اعضای هیات مدیره

انجمن علمی عرفان اسلامی با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی پژوهشی در زمینه عرفان اسلامی - توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص - بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ،موضوعات، مسائل، رشته های وابسته، مسائل فرامعرفتی، مقایسه ای و میان رشته ای عرفان اسلامی تاسیس شده است.

  ارکان اصلی انجمن(دوره چهارم) عبارتند از:  

  1- ریاست انجمن: سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی

  2- نایب رئیس و مسئول کمیته بین الملل: جناب آقای دکتر علی اکبر ضیایی

  3- خزانه دار و مسئول کمیته انتشارات: سرکار خانم دکتر الهه افشار

4- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش: جناب آقای دکتر حسن مهدی پورمیری

 5- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته پژوهش: جناب آقای دکتر محمود شیخ

 

 اعضای هیات مدیره با رای مجمع عمومی انجمن(مورخ 14 آذر 1401) انتخاب گردیدند.