ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‌ دوازده‌ گ‍ف‍ت‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ازده‌ گ‍ف‍ت‍ار آن‌ در م‍راس‍م‌ ع‍اش‍ورای‌ ۶۸ - ۶۹ ای‍راد ش‍د و دوازده‍م‍ی‍ن‌ آن‌ در گ‍رام‍ی‍داش‍ت‌ رح‍ل‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍د"
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ه‍ادت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- ش‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
‏رده بندی کنگره : BP۱۰/۵‭/ج‌۹ع‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۷۵۵‏سرشناسه : ص‍ف‍وی‌، س‍ل‍م‍ان‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ س‍ل‍م‍ان‌ ص‍ف‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۴۴
‏شابک : ‎964-471-083-5‬ب‍ه‍ا:۹۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Salman Safavi. mysticism and philosphy‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۳۸۶‏‫‭/ص۷ع۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۳۷۸۲‏سرشناسه : نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - ، گردآورنده و شارح.
‏عنوان قراردادی : الاشارات و التنبیهات. برگزیده. شرح.
‏عنوان و نام پدیدآور : عرفان و مقامات: شرح و تفسیر و نقد دو نمط نهم و دهم کتاب "الاشارات و التنبیهات"/محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : قم: ظهورشفق، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۹ ص.
‏شابک : :‏‫‭964-2807-03-3
‏یادداشت : فی‍پا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۱۹؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ابن سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸. الاشارات و التنبیهات -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : مابعدالطبیعه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸. الاشارات و التنبیهات. برگزیده. شرح.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۴۱۳ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۵-۳۷۳۲۱‏سرشناسه : طال‍ب‍ی‌، زه‍را، - ۱۳۴۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍رف‌ س‍ت‍ی‍زی‌ ع‍ارف‍ان‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در آرای‌ م‍ول‍وی‌ و ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ زه‍را طال‍ب‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۱۵
‏شابک : ‎964-7986-27-0۲۲۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۱۵ - ۳۱۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲ - ۶۰۴ق‌.-- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۳۰۷‭/ع‌۴ط۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۲۵۶۵‏عنوان و نام پدیدآور : عقل و الهام در اسلام : جشن نامه هرمان لندولت ؛ زیرنظر حسین نصر، الیورلیمن. ؛ ویراستار [تاد لاوسن].
‏مشخصات نشر : تهران: حکمت، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج.
‏شابک : ‏‫‫(ج. ۱)‬‬‏‫:‏‫‬‭978-964-8713-43-5‬ ؛ ‏‫‫(ج. ۲)‬‏‫:‏‫‬‭978-964-871345-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : عنوان اصلی: Reason and inspiration in islam: theolog, philosophy and mysticism in muslim thought : essays in honour of Herman landolt, 2005
‏موضوع : عرفان .
‏موضوع : فلسفه اسلامی .
‏شناسه افزوده : نصر، حسین، ۱۳۱۲ - Nasr, Seyyed Hossein مصحح
‏شناسه افزوده : لیمن، الیور، ۱۹۵۰- م. Leamon, Oliver مصحح
‏شناسه افزوده : لاوسن، تادLawson, Todd ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶‏‫‬‭/ع۷۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۵۰۰۳۸‏سرشناسه : رض‍وی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۱ -
‏عنوان و نام پدیدآور : عقل و حدیث : سرچشمه‌های معرفت و فرهنگ در ایران و اسلام / مسعود رضوی.
‏مشخصات نشر : تهران : ‏‫علم‬‏‫ ، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۸ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-405-964-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : مکتب تفکیک
‏موضوع : Tafkik school*
‏موضوع : حدیث
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : عرفان و فلسفه
‏موضوع : عرفان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BBR۵۵/م۷۷‏‏‫‬‮‭ر۶ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۲‎۷‎۱‎۶‎۷‏سرشناسه : س‍ی‍دب‍ی‍گ‍ل‍و، ب‍ه‍زاد، - ۱۳۵۶
‏عنوان و نام پدیدآور : ع‍ق‍ل‌ و ع‍ش‍ق‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ه‍زاد س‍ی‍د ب‍ی‍گ‍ل‍و
‏مشخصات نشر : اروم‍ی‍ه‌ : ب‍ه‍زادس‍ی‍د ب‍ی‍گ‍ل‍و، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۲
‏شابک : ‎964-06-3577-4
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍ق‍ل‌
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ع‍ق‍ل‌ (اس‍لام‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۵۵/ع۷‭س‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۵۹۹۰‏سرشناسه : صحافیان، مهدی، ‏‫۱۳۴۹‎‏‬-
‏عنوان و نام پدیدآور : عقل یا عشق؟ ( آشتی یا جدایی ) / مهدی صحافیان.
‏مشخصات نشر : مشهد: ارسلان‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : 978-600-5420-21-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : عقل
‏موضوع : ‏‫عشق (عرفان)‬
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۷۴۵‭‬ ‭/ع۷‏‫‭ص۳ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۱/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۸‎۲‎۱‎۴‎۸‏سرشناسه : ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۴ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : غ‍ای‍ات‌ و م‍ب‍ادی‌: ش‍رح‌ ن‍م‍ط ش‍ش‍م‌ از ک‍ت‍اب‌ "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ش‍ب‍ی‍ه‍ات‌" ش‍ی‍خ‌ ال‍رئ‍ی‍س‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۲۸
‏فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۱۵۷)
‏شابک : ‎964-371-501-9‬۲۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:‎Ghayat va mabadi the ends and principles in the islamic philosophy‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ ن‍م‍ط ش‍ش‍م‌ از ک‍ت‍اب‌ "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ "
‏موضوع : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ف‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : م‍اب‍ع‍د ال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)
‏رده بندی کنگره : BBR۴۱۵‭/ب‌۹غ‌۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۷۳۰‏سرشناسه : ک‍اک‍ائ‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۳۳۶ -‏
‏عنوان قراردادی : منازل السائرین و مقامات العارفین.فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : غیاث‌الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان: منازل السائرین و مقامات العارفین./ تصحیح و شرح قاسم کاکایی.
‏مشخصات نشر : تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران‏‫،۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۶ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-964-232-008-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس.
‏موضوع : دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۶۶ - ۹۴۸؟ ق‌.-- سرگذشتنامه
‏موضوع : دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۶۶ - ۹۴۸؟ ق‌ . منازل السائرین و مقامات العارفین -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- قرن ‏‫۱۰ق.‏‬
‏موضوع : Philosophy, Islamic -- 16th century
‏موضوع : عرفان -- قرن ۱۰ق
‏شناسه افزوده : فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BBR۹۷۴‏‫‭/ک۲غ۹ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۱‎۳‎۰‎۷‎۴‏سرشناسه : اطه‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۳-
‏عنوان و نام پدیدآور : غ‍ی‍رت‌ ع‍ش‍ق‌: ع‍ش‍ق‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ خ‍ل‍ق‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و.../ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ اطه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ش‍ام‍ل‍و، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۲۳۹] ص‌‬.
‏شابک : ‏‫‏۱۷۰۰۰ری‍ال‌‬:‏‫‬‭964-7488-21-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۳۹]‬
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌).
‏موضوع : م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -- ک‍رام‍ت‍ه‍ا.
‏موضوع : خ‍ودس‍ازی‌ (اس‍لام‌).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۸‭/‮ال‍ف‌‬۶۳غ‌۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۷۲۹۱‏سرشناسه : آزمایش، مصطفی، ۱۳۲۹ -
‏عنوان و نام پدیدآور : فصل‌‌هایی از دفتر معارف ایران/مصطفی آزمایش.
‏مشخصات نشر : تهران: منصف، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۳۵۲ ص.
‏شابک : ‏‫‬‭964-96367-1-4
‏یادداشت : فی‍پا
‏یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس.
‏موضوع : عرفان -- ایران.
‏موضوع : عرفان اسلامی .
‏موضوع : تصوف -- ایران.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۶‏‫‬‭/آ۴۶ف۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۲۸۲۷۷‏سرشناسه : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌/ ال‍ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌؛ ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ال‍ق‍اش‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍اه‍ره‌ ، ۱۹۹۷م‌. = ۱۴۱۷ق‌. = ۱۳۷۶: ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الازه‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ت‍راث‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۶۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ک‍اش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ ، - ق‌۷۳۶
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‌ال‍ف‌‬۲ق‌۶ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۱۸۴۹‏سرشناسه : ابن عربی، محمد بن علی، ۵۶۰-۶۳۸ق.
‏عنوان قراردادی : فصوص الحکم. فارسی - عربی.
‏عنوان و نام پدیدآور : فصوص الحکم/ابن عربی ؛ درآمد، برگردان متن، توضیح و تحلیل محمدعلی موحد، صمد موحد.
‏مشخصات نشر : تهران: کارنامه، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۷۳۲ص.
‏فروست : کارنامه فلسفه و عرفان؛ ۲.
‏شابک : ۱۲۰۰۰ریال‏‫: ‏‫‬‭9644310578‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏شناسه افزوده : موحد، محمدعلی، ۱۳۰۳- مترجم.
‏شناسه افزوده : موحد، صمد ، مترجم.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۳‏‫‬‭/‮الف‬۲ف۶۰۴۱ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۲۱۹۴۸‏سرشناسه : ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ع‍لاآ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پدیدآور : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌/ ب‍ا ش‍رح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ اب‍وال‍ع‍لاآ ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد گ‍وه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۱۸
‏شابک : ‎964-6176-79-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏موضوع : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : گ‍وه‍ری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۴۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‮ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۶ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۵۶۰۳‏سرشناسه : ص‍دوق‍ی‌ س‍ه‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
‏عنوان و نام پدیدآور : ف‍وائ‍د: ح‍اوی‌ چ‍ه‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار در ع‍رف‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ت‍ص‍وف‌ و ت‍اری‍خ‌ آن‌/ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍دوق‍ی‌ س‍ه‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۴
‏شابک : ۱۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۳۱‭/د۷۲۵ف‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۴‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ص‌۵۶۲ف‌ ۱۳۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۷۳‏عنوان و نام پدیدآور : ... ف‍ی‌ الاخ‍لاق‌ و ال‍ع‍رف‍ان‌/ لاح‍د ال‍ح‍ف‍اظ م‍ن‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍خ‍ام‍س‌ او ال‍س‍ادس‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ رض‍ا الاس‍ت‍ادی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د : ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ، ۱۴۲۶ ق‌. = ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۵ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-444-817-7
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۴۵
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏شناسه افزوده : اس‍ت‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۱۶ -، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۲/۶‭/ف‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۹۴۱۱‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟-۵۸۷ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : ف‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ال‍ع‍ش‍ق‌، ی‍ا، م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌/ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ س‍ه‍روردی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ف‍ی‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‬‭‎964-5996-51-1‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏عنوان دیگر : م‍ون‍س‌ ال‍ع‍ش‍اق‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ‏‫عشق (عرفان)‬
‏موضوع : منظومه‌های عرفانی -- قرن ۶ق.
‏شناسه افزوده : م‍ف‍ی‍د، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷۴۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۱۳۶‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ق‌۵۸۷
‏عنوان قراردادی : [ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ف‍ی‍لاس‍ف‍ی‍ک‍ال‌ ال‍گ‍وری‍ز ان‍د م‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‍ال‌ ت‍ری‍ت‍ی‍ز‏‫‭‭/ ‎Shihabuddin Yahya Suhrawardi; a parallel Persian - English text edited and translated with an introduction by Wheeler M. Thackston‬
‏مشخصات نشر : ‏‫‭‭‎Tehran‬‏‫‭: ‎Hekmat Publications‬‏‫‭, [2001]‏‫‭‭= 1380.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۶۳]، ۱۲۲ ، ۱۳۱ص.
‏شابک : ‎964‬
‏یادداشت : ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌: ن‍ه‌ رس‍ال‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ اش‍راق‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌
‏عنوان دیگر : ‏‫‭‭‎The philosophical allegories and mystical treatises‬
‏آوانویسی عنوان : ف‍ی‍لاس‍ف‍ی‍ک‍ال‌ ال‍گ‍وری‍ز ان‍د م‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‍ال‌ ت‍ری‍ت‍ی‍ز
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ت‍ک‍س‍ت‍ون‌، وی‍ل‍ر م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌، - ۱۹۴۴‎Thackston, Wheeler McIntosh.‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BBR۷۳۳ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۸۹ /۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۲۱۷۳

‏سرشناسه : ش‍ای‍گ‍ان‌، داری‍وش‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پدیدآور : ق‍ی‍ام‍ت‌ و م‍ع‍اد در ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ و ه‍ن‍دو/ ت‍ال‍ی‍ف‌ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ح‍رب‍زه‌دار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : اس‍اطی‍ر، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۶
‏شابک : ‎964-331-352-2
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : م‍ع‍اد (ع‍رف‍ان‌)
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ ه‍ن‍دی‌
‏موضوع : م‍ع‍اد (ع‍رف‍ان‌) -- م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده : ج‍رب‍زه‌دار، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ، - ۱۳۳۰
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۷‭/ش‌۲ق‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۱۳۶۳‏سرشناسه : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۴۵۰ ‏- ۵۰۵ق.
‏عنوان قراردادی : الارب‍ع‍ی‍ن‌ف‍ی‌اص‍ول‌‌الدی‍ن‌. ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ت‍اب‌‌الارب‍ع‍ی‍ن‌ / م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ره‍ان‌ال‍دی‍ن‌ ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: اطلاع‍ات‌‬‏‫، ۱۳۶۸.‭‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۸۸ ص.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫‏۸۰۰ ریال‬‮‬‏‫‏‭964-4231-20-1:‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫۸۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‏۱۹۰۰۰ریال‬‮‬: ‏‫چاپ یازدهم‏‫‏‭ 978-964-423-120-9 :‬
‏یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۸.
‏یادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۳۷۰.‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷( فیپا ).
‏یادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : فروع دین
‏شناسه افزوده : ح‍م‍دی‌، ب‍ره‍ان‌ال‍دی‍ن‌،‏‫ ۱۲۸۴ - ‏۱۳۶۶.‏‬مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه اطلاعات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‭‬‭‭/غ‌۴‮ال‍ف‌‬۴۰۴۱ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۳۱۷‏عنوان و نام پدیدآور : کتابشناخت اخلاق اسلامی: گزارش تحلیلی میراث مکاتب اخلاق اسلامی / مهدی احمد‌پور...[و دیگران].
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‬‏‫، ۱۳۸۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷۱ ص.‬‬
‏فروست : گروه اخلاق و تربیت‏‫ ؛ ۱.‬‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭964-966475-0 :‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-96647-5-0 :‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏یادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭Bibliography of islamic ethics : An analytical account the‭ ‭heritage of islamic ethical schools.
‏یادداشت : مولفان: مهدی احمدپور، محمد‌تقی اسلامی، محمد عالم‌زاده‌نوری، مهدی علیزاده.
‏یادداشت : ‏‫چاپ اول: بهار ۱۳۸۵.‬
‏یادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۹.
‏یادداشت : عنوان دیگر: کتابشناخت اخلاق اسلامی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۴۱۹] - ۴۳۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : کتابشناخت اخلاق اسلامی.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : عرفان -- کتابشناسی
‏موضوع : تصوف -- کتاب‌شناسی
‏شناسه افزوده : احمد‌پور، مهدی، ‏‫۱۳۴۵‬-
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‬‭Z۷۸۳۵‏‫‭‬‭‭ /‮‬ک۲ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭۰۱۶/۲۹۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۱‎۳‎۰‎۲‎۸‏سرشناسه : س‍ه‍روردی‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۳۲ - ۵۳۹ق‌.
‏عنوان قراردادی : [رش‍ف‌ ال‍ن‍ص‍ای‍ح‌ الای‍م‍ان‍ی‍ه‌ و ک‍ش‍ف‌ ال‍ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍ی‍ون‍ان‍ی‍ه‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍ف‍ض‍ائ‍ح‌ ال‍ی‍ون‍ان‍ی‍ه‌ و رش‍ف‌ ال‍ن‍ص‍ائ‍ح‌ الای‍م‍ان‍ی‍ه‌/ ل‍ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍م‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍س‍ه‍روردی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ع‍ائ‍ش‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ال‍م‍ن‍اع‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍اه‍ره‌ : دارال‍س‍لام‌ ، ۱۴۲۰ق‌. = ۱۹۹۹م‌. = ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ‎ 258‬ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد، ۱۳۶۵
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌:‎253 - 249‬؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا وردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا وردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ن‍اع‍ی‌، ع‍ائ‍ش‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ، م‍ص‍ح‍ح‌ ، ‎Manai, Ashah Yusuf‬
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/س‌۹ر۵ ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۲۰۹۸‏سرشناسه : اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫، ۵۸۹‬-‏۶۶۴ق.
‏عنوان قراردادی : کشف‌المحجه لثمره‌المهجه .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌، ی‍ا، ف‍ان‍وس‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍ن‌طاوس‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍ب‍ش‍ری‌
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‬‏‫ ، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ان‍زده‌، ۲۹۹ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۴۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭ ‎964-430-474-8 :‬‬‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ریال ( چاپ چهارم )‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ریال ( چاپ ششم )‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هشتم‬: ‏‫‭978-964-476-098-3‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲.
‏یادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ‏‫چاپ هشتم: ۱۳۸۹.‬
‏عنوان دیگر : ف‍ان‍وس‌.
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : اندرزنامه هامتون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ب‍ش‍ری‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۲۸۸ - ‏۱۳۶۹.‬
‏شناسه افزوده : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۴۷/۴۵‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۲ک‌۵۰۴۱ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۴۲۳‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان قراردادی : [ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌، ی‍ا، ف‍ان‍وس‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ی‍دب‍ن‌ طاووس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍ب‍ش‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ان‍زده‌، ص‌ ۲۹۹
‏فروست : (م‍ب‍اح‍ث‌ دی‍ن‍ی‌ و اع‍ت‍ق‍ادی‌۱)
‏شابک : ۸۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ا: ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏عنوان دیگر : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌
‏عنوان دیگر : ف‍ان‍وس‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍ب‍ش‍ری‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/‮ال‍ف‌‬۲ک‌۵۰۴۱ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۳۸‏سرشناسه : اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍رة ال‍م‍ح‍ج‍ة/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : دارال‍م‍رت‍ض‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍راط ال‍م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ، ۱۹۹۱م‌. = ۱۴۱۲ق‌. = ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۸
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/‌ال‍ف‌‬۲ک‌۵ ۱۳۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۸۸۶۳‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، ق‌۶۶۴ - ۵۸۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ل‍ث‍م‍ره‌ ال‍م‍ه‍ج‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ال‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاووس‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ون‌
‏مشخصات نشر : [ق‍م‌]: م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۲ق‌. = ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۱۹
‏شابک : ۱۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ان‍درزه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ون‌، م‍ح‍م‍د، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴۵‭/‮ال‍ف‌‬۲ک‌۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۴۳۱‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۸ - ۱۲۹۹
‏عنوان و نام پدیدآور : ال‍ک‍لام‌ - ال‍ع‍رف‍ان‌ - ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍ع‍م‍ل‍ی‍ه‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍م‍طه‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ال‍ه‍اش‍م‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍طر
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دار ال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۲۱ق‌. = ۲۰۰۱م‌. = ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۴
‏فروست : (م‍دخ‍ل‌ ال‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۲)
‏شابک : ‎964-465-027-1‬ ؛ ‎964-465-027-1‬
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ک‍لام‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍طر، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ن‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۰۳‏‫‬‭‭/م‌۵۵گ‌۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۴۴۲۵‏سرشناسه : م‍ف‍ت‍اح‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌، ش‍ارح‌
‎Miftah, Abd al -Baqi‬
‏عنوان قراردادی : [م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ف‍ه‍م‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ م‍ف‍ت‍اح‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ داود اس‍پ‍ره‍م‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۲۴
‏شابک : ‎964-405-678-0
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏عنوان دیگر : ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : اس‍پ‍ره‍م‌، داود
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳‭/‌ال‍ف‌‬۲ف‌۶۰۴۲۲۷۵ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۴۶۱۴‏سرشناسه : عبداللهی، مهدی، ۱۳۵۷ -
‏عنوان و نام پدیدآور : کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی/ مهدی عبداللهی.
‏مشخصات نشر : قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ‏‫‏۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۴۸ ص.‬
‏فروست : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ ۸۸۶. فلسفه؛ ۱۰۹.
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-411-664-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏موضوع : انسان (فلسفه)
‏موضوع : انسان -- تکامل
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏موضوع : فیلسوفان اسلامی -- نظریه درباره انسان
‏شناسه افزوده : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۷/۲‏‫‬‭/ع۲ک۸ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۳‎۶‎۸‎۳‎۱‎۲‬‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍وی‌ ن‍ی‍ک‌ن‍ام‍ان‌/ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آف‍ت‍اب‌ دان‍ش‌، - ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۵
‏شابک : ‎964-94011-6-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-94011-6-1‬(دوره‌) ؛ ‎964-9411-8-0‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۴‭/ح‌۵ک‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۲۳۱‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۰۸ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍زارش‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (۱۳۶۰ - ۱۳۷۰): س‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار/ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۵۳۲ ص‌.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ ری‍ال‌‮
‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۸ -- س‍ف‍ره‍ا
‏موضوع : پزشکی اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : تمدن اسلامی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : اسلام -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : عرفان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DS۳۶/۸۶‏‫‬‭‭/م‌۳گ‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۷۲۳‏سرشناسه : خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌، طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ق‌۶
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍زی‍ده‌ در اخ‍لاق‌ و ت‍ص‍وف‌/ اب‍ون‍ص‍ر طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار
‏وضعیت ویراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴، [۲۹۸] ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏شناسه افزوده : اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۴۷/۴‭/خ‌۲گ‌۴ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۰۶۷‏سرشناسه : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور : گزیده راه روشن/ محسن فیض‌کاشانی؛ ترجمه محمدصادق عارف؛ تلخیص محمدعلی علیدوست.
‏مشخصات نشر : مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی‏‫، ۱۳۸۹‏‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-971-396-0‬ ؛ ‏‫ج. ۱‮‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-971-303-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتاب حاضر خلاصه کتاب "راه‌ روش‍ن‌" است که آن نیز ترجمه کتاب "ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ال‍ب‍ی‍ض‍اء ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌الاح‍ی‍اء" است.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏شناسه افزوده : ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۲۹۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : علیدوست، محمدعلی، ‏‫۱۳۳۴ - ‬
‏شناسه افزوده : بنیاد پژوهش‌های اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۴۷/۶۵‭‏‫‬‮‭/ف۹م۳۰۴۲۱۶ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۳‎۲‎۴‎۰‎۶‏سرشناسه : وک‍ی‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌، - ۱۳۴۲
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍ادی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۴
‏شابک : ۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎H. Vakili. A mystical anthology of Imam Khomeini‬.
‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍رف‍ان‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۵۷۴/۵‭‬ ‭/ع۴‏‫‬‮‭گ۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۷۸۸‏سرشناسه : اوج‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۴۳ -‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌ : ح‍ک‍م‍ت‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ اوج‍ب‍ی‌؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی ، ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۹‏-‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬‏‫: ن‍م‍ون‍ه‌.‬
‏فروست : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۵۷، ۱۲۵ . فلسفه.
‏شابک : ‏‫۲۸۵۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-422-256-3‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج.۲‬‬‬‏‫‫‬‭978-964-6690-70-7 :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (جلد دوم)
‏یادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍م‌‌ح‍ج‍م‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ شورای اسلامی اس‍ت‌.
‏یادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭Ali Owgabi. Gangine - Ye Baharestan.‬
‏یادداشت : ج.۲ (چاپ اول : ۱۳۸۷) .
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۸ رس‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‌ ، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ، ک‍لام‌ و ع‍رف‍ان‌.- ج.۲. مجموعه ۱۲ رساله در منطق ، فلسفه ، کلام و عرفان .-
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- نسخه‌های خطی
‏موضوع : منطق -- نسخه‌های خطی
‏موضوع : کلام شیعه امامیه -- نسخه‌های خطی
‏موضوع : عرفان -- نسخه‌های خطی
‏موضوع : نسخه‌های خطی -- ایران -- تهران
‏شناسه افزوده : کتابخانه ٬موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۱۱‭‬ ‭/ف۸‏‫۷۹‏‫‬‭‭‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۸۰۴۹‏سرشناسه : م‍ن‍اف‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۷۹
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ م‍ع‍ارف‌/ از م‍ذاک‍رات‌ اح‍م‍د م‍ن‍اف‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از ک‍اظم‌ ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: اق‍ب‍ال‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۱ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۸۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۹۱ - ۱۸۹
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ک‍اظم‌زاده‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر، ک‍اظم‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۵۰‭/م‌۷۴گ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۴۸۵۶‏سرشناسه : آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان قراردادی : [ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ج‍ام‍ع‌ الاس‍رار و م‍ن‍ب‍ع‌ الان‍وار)/ ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ی‍ن‍ادل‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۸۱
‏شابک : ‎964-8311-09-9۵۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ق‍ادر، ۱۳۷۷
‏یادداشت