پژوهشنامه عرفان، شماره دهم, بهار و تابستان 93

بررسی معرفت در حدیقه الحقیقه سنائی: منظر سلطانی و شهریار مشکین دائم هشی/

دریافت مقاله


تاثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش جبر یا اختیار از نظر غزالی و ابن عربی: قاسم کاکایی, آمنه یزدان پناه/

دریافت مقاله


آسیب شناسی مکاشفات از منظر ابن عربی: محمد مهدی گرجیان, حسن غروی/

دریافت مقاله


تعامل خدا و انسان در مصیبت نامه عطار: مرتضی محسنی و سبیکه اسفندیار/

دریافت مقاله


دعوت به وحدت و نوع دوستی در ادبیات عرفانی: حسین نوین و نرگس مرادگنجه/

دریافت مقاله


انسان خودساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبراهام مزلو: هادی وکیلی و ملیحه ملکی/

دریافت مقاله


خداشناسی عطار و لوازم اخلاقی و شعائری آن: سید محمود یوسف ثانی, حسن مهدی پور

دریافت مقاله